Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om att starta någon form av fristående barnomsorg eller förskola.

Vem kan driva fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg?

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ kan vara huvudman för fristående verksamhet. För att få driva fristående verksamhet ska Skolverkets allmänna råd följas.De allmänna råd som är aktuella är Kvalitet i förskolan, Kvalitet i Fritidshem, Pedagogisk omsorg, Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. Allmänna råd finns att ladda ner på Skolverkets hemsida

Hur gör jag om jag vill starta en fristående verksamhet?

Du lämnar din ansökan om att få bedriva fristående verksamhet till Förskola & Grundskola. Blankett för ansökan och vilka regler som gäller finns här på hemsidan. 

Ansökan ska innehålla de uppgifter och handlingar som enligt kommunens regler behövs för att nämnden för Förskola & Grundskola ska kunna bedöma om ansökan har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Sökandes förutsättningar prövas genom bedömning av ansökningshandlingar, intervju med sökande samt referenstagning och så kallad vandelsprövning.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola bedömer lokalernas ändamålsenlighet enligt kraven som anges i skollagen samt intentionerna utifrån läroplaner och Skolverkets allmänna råd.

Hur lång är handläggningstiden?

Vi strävar efter att handläggningstiden ska vara högst 4-6 månader efter att vi fått en komplett ansökan.

Kan kommunen hjälpa till med lokal?

Nej, den fristående huvudmannen ansvarar för att ha en lokal tillgänglig redan under handläggningstiden.

Vilka kravs ställs på personalens kompetens?

I förskolan ska det finnas förskollärare på varje avdelning, fritidspedagog eller personal med pedagogisk högskoleutbildning inriktad mot den åldersgrupp och verksamhet som avses på fritidshemmet. 

Vad innebär det att "verksamheten ska var öppen för alla"?

Den fristående verksamheten ska vara öppen för alla barn som tas emot i motsvarande offentlig verksamhet. (2 kap. 5§ skollagen)

Vilka öppettider är jag som fristående skyldig att ha?

Öppettiderna ska anpassas utifrån kartläggning av vårdnadshavarnas behov. Verksamheten ska dock alltid kunna erbjuda omsorg under icke obekväm arbetstid. Vårdnadshavare har rätt att ändra schema under pågående termin och ändringen ska tillgodoses inom rimlig tid.

Vad gäller för barngruppens sammansättning och storlek?

Barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Vägledning för detta finns i Skolverkets allmänna råd.

Hur stort är det kommunala bidraget och hur betalas det ut?

Bidraget storlek bestäms utifrån årligt fastställda a'-priser och nämnden för Förskola & Grundskolas resursfördelningsmodell. Nämnden gör varje år en översyn av resursfördelningsmodellen som kan innebära principiella förändringar och få ekonomiska konsekvenser.

Bidrag betalas ut 12 månader per år. Preliminärt bidrag utbetalas månadsvis innevarande månad, för de barn som är inskrivna den 15:e, enligt kommunen fastlagda betalningsprincip.

För aktuell information om bidragens storlek kontakta vår ekonom,
Julia Tryggvadottir-Tollesson, 0300-83 53 03,
julia.tryggvadottir-tollesson@kungsbacka.se

Vilka barn kan man få bidrag för?

Bidrag lämnas för inskrivna förskolebarn som är folkbokförda i Kungsbacka kommun.

För utbetalning av ersättning ska barnet ha fått plats på grund av :
vårdnadshavares förvärvsarbete, studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn, 

att barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 

Hur fungerar tillsynen?

Kungsbacka kommun ansvarar för tillsyn av den fristående verksamheten enligt en tillsynsplan. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav samt övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för den fristående verksamheten.

Hur många barn kan jag som dagbarnvårdare ha inskrivna?

Det antal barn som beslutet grundar sig på är sex barn per dagbarnvårdare. Hänsyn tas till faktorer som personalens kompetens, lokalernas storlek och utformning, barnens ålder, barn med annat modersmål än svenska, barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, barnens närvarotider samt förhållandet mellan personalens egna barn och andra barn i gruppen. 

Kan två barn dela plats om de inte är närvarande samtidigt?

Nej, ett barn per plats gäller.