Industri

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom industri. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.
 • Miljöskydd

  +

  Uttrycket "miljöfarlig verksamhet" är inte alltid det första man tänker på när man funderar över vad det är för verksamhet man vill starta upp. Trots det så är det väldigt många olika typer av verksamheter som ändå räknas som miljöfarliga – allt från stora tunga industrier till mindre lagerhållning av småkemikalier.

  Tillstånd eller anmälan
  För vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs det tillstånd eller en anmälan. Vilka typer av verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251).

  Tillstånd söker du antingen hos länsstyrelsen eller hos mark- och miljödomstolen. Information om hur tillståndsprocessen går till finns på Länsstyrelsens webbplats.

  Anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Det finns en blankett som du ska använda och anmälan måste lämnas in senast sex veckor innan du påbörjar din verksamhet. Blankett Miljöfarlig verksamhet.

  Avgift
  När du anmäler din verksamhet till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd tar vi ut en anmälningsavgift. Miljö & Hälsoskydd bedriver även tillsyn på alla typer av verksamheter som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Enligt principen att det är förorenaren som betalar tar vi ut en tillsynsavgift för detta arbete. I de flesta fall tar vi ut en fast årlig tillsynsavgift. Hur stor anmälningsavgiften och tillsynsavgiften är beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om och omfattningen på verksamheten. Storleken på avgiften framgår av förvaltningens taxa för miljötillsyn.

  Avgifter för miljöfarlig verksamhet

  Egenkontroll
  Den som bedriver en verksamhet ska kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen och inte skadar miljön eller människors hälsa. Detta kallas för egenkontroll och kan exempelvis handla om fungerande rutiner som gör att det inte sker några utsläpp av giftiga kemiska ämnen i avloppsvattnet eller att oljeavskiljaren töms regelbundet. För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter finns särskilda bestämmelser om egenkontroll, bland annat att den ska vara skriftlig. Bestämmelserna finns i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

  Egenkontroll

  Farligt avfall
  Farligt avfall är avfall som är särskilt farligt för miljön och omfattar exempelvis färg- och kemikalierester, kemikalieburkar som inte är ursköljda, lysrör, vissa typer av elektronikskrot och spillolja. Vill du själv transportera det farliga avfall som uppkommer i din verksamhet krävs en anmälan till länsstyrelsen. Rör det sig om mer än 100 kilogram farligt avfall per år krävs tillstånd för transporten istället.

  Länsstyrelsen om Transport av avfall

  Broschyren Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet

  Avloppsvatten från verksamheter ska likna hushållsspillvatten. Verksamheters avloppsvatten kan innehålla förorenande ämnen och då ska det renas före utsläpp till kommunens spillvattenledning.

  Fett- och oljeavskiljare.

  Dagvatten från verksamheter ska renas från förorenande ämnen före utsläpp till kommunens dagvattenledning.

  Dagvatten.

 • Livsmedelshantering

  +

  Registrering
  Livsmedelsbutiker ska vara registrerade hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för livsmedelshantering. Kravet på registrering gäller både för stora butiker som bereder livsmedel och små kiosker som bara har förpackat godis och glassbox. Det finns en blankett som ska fyllas i och skickas till oss. Du ska registrera verksamheten hos oss två veckor innan starten.

  Läs mer om att registrera livsmedelsverksamhet

  Manuell disk med grill och chark – behov av fettavskiljare
  Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar. Därför måste du ha en fettavskiljare om du hanterar livsmedel.

  Läs mer om fett- och oljeavskiljare

  Avgift
  När du registrerar din verksamhet tar vi ut en avgift motsvarande en timmes handläggningstid och en årlig avgift för våra kontroller. Hur stor årsavgiften blir beror bland annat på vilka livsmedel du hanterar och hur stor verksamheten är.

  Läs mer om avgifter

  Egenkontroll
  Du måste ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten.

