Fastigheter

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom fastighetsbranschen. Hälsoskydd och brandskydd är två viktiga områden att ha koll på och när det gäller olika byggnadsåtgärder krävs generellt ett eller flera tillstånd från Byggnadsförvaltningen.
 • Hälsoskydd i bostadsfastigheter

  +

  Som fastighetsägare till en bostadsfastighet där andra människor bor har du ett stort ansvar. Samma ansvar gäller för alla former av boenden: privata, kommunala och bostadsrättsföreningar.

  Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att det inte uppstår olägenheter för miljön eller för hälsan hos de boende. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd utför tillsyn hos dig som fastighetsägare för att kontrollera att miljöbalken följs och att det finns en fungerande egenkontroll.

  Läs mer om vad vi tittar på vid tillsyn

 • Dricksvatten

  +

  Registrering (egen brunn)
  Fastighetsägare eller andra som har en kommersiell eller offentlig verksamhet och tillhandahåller dricksvatten från egen brunn eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde ska registrera sig hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Detta kan gälla exempelvis tillhandahållande av dricksvatten vid uthyrning av bostäder för permanent eller fritidsboende.

  Produktion av stora mängder dricksvatten från en vattentäkt för dricksvattenförsörjning ska registreras oavsett om det är en kommersiell eller offentlig verksamhet eller inte. Det gäller dricksvattenbrunnar som tillhandahåller i snitt minst 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten. Detta kan gälla dricksvattensamfälligheter.

  När man tillhandahåller dricksvatten enligt ovan omfattas man av kraven i livsmedelslagstiftningen. För detta finns två blanketter som du ska fylla i och skicka till oss. Du ska registrera dig hos oss två veckor innan verksamheten startar.

  Registrera din vattenanläggning

  Registrera livsmedelsverksamhet

  Det finns undantag från registrering, se information under nästa rubrik. Om du är osäker på om du måste registrera ditt dricksvatten, kontakta då Miljö & Hälsoskydd.

  Undantag
  Under förutsättning att verksamheten är mindre än en viss producerad mängd och antal anslutna personer (10/50 enligt ovan) krävs det inte registrering för:

  • Fastighetsägare som tillhandahåller dricksvatten från egen brunn som försörjer högst två bostäder för permanentboende.
  • Fastighetsägare som tillhandahåller dricksvatten från egen brunn till rum eller stuga för fritidsboende avsett för högst åtta gäster samtidigt.
  • Det finns flera undantag gällande bostadsrättsföreningar, samfälligheter och arbetsplatser. Vill du veta mer om detta, kontakta Miljö & Hälsoskydd.

  Avgift
  När du registrerar dig tar vi ut en avgift för hantering av din anmälan på en timmes handläggningstid och en årlig avgift för våra kontroller. Hur stor årsavgiften blir beror bland annat på om grundvattnet är påverkat av ytvatten och hur mycket vatten som produceras per dygn.

  Läs mer om avgifter

  Egenkontroll
  Du måste ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. I egenkontrollen ingår även att vattnet ska analyseras; det finns krav på vad som ska analyseras. Det finns gränsvärden som inte får överstigas. Om gränserna överstigs måste du göra åtgärder.

  Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

  Läs mer om egenkontroll

  Lokalen
  Det finns krav på hur brunnskonstruktioner och förvaringsanordningar för dricksvatten ska konstrueras, underhållas och skötas för att dricksvattnet inte ska kontamineras.

  Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

  Läs mer om utformning av lokal

  Förändringar och ägarbyte
  Om du gör förändringar i hur vattnet används ska du även anmäla det till oss eftersom det kan påverka hur mycket kontroll du ska ha och vilken avgift du ska betala. Vid ägarbyten måste den nya ägaren göra en ny registrering eftersom den är knuten till organisationsnumret. Du ska även meddela oss om din verksamhet upphör till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

 • Brandskydd för fastighetsägare och verksamhetsutövare

  +

  Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lag både på den som äger fastigheten och på den som bedriver verksamhet där, till exempel den som arrangerar en fest. Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är ett lagstadgat krav för alla typer av organisationer. Här finns utrymme för rutiner som utgår ifrån företagets eller verksamhetens speciella förutsättningar; du avgör alltså själv hur arbetet ska utformas för att resultera i ett effektivt och ändamålsenligt brandskydd.

  Det är ägaren som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan hyresgästen ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt. Ägaren ansvarar också för att brandskyddet sker systematiskt.

  Vid uthyrning av en lokal bör information om brandskyddet samt en checklista med regler finnas tillgängligt för hyresgästen.

  Skriftlig redovisning av brandskydd
  Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

  • Samlingslokaler
  • Vård och omsorg
  • Förskoleverksamhet, skolverksamhet och skolbarnomsorg
  • Hotell och andra tillfälliga boenden
  • Sporthallar
  • Affärer
  • Restauranger
  • Industrier
  • Bensinstationer
  • Byggnader av stort kulturhistoriskt värde
  • Byggnader vars utformning innebär stor brandrisk
 • Bygglov

  +

  När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

  • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
  • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
  • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

  Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

  Anmälningspliktiga åtgärder

  Anmälan behövs bland annat för:

  • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
  • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

  Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

  Hör alltid med vår bygglovsavdelning på Byggnadsförvaltningen innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

  Läs mer om bygglov

 • Skyltlov

  +

  När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan krävs skyltlov. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot tillstånd från länsstyrelsen. En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten.

  I vissa fall krävs inte skyltlov. Några exempel på sådana fall är:

  • Verksamhetsskylt med uppgifter om vilka bolag och personer som finns i aktuell trappuppgång, i omedelbar närhet av aktuell entré, maximalt 30 x 40 centimeter
  • Mindre flaggor som ej är fastmonterade samt är flyttbara intill butiksentré
  • Foliering på fönster och glasade fasader om text och bild täcker en mindre del av glasytan

  Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Hör alltid med bygglovsavdelningen på Byggnadsförvaltningen först om det krävs lov innan du sätter upp en skylt.

  Riktlinjer för skyltning i Kungsbacka

 • Energi

  +

  Det finns många olika sätt att värma upp sin fastighet och alla har sina fördelar och nackdelar. Du kan alltid kontakta energi- och klimatrådgivningen om du vill ha hjälp att komma fram till det mest ekonomiska och klimatsmarta sättet för dig att värma upp hemma.

  Läs mer om energi och olika uppvärmningsalternativ

Tips på vidare läsning för dig som fastighetsägare: