Cisterner

Ska du installera en cistern för eldningsolja eller diesel? Om den ligger utanför vattenskyddsområde och rymmer mer än 1 000 liter ska du informera oss på Miljö & Hälsoskydd. Om den ligger inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 liter (Lygnern-Fjärås Bräcka) eller 100 liter (Gällinge och Öjersbo) krävs tillstånd av Miljö & Hälsoskydd, rubrik Vattenskyddsområde. Cisternen måste också kontrolleras regelbundet.

Eftersom en läckande cistern kan orsaka skador i mark och vatten finns det bestämmelser som ska förebygga detta.

Hur informerar jag att jag ska börja använda en cistern?

Senast fyra veckor innan du installerar cisternen ska du informera oss via vår e-tjänst eller blankett som du skickar in till Miljö & Hälsoskydd. Till e-tjänsten eller blanketten ska du bifoga:

• Kontrollrapport
• Situationsplan över fastigheten. Markera var cisternen ska vara och eventuella ledningar, vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter. Du kan beställa underlaget till situationsplanen genom kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för att hantera den informationen som du skickar in. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller.

Om du inte skickar in den skriftliga informationen kan du behöva betala en miljösanktionsavgift.

Återkommande kontroll

Du som äger eller hyr en cistern ska känna till de lagar och regler som gäller. Du är ansvarig för att hantera och förvara oljan så att den inte läcker ut och att cisternen kontrolleras när den ska.

En cistern ska besiktigas vid installation och efter reparation och därefter antingen vart sjätte eller tolfte år. I kontrollrapporten från den senaste besiktningen kan du se när det är dags för nästa kontroll. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat företag. En lista över godkända företag hittar du hos SwedacKopia på kontrollrapport, även vid periodiska kontroller, ska skickas till Miljö & Hälsoskydd.

Om det läcker

Vid läckage är du som ägare ansvarig för att anmäla läckan till Miljö & Hälsoskydd så snart du upptäcker den. Är det en stor läcka med olja eller diesel som riskerar att sprida sig måste du också kontakta Räddningstjänsten.

Vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler för hur du sköter en cistern. Till exempel ska oljecisterner som installeras vallas in om de inte finns i ett bostadshus. Rörledningarna ska vara dubbelmantlade och får inte dras i eller under golv. Cisterner som fanns före vattenskyddsområdet bildades måste inte vallas in. Däremot ska de kontrolleras oftare.

Inom vattenskyddsområden ska det sitta en skylt på det påfyllningsrör som är kopplat till cisternen. Skylten ska vara märkt med texten "vattenskyddsområde". Skylten ska även ha den här informationen:

• Fastighetsbeteckning
• Adress
• Volym
• Högsta fyllningsflöde
• Innehåll

I Kungsbacka finns fyra