Landsbygdsutveckling

Landsbygdsprogrammet

Det svenska landsbygdsprogrammet är en del av EU:s strategi för att nå målen med den gemensamma landsbygdspolitiken. Det gäller från 2007 till 2013. I programmet finns olika stöd och ersättningar för att stimulera till utveckling av landsbygden. Det ska ske genom nya och utvidgade företag, nya varor och tjänster, men också genom höjd kompetens hos företagen. Miljö och hållbar utveckling är prioriterade i programmet.

Företagsstödet ingår i landsbygdsprogrammet och omfattar starta nytt företag, investeringar, kompetensutveckling och köp av tjänster.

Projektstödet ska verka för en högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden, bredda och stärka landsbygdens näringsliv och stärka konkurrenskraften inom den gröna näringen.

Regional strategi för stöd

I varje län finns en regional strategi för hur företags- och projektstöden ska fördelas för att nå bästa effekt. Företagsstöden fördelas av länsstyrelserna i respektive län. De utgår från hur mycket innehållet i ansökan bidrar till att uppfylla målen i den regionala strategin.

Innan du ansöker om stöd är det viktigt att ta reda på hur länets regionala strategi ser ut, eftersom du inte kan få stöd om innehållet i din ansökan inte stämmer in i strategin.

Prioriterade områden i Hallands län

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa om strategin och vilka områden som är prioriterade i Hallands län.

Läs mer i broschyr från Jordbruksverket:

Landsbygdsprogrammet: Företagsstöd

Företagsstöd kan vara något för dig om du

  • vill starta ett företag på landsbygden
  • redan har ett företag och vill börja med en ny verksamhet inom företaget
  • behöver göra en investering eller köpa en tjänst för att utveckla ditt företag
  • vill kompetensutveckla dig själv eller anställda i ditt företag

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats:

Leader Halland 

Leader projektstöd bygger på samarbete och har tagits fram inom EU för att utveckla landsbygden. Syftet är att ta vara på lokal kunskap och lokalt engagemang genom samverkan mellan ideella, privata och offentliga organisationer och företag.Inom Leader ska idéer och projekt vara väl förankrade hos de människor som berörs. Det betyder att projekten i stor utsträckning ska utvecklas utifrån initiativ från invånare, företag, grupper och organisationer i det aktuella området.

I Leader finns alltid ett krav på att projekten ska ha ett innovativt inslag, det vill säga innehålla nya sätt att organisera, lösa problem och möta behov. Men att vara innovativ innebär inte bara att stödja världsnyheter. En lösning som existerar i andra områden kan vara innovativ och nyskapande i det egna området.

I Halland finns två leaderområden; Leader Landsbygd och Leader Kustbygd. Hos Leader kan du endast ansöka om projektstöd. Om utvecklingsinsatsen främst är till nytta för dig själv eller ditt företags ordinarie verksamhet kan du istället ansöka om företagsstöd hos länsstyrelsen.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev