Fordon

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom fordonsbranschen. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.
 • Miljöskydd

  +

  Utöver den generella information vi ger till industrier finns det några särskilda punkter som du som har ett företag inom fordonsbranschen ska känna till.

  Drivmedelshantering
  Drivmedelsstationer där det kommer att hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle (bensin, diesel, etanolbränsle) eller mer än 1 miljon normalkubikmeter gas (avsett för motorbränsle) måste anmälas till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Det finns en blankett som du ska fylla i och lämna in senast sex veckor innan du påbörjar din verksamhet, blanketten hittar du här:

  Anmälan om miljöfarlig verksamhet

  Fordonstvättar
  Fordonstvättar där det kommer att tvättas mer än det antal per år som anges nedan ska anmälas till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd:

  • 5 000 personbilar
  • 100 tåg eller flygplan
  • 500 tågvagnar eller lok
  • 1 000 andra motordrivna fordon (till exempel lastbilar, truckar, traktorer)

  Det finns en blankett som du ska fylla i och lämna in senast sex veckor innan du påbörjar din verksamhet, blanketten hittar du här:

  Anmälan om miljöfarlig verksamhet

  Lär mer om riktlinjer för fordonstvättar

  Alla fordonstvättar i Kungsbacka får krav på sig om ett kontrollprogram, där det bland annat finns krav på provtagning och eventuellt rening av det utgående vattnet. Det kravet ställs för att förhindra att tungmetaller och olja från bilarna och från vägen kommer ut i våra vattendrag.

  Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

 • Skriftlig redovisning av brandskydd

  +

  Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

  • Industrier
  • Bensinstationer
  • Byggnader vars utformning innebär stor brandrisk
 • Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

  +

  Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE) beskrivs vilka tillstånd och utbildningar som krävs för att få sälja eller handha brandfarliga och/eller explosiva ämnen. När man pratar brandfarlig vara är mängden viktig för vilket tillstånd och vilka åtgärder man ska göra. Krav på tillstånd beror också på vilken verksamhet som bedrivs.

  Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten i Storgöteborg

 • Hälsoskydd – trafikbuller

  +

  Vägar innebär trafikbuller som kan påverka hälsa och välbefinnande. Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa.

  Den som i grunden är ansvarig för trafikbuller är väghållaren, men om en enskild verksamhet medför stora mängder trafik kan krav ställas på den enskilda verksamhetsutövaren. Teknik ansvarar för de kommunala vägarna och Trafikverket ansvarar för riksvägarna. Övriga vägar är oftast enskilda och sköts av en vägförening. Kontakta gärna förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för vidare information.

  Läs mer om buller

 • Bygglov

  +

  När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

  • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
  • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
  • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

  Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

  Anmälningspliktiga åtgärder

  Anmälan behövs bland annat för:

  • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
  • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

  Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

  Hör alltid med vår bygglovsavdelning på Byggnadsförvaltningen innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

  Läs mer om bygglov