Avvikelser

Här på sidan finns riktlinjer, rutiner och blanketter för avvikelsehantering och analys.

Ett ledningssystem ska innehålla rutiner för hur fel och brister i verksamheten ska identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder ska följas upp.
De erfarenheter som gjorts i samband med fel och brister ska utgöra ett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.