  Läs mer om egenkontroll

  Lokalen
  Det finns krav på hur en livsmedelslokal ska se ut. Det finns större krav på butiker som lagar mat och mindre krav på butiker som bara har förpackade livsmedel.

  Läs mer om utformning av lokalen

  Utökad eller förändrad verksamhet
  Om du tillfälligt utökar din verksamhet och till exempel vill grilla korv utanför butiken vid ett evenemang eller liknande ska du anmäla det till oss innan starten. Om du gör ändringar i verksamheten ska du även anmäla det till oss eftersom det kan påverka hur mycket kontroll din verksamhet ska ha och vilken avgift du ska betala. Du ska även meddela oss om din verksamhet upphör eller överlåts till någon annan.

  Läs mer om att driva livsmedelsverksamhet

  Vatten från egen brunn
  Om du bereder livsmedel och inte använder kommunalt vatten i din verksamhet ska du även registrera brunnen där du tar vatten ifrån. Du kan registrera din verksamhet och den egna vattentäkten samtidigt. Kraven i dricksvattenföreskrifterna ska vara uppfyllda exempelvis vad gäller faroanalys och undersökningsprogram. Vattnet ska analyseras och måste uppfylla vissa krav. Kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd via kommunens kundcenter för mer information.

  Registrera din vattenanläggning

  Registrera livsmedelsverksamhet

  Sälja folköl 
  Innan du börjar sälja folköl ska du anmäla detta till oss. Med folköl menas att alkoholhalten är högre än 2,25 men lägre än 3,5 volymprocent. Försäljning av folköl tillåts under förutsättning att det också säljs mat. Servering av folköl kräver att det serveras mat och lättdrycker under hela serveringstiden. I båda fallen måste verksamheten vara registrerad som livsmedelsverksamhet hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

  Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd utövar tillsyn av alla som bedriver försäljning och tar ut en tillsynsavgift för detta.

  Anmälan försäljning av folköl

  Sälja tobak

  För försäljning av tobak behöver du från den 1 juli 2019 söka försäljningstillstånd. Det är inte svårt att få tillstånd men det innebär högre krav på verksamheten än tidigare. Kommunen gör en prövning av sökandes lämplighet. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel).

  Den nya lagen innebär att om du sen före den 1 juli säljer tobak och har anmält detta till oss behöver du ansöka om ditt tillstånd senast 1 november 2019 för att få fortsätta din försäljning. 

  Om du inte tidigare säljer tobak men vill börja göra det efter den 1 juli 2019 behöver du söka tillstånd innan du kan påbörja din försäljning. Tillståndet tar cirka 3–4 månader att behandlas. 

  Med tobak menas till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak och portionstobak. Även nikotinläkemedel räknas in. Från och med juli 2017 måste du också anmäla om du säljer e-cigaretter eller liknande varor.

  Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd utövar tillsyn av alla som bedriver försäljning och tar ut en tillsynsavgift för detta.

  Ansök och läs mer om tobaksförsäljningstillstånd

   

 • Brandskydd

  +

  Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla arbetsplatser bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Ytterst ansvarig för brandskyddet är vd:n och/eller ägaren av butiksverksamheten.

  Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara
  Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE) beskriver vilka tillstånd och utbildningar som krävs för att få sälja eller handha brandfarliga och/eller explosiva ämnen. När man menar brandfarlig vara är mängden viktig för vilket tillstånd och vilka åtgärder man måste göra. Krav på tillstånd beror också på vilken verksamhet som bedrivs.

  Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten i Storgöteborg

  Skriftlig redogörelse av brandskydd
  Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

  • Samlingslokaler
  • Industrier
  • Byggnader vars utformning innebär stor brandrisk
 • Bygglov

  +

  När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

  • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
  • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
  • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

  Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

  Anmälningspliktiga åtgärder

  Anmälan behövs bland annat för:

  • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
  • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

  Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

  Hör alltid med vår bygglovsavdelning på Byggnadsförvaltningen innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

  Läs mer om bygglov