Buller från verksamheter

Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten.

Riktvärdena för industribuller gäller allt buller som kommer från verksamheten, både från processen eller annan bullrande hantering. Samma riktvärden används också vid bullerstörning från bland annat värmepumpar, ventilationsaggregat utomhus och liknande.

Utomhus, vid till exempel bostäder och vårdlokaler gäller:

  • Dag, klockan 7-18, 50 dB(A) ekvivalentnivå
  • Kväll, klockan 18-22 samt sön- och helgdag, klockan 7-18, 45 dB(A) ekvivalentnivå
  • Natt, klockan 22-7, 40 dB(A) ekvivalentnivå och 55 dB(A) maxnivå

För områden med fritidsbebyggelse eller rörligt friluftsliv:

  • Motsvarande riktvärden är 10 dB(A) lägre dagtid samt på kvällar och helger. Riktvärdet nattetid ligger 5dB(A) lägre både för max- och ekvivalentnivån.

För utbildningslokaler:

  • Dag, klockan 7-18, 50 dB(A) ekvivalentnivå
  • Kväll, klockan 18-22 samt sön- och helgdag, klockan 7-18, 50 dB(A) ekvivalentnivå
  • Natt, klockan 22-7, 50 dB(A) ekvivalentnivå 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för fler branscher, bland annat buller från byggarbetsplatser, trafik, skjutbanor och motorbanor. Du hittar gällande riktvärden på Naturvårdsverkets webbplats. 

Om du störs av buller

Om du störs av buller kan du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd. Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kan behöva vidta åtgärder om det finns skäl för det. De kan också behöva utföra och betala för bullermätningar och andra utredningar.

Om du störs