Tandläkare och vårdmottagningar

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom tandläkare och vårdmottagningar. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.
 • Allmänt om vård och hälsa

  +

  Vård och hälsa är ett område där det har skett stora förändringar som skapat nya möjligheter för entreprenörer.

  När du ska sälja varor eller tjänster till det offentliga är det ett så kallat trepartsförhållande som råder och du kommer att beröras av LOU (lagen om offentlig upphandling). För delbranscherna gäller olika regler och tillstånd och därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller i just den sektor där du vill verka.

 • Miljöskydd

  +

  Anmälan
  Större sjukhus med mer än 200 vårdplatser samt anläggningar där man steriliserar sjukvårdsartiklar med etylenoxid ska anmälas till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Det finns en blankett för detta och anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan ni påbörjar er verksamhet.

  Anmäl miljöfarlig verksamhet

  Även om det inte finns krav på att tandläkarmottagningar måste anmäla sig till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd innan start rekommenderar vi ändå att du tar kontakt med oss i förväg. Vi ställer bland annat krav på amalgamavskiljare. Om du ska sanera eller demontera avloppsstammar i en tandvårdsklinik ska du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd. Du kan använda blanketten Sanering av tandvårdsklinik, som du hittar här.

  Vid högtrycksspolning måste du samla upp allt spolvatten och hantera det som farligt avfall.

  Avgift
  När du anmäler din verksamhet till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd tar vi ut en anmälningsavgift. Detta gäller bara om det finns krav på anmälan, alltså inte för exempelvis tandläkare.

  Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd bedriver miljötillsyn på sjukhus och tandläkarmottagningar och vi tar vi ut en tillsynsavgift för detta arbete. I de flesta fall rör det sig om en fast årlig tillsynsavgift. Hur stor anmälningsavgiften och tillsynsavgiften är beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om och på omfattningen av verksamheten. Storleken på avgiften framgår av förvaltningens taxa för miljötillsyn.

  Avgifter

  Egenkontroll
  Den som bedriver en verksamhet måste kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen och inte skadar miljön eller människors hälsa. Detta kallas för egenkontroll och kan exempelvis handla om att det finns rutiner så att det inte sker några utsläpp av giftiga kemiska ämnen i avloppsvattnet eller att oljeavskiljaren töms regelbundet. För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter finns särskilda bestämmelser om egenkontroll, bland annat att den ska vara skriftlig. Bestämmelserna finns i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

  En viktig del av egenkontrollen för till exempel tandläkarkliniker är att kontrollera att det inte finns för mycket kvicksilver i det vatten som har passerat amalgamavskiljaren.

  Farligt avfall
  Farligt avfall är avfall som är särskilt farligt för miljön och omfattar exempelvis färg- och kemikalierester, kemikalieburkar som inte är ursköljda, lysrör, vissa typer av elektronikskrot och spillolja. Vill du själv transportera det farliga avfall som uppkommer i din verksamhet krävs en anmälan till länsstyrelsen. Rör det sig om mer än 100 kg farligt avfall per år krävs tillstånd för transporten istället.

  Farligt avfall hos Länsstyrelsen

 • Bygglov

  +

  När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

  • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
  • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
  • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

  Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

  Anmälningspliktiga åtgärder

  Anmälan behövs bland annat för:

  • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
  • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

  Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

  Hör alltid med vår bygglovsavdelning på Byggnadsförvaltningen innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

  Läs mer om bygglov

 • Skyltlov

  +

  När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan krävs skyltlov. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot tillstånd från länsstyrelsen. En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten.

  I vissa fall krävs inte skyltlov. Några exempel på sådana fall är:

  • Verksamhetsskylt med uppgifter om vilka bolag och personer som finns i aktuell trappuppgång, i omedelbar närhet av aktuell entré, maximalt 30 x 40 centimeter
  • Mindre flaggor som ej är fastmonterade samt är flyttbara intill butiksentré
  • Foliering på fönster och glasade fasader om text och bild täcker en mindre del av glasytan

  Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Hör alltid med bygglovsavdelningen på Byggnadsförvaltningen först om det krävs lov innan du sätter upp en skylt.

  Riktlinjer för skyltning i Kungsbacka

 • Brandskydd för fastighetsägare och verksamhetsutövare

  +

  Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lag både på den som äger fastigheten och på den som bedriver verksamhet där, till exempel den som arrangerar en fest. Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är ett lagstadgat krav för alla typer av organisationer. Här finns utrymme för rutiner som utgår ifrån företagets eller verksamhetens speciella förutsättningar; du avgör alltså själv hur arbetet ska utformas för att resultera i ett effektivt och ändamålsenligt brandskydd.

  Det är ägaren som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan hyresgästen ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt. Ägaren ansvarar också för att brandskyddet sker systematiskt.

  Vid uthyrning av en lokal bör information om brandskyddet samt en checklista med regler finnas tillgängligt för hyresgästen.

  Kungsbacka kommun ingår i Räddningstjänsten i Storgöteborg. Ansökan för tillstånd finns på Räddningstjänsten i Storgöteborgs webbplats.

  Skriftlig redovisning av brandskydd
  Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

  • Samlingslokaler
  • Vård och omsorg
  • Förskoleverksamhet, skolverksamhet och skolbarnomsorg
  • Hotell och andra tillfälliga boenden
  • Sporthallar
  • Affärer
  • Restauranger
  • Industrier
  • Bensinstationer
  • Byggnader av stort kulturhistoriskt värde
  • Byggnader vars utformning innebär stor brandrisk

  Redogörelsen lämnas på blankett till Räddningstjänsten i Storgöteborg.