Logi

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom logi. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.
 • Polistillstånd

  +

  Om du ska bedriva verksamhet som omfattar minst nio gäster eller minst fem gästrum måste du ha tillstånd av polisen. Du hittar även information om registrering av utländska gäster på polisens webbplats.

 • Hälsoskydd

  +

  Om du driver hotell eller andra typer av anläggningar där människor bor tillfälligt, är det viktigt att du har en egenkontroll med rutiner och att du vidtar sådana åtgärder att verksamheten inte innebär risker för människors hälsa eller för miljön. Viktiga aspekter är bland annat god hygien för att undvika smittrisker, allergifrågor, luftkvalitet, legionella, buller, avfallshantering, energismarta lösningar och kemikalieval.

  Det är verksamhetsutövarens ansvar att hålla en hälsosam miljö på boendet och det är nämnden för Miljö & Hälsoskydds ansvar att ha tillsyn över tillfälliga boenden. Det krävs ingen anmälan till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd att starta upp ett så kallat tillfälligt boende.

  På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta mer information om vad du ska tänka på om du bedriver tillfälligt boende.

  Spa
  Avser du ha spa-avdelning på boendet med bassänger/bubbelpooler är det anmälningspliktigt enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Även solarier är anmälningspliktiga.

  Du kan anmäla det via vår blankett här.

  Avgift
  Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd bedriver tillsyn på alla typer av verksamheter som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Enligt principen att det är förorenaren som betalar tar vi ut en tillsynsavgift för detta arbete. I de flesta fall tar vi ut en fast årlig tillsynsavgift. Hur stor tillsynsavgiften är beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om och omfattningen på verksamheten. Storleken på avgiften framgår av förvaltningen för Miljö & Hälsoskydds taxa för miljötillsyn.

  Läs mer om avgifter

 • Livsmedelshantering

  +

  Registrering
  Hotell, B&B, camping och liknande verksamheter ska vara registrerade hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd om de hanterar livsmedel. Det kan innebära allt från att verksamheten har en restaurang till att verksamheten tillhandahåller bröd, smör och pålägg till sina gäster. Det finns en blankett/e-tjänst som ska fyllas i och skickas till oss. Du ska registrera dig hos oss två veckor innan du startar.

  Registrera livsmedelsverksamhet

  Avloppsvatten från verksamheter ska likna hushållsspillvatten. Verksamheters avloppsvatten kan innehålla förorenande ämnen och då ska det renas före utsläpp till kommunens spillvattenledning.

  Läs mer om fett- och oljeavskiljare

  Avgift
  När du registrerar dig tar vi ut en avgift för hantering av er anmälan motsvarande en timmes handläggningstid och en årlig avgift för våra kontroller. Hur stor årsavgiften blir beror bland annat på vilka livsmedel du hanterar, hur stor verksamheten är och om du har öppet under en säsong eller hela året.

  Läs mer om avgifter

  Väldigt små verksamheter
  Väldigt små verksamheter som hanterar livsmedel helt tillfälligt behöver inte registrera sig hos oss. Kontakta oss på förvaltningen på Miljö & Hälsoskydd om du är osäker på om din verksamhet ska registreras. Även om verksamheten inte behöver vara registrerad har du ansvar för att maten är säker och vi kan kontrollera verksamheten.

  Egenkontroll
  Du måste ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. Du ska även kunna visa att du hanterar livsmedel på ett säkert sätt genom att göra en faroanalys.

  Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

  Läs mer om egenkontroll

  Lokalen
  Det finns krav på hur en livsmedelslokal ska se ut. Bland annat ska det vara hela och släta ytor som är lätta att rengöra. Det ska finnas handtvättställ intill den plats där man hanterar oförpackade livsmedel. Toaletter får inte leda direkt in i köket och personalen ska ha en egen toalett.

  Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

  Läs mer om utformning av lokaler

  Utökad eller förändrad verksamhet
  Om du tillfälligt utökar din verksamhet och till exempel grillar hamburgare utanför lokalen på karnevalen eller liknande ska du anmäla detta till oss innan du startar. Om du gör ändringar i verksamheten måste du även anmäla det till oss eftersom det kan påverka hur mycket kontroll du ska ha och vilken avgift du ska betala. Du ska även meddela oss om din verksamhet upphör eller överlåts till någon annan.

  Anmäl förändrad verksamhet

  Vatten från egen brunn
  Om du inte använder kommunalt vatten i din verksamhet ska du även registrera brunnen där du tar vatten ifrån. Du kan registrera din verksamhet och den egna vattentäkten samtidigt. Kraven i dricksvattenföreskrifterna ska vara uppfyllda exempelvis vad gäller faroanalys och undersökningsprogram. Vattnet ska analyseras och måste uppfylla vissa krav. Kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för mer information.

  Registrera livsmedelsverksamhet

  Registrera vattenanläggning

 • Brandskydd för fastighetsägare och verksamhetsutövare

  +

  Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lag både på den som äger fastigheten och på den som bedriver verksamhet där, till exempel den som arrangerar en fest. Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är ett lagstadgat krav för alla typer av organisationer. Här finns utrymme för rutiner som utgår ifrån företagets eller verksamhetens speciella förutsättningar; du avgör alltså själv hur arbetet ska utformas för att resultera i ett effektivt och ändamålsenligt brandskydd.

  Det är ägaren som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan hyresgästen ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt. Ägaren ansvarar också för att brandskyddet sker systematiskt.

  Vid uthyrning av en lokal bör information om brandskyddet samt en checklista med regler finnas tillgängligt för hyresgästen.

  Kungsbacka kommun ingår i Räddningstjänsten i Storgöteborg. Ansökan för tillstånd finns på Räddningstjänsten i Storgöteborgs webbplats.

  Skriftlig redovisning av brandskydd
  Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

  • Samlingslokaler
  • Vård och omsorg
  • Förskoleverksamhet, skolverksamhet och skolbarnomsorg
  • Hotell och andra tillfälliga boenden
  • Sporthallar
  • Affärer
  • Restauranger
  • Industrier
  • Bensinstationer
  • Byggnader av stort kulturhistoriskt värde
  • Byggnader vars utformning innebär stor brandrisk

  Redogörelsen lämnas på blankett till Räddningstjänsten i Storgöteborg.

 • Bygglov

  +

  När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

  • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
  • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
  • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

  Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

  Anmälningspliktiga åtgärder

  Anmälan behövs bland annat för:

  • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
  • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

  Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

  Hör alltid med vår bygglovsavdelning på Byggnadsförvaltningen innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

  Läs mer om bygglov

 • Skyltlov

  +

  När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan krävs skyltlov. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot tillstånd från länsstyrelsen. En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten.

  I vissa fall krävs inte skyltlov. Några exempel på sådana fall är:

  • Verksamhetsskylt med uppgifter om vilka bolag och personer som finns i aktuell trappuppgång, i omedelbar närhet av aktuell entré, maximalt 30 x 40 centimeter
  • Mindre flaggor som ej är fastmonterade samt är flyttbara intill butiksentré
  • Foliering på fönster och glasade fasader om text och bild täcker en mindre del av glasytan

  Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Hör alltid med bygglovsavdelningen på Byggnadsförvaltningen först om det krävs lov innan du sätter upp en skylt.

  Riktlinjer för skyltning i Kungsbacka