Schaktmassor

Det är vanligt att man blir erbjuden gratis eller billigare massor av någon som har massor över, till exempel från ett byggprojekt. Vet du om du får ta emot sådana massor? Oftast behövs en anmälan först, precis som med bygglov.

Syfte

Det kostar pengar att lägga avfall på deponi. Det är därför billigare för den som gräver upp schaktmassor att hitta mottagare för att återanvända schaktmassorna än att skicka massorna på deponi. Det är även bra för miljön att schaktmassorna återanvänds. Men det finns en risk att den som tar emot schaktmassorna egentligen inte alls sysslar med återanvändning utan faktiskt bedriver otillåten deponiverksamhet. Det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska räknas som återvinning och inte som deponiverksamhet!

Den som tar emot massor måste ha ett behov av dem till något anläggningsprojekt, men massorna måste även vara lämpade till den anläggning man tänkt bygga och mängden massor måste vara rimlig. Det kallas i miljöbalken för att man måste ha ett syfte. Om man tar emot massor utan att egentligen ha någon användning av dem, om man tar emot massor som inte är byggtekniskt lämpade för ändamålet eller tar emot mycket mer massor än vad som egentligen behövs, då bedriver man deponiverksamhet, det vill säga man ”dumpar avfall”. Det är inte tillåtet utan tillstånd.

Asfaltskross går att återanvända

Asfaltskross är uppbruten asfalt, men istället för att deponera den går den att återanvända. Man brukar då krossa den. Det rör sig snarare om återanvändning av avfall, precis som på samma sätt som schaktmassor. Eftersom det finns risk för förorening ska det enligt Miljöbalken anmälas till Miljö & Hälsoskydd (se blankett på dena sida). Det är samma blankett som för anmälan av schaktmassor eller annat anläggningsavfall.

Det är inte tillåtet att använda asfaltskross istället för grus på en grusväg, eller istället för att asfaltera.

Asfaltskross kan användas som det översta lagret på en grus/asfaltsväg där man lägger den nya asfalten ovanpå. 

Leverantörens jobb före leverans till din fastighet

Schaktmassor från till exempel byggarbetsplatser och vägarbeten innehåller ofta armeringsjärn, betongbitar, asfaltsklumpar, plaströr, elkablar, brunnslock och annat avfall. Det kallas för avfallsinslag i schaktmassor. Sådana massor får inte återanvändas utan att detta inslag är sorterat och bortplockat av leverantören på plats där massorna kommer ifrån. Du får inte själv utföra kontroll vid leverans till din fastighet. Det är deponiverksamhet. Det är inte tillåtet utan tillstånd.

Risk för att schaktmassorna innehåller föroreningar ska bedömas av leverantören på plats där massorna uppkommit. Om det finns risk för föroreningar, till exempel om massorna uppkommit vid ett vägbygge, i ett bostadsbygge, i stadsmiljö eller på en besprutad åker ska leverantören ta prov på massorna i lämplig omfattning och på lämpliga parametrar. Provtagningen ska ske på den plats där massorna grävts upp. De ska inte sammanblandas med olika massor med olika karaktär/ursprung före provtagning. Om det finns risk för förorening men föroreningshalten troligen endast är ringa kan nedanstående vara en god provtagningsmetod och rimlig provtagningsmängd. Visar sig föroreningshalten vara högre än förväntat kan det behövas ytterligare provtagning.

 • <200 m3 massor                1 samlingsprov
 • 200-2000 m3 massor         5 samlingsprov
 • >2000 m3 massor              1 extra samlingsprov per ytterligare 1000 m3 massor

När massorna kommer till dig ska de redan vara provtagna och bedömda som lämpade för ditt ändamål och det du ska anlägga.

Deponiverksamhet

Användning av schaktmassor och avfall för att anlägga något kräver att:

 1. Det finns ett behov av massorna till något anläggningsprojekt
 2. Massorna måste vara lämpade till den anläggning man tänkt bygga
 3. Mängden massor måste vara rimlig i förhållande till det man tänkt bygga

Om man inte uppfyller dessa tre kriterier har man inte uppfyllt syftet med att återanvända massor. Om man ändå tar emot massor bedriver man istället deponiverksamet. Deponiverksamhet är tillståndspliktigt. Bedriver man deponiverksamhet utan tillstånd har vi på Miljö & Hälsoskydd skyldighet att åtalsanmäla verksamheten till Polis och Åklagare. Vi kan även komma att förbjuda fortsatt verksamhet, och ibland även besluta om att schaktmassorna ska tas bort. (Jämför med om du bygger hus utan bygglov.)

Tillstånd, anmälan eller samråd?

Att anlägga bullervall och att förstärka vägar är lämpade anläggningsändamål för schaktmassor. Det är dessa anläggningsändamål som lagstiftarna från början tänkt sig att schaktmassor och avfall är lämpliga för. I verkligheten har schaktmassor och avfall använts till helt andra saker som till exempel tomtutfyllnad, hästhagar, upphöjning av åkermark och annat. Det är dock inte säkert att de schaktmassor man fått tag i är miljömässigt lämpade för det man tänkt.

En tumregel är att om massorna kommer från av människan helt orörd naturmark, fria från avfallsinslag och föroreningar och man uppfyller de tre syftena, då räcker det med ett 12:6-samråd hos Länsstyrelsen.

Om det finns risk för att massorna är påverkade av mänsklig aktivitet som besprutning (jordbruksmark) eller andra föroreningar (från vägar eller industri), om massorna kommer från byggen och stadsmiljö och man uppfyller de tre syftena, då ska ni anmäla eller söka tillstånd för att få använda schaktmassor för anläggningsändamål.

Nedan ser du en förenklad bild över när det krävs anmälan av respektive tillstånd.

Ett tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Hallands län. En anmälan görs till Miljö och Hälsoskydd – blanketten finns längre upp på denna sida. Observera att man inte får påbörja en anmäld verksamhet förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte vi meddelar annat.

 

Övriga tillstånd eller dispenser att tänka på

 • Strandskydd
 • Vattenverksamhet
 • Marklov
 • Sprängning
 • Kulturskydd
 • Vattenskyddsområde
 • Skogsavverkning
 • Bygglov (uppge alltid i bygglovsanmälan om du tänkt använda schaktmassor, till exempel som utfyllnad under ditt hus)

Rådgivning och information

Miljö & Hälsoskydd rekommenderar och vill uppmuntra till att man alltid kontaktar oss för rådgivning och information. Vi, liksom ni, värnar Kungsbacka kommuns miljö och vill inte ha avfallsrester eller föroreningar spridda runt om i vår vackra kommun!

Se även vårt informationsblad om schaktmassor som finns länkat nedanför och även längst upp på sidan.