Farligt avfall på företag

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Ämnena kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier, fotokemikalier, bekämpningsmedel och lysrör.

Nya regler från 1 februari 2021

Från och med 1 februari 2021 får företag inte längre lämna tryckimpregnerat virke på kommunens återvinningscentraler. På grund av ny lagstiftning har kommunen ingen möjlighet att ta emot något farligt avfall från verksamheter.

Nytt är också att företag behöver lämna ett så kallat avlämnarintyg från El-Kretsen för att få lämna el-avfall på våra återvinningscentraler. Som besökare ansvarar du själv för att söka upp personalen och uppvisa ett giltigt avlämnarintyg innan avfallet lämnas. Personalen kommer att läsa av ditt intyg via mobiltelefonen. Själva intyget kan du ha som underlag vid din egen rapportering till Naturvårdsverket. Observera att du måste rapportera in till Naturvårdsverket inom 48 timmar efter att du har lämnat ifrån dig farligt avfall. 

Återvinningscentraler som berörs i Kungsbacka kommun är:

  • Barnamossen ÅVC
  • Klovsten ÅVC
  • Frillesås ÅVC

Skapa avlämnarintyg hos El-Kretsen

Vägledning om att rapportera till avfallsregistret hos Naturvårdsverket

Nya regler för rapportering av farligt avfall

Sedan tidigare har alla som yrkesmässigt får farligt avfall i sin verksamhet skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. Det gäller när man lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall. Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall även rapportera in uppgifter om avfallet hos Naturvårdsverket. Läs mer här

Så hanterar du farligt avfall

Företag får inte lämna farligt avfall på någon av kommunens återvinningscentraler.

För farligt avfall gäller särskilda bestämmelser och du som verksamhetsutövare är ansvarig för att det farliga avfallet hanteras så att inte människor och miljö kommer till skada.

Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall och det ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. Oftast krävs att avfallet förvaras inomhus eller under tak, på tätt underlag, inom invallning eller i ett avloppslöst utrymme.

För det farliga avfall som uppkommer ska du föra anteckningar om årlig mängd för varje slag av farligt avfall. Du ska spara anteckningarna i tre år och kunna uppvisa dem på tillsynsmyndighetens begäran.

Så ska avfallet transporteras

Farligt avfall måste hämtas av en transportör som har tillstånd att köra farligt avfall och det ska lämnas till en godkänd mottagare för mellanlagring eller behandling. Vid transport av farligt avfall inom Sverige ska ett transportdokument upprättas med uppgifter om avfallsslag, mängd, vem som lämnar avfallet och vem är mottagare. Dokumentet ska undertecknas av avfallslämnaren.

Transport av farligt avfall kan ske i egen regi, men då måste du göra en anmälan till länsstyrelsen.

Läs mer om farligt avfall

  • Bestämmelser om hur farligt avfall ska hanteras finns i miljöbalken kapitel 15 (1998:808) med tillhörande förordning (SFS 2011:927). I förordningens bilaga kan du se vad som klassas som farligt avfall.
  • Sammanställning över samtliga regler inom avfallsområdet finner du på Naturvårdsverkets webbplats. 
  • Sammanställning om tillståndskrav vid transporter och undantag finns på länsstyrelsens webbplats.