Schaktmassor

Schaktmassor betraktas som avfall och beroende på innehållet kan det även vara farligt avfall. Därför gäller det att du hanterar schaktmassor på rätt sätt.

Så hanterar du schaktmassor

Det är bra att återanvända schaktmassor, till exempel till vägbyggen, bullervallar eller som utfyllnad vid en byggnation. Massorna får inte innehålla material som metall, plast, gummi eller liknande som ger ett skräpigt intryck och som inte tillför konstruktionen något. Om massorna innehåller asfalt finns särskilda regler.

Det får inte bli mer föroreningar på den plats där du har tänkt placera massorna. Det är beställaren av schaktjobbet som har det övergripande ansvaret över hur massorna hanteras.

Här läser du hur du går till väga steg för steg.

Så anmäler du eller söker tillstånd

Ibland behöver du anmäla eller söka tillstånd för hur du ska använda schaktmassorna. Det som avgör är risken för föroreningar av mark och vatten. Såväl massornas egenskaper som hur lämplig platsen är påverkar bedömningen.

Anmälan

Ska du anmäla använder du blanketten anmälan om användning av massor eller avfall. Skicka in blanketten till Miljö & Hälsoskydd senast sex veckor innan du börjar. Till blanketten ska du bifoga:

  • Situationsplan. Markera fastighetsbeteckning, var anläggningen ska vara, markprofiler före och efter utfyllnad, vattendrag, vattentäkter, transportvägar och grannfastigheter.
  • Tillstånd om anläggningen ska vara på annans mark- eller vattenområde.

Du kan beställa underlaget till situationsplanen genom kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se

Tillstånd

Ibland behöver du tillstånd för att hantera schaktmassor. Då söker du det hos länsstyrelsen. Du behöver också kontakta länsstyrelsen om massorna kan komma att ändra naturmiljön på platsen. 

Andra lov och dispenser

Inom detaljplanelagt område kan du behöva marklov om marknivån ändras. Utanför detaljplanelagt område kan det istället behövas en så kallad 12:6-anmälan till länsstyrelsen.

Om massorna ska användas strandnära kan du behöva strandskyddsdispens

Kan massorna vara förorenade?

Innan arbetet startar ska du göra en bedömning om det finns risk för föroreningar i massorna. Svara på frågorna för att ta reda på vad det är för massor och om du behöver ta prover.
1. Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår eller har genomförts? Eller kan fastigheten ha fyllts ut med förorenade massor?
2. Kommer massorna från en fastighet där det bedrivs/har bedrivits industriverksamhet?
3. Finns det eller har det funnits avfallsupplag, lager av kemikalier, cisterner/tankar eller oljeavskiljare på fastigheten som kan ha förorenat marken?
4. Kommer massorna från schaktning av vägbankar, bangårdar eller banvallar?
5. Har tankning av olja, bensin eller diesel eller liknande förekommit på platsen?
6. Har några olyckor inträffat på platsen, till exempel spill eller brand?
7. Finns någon annan misstanke om att massorna kan vara förorenade?

Om svaret på någon av frågorna är ja bör du ta prover på massorna för att säkert veta vad de innehåller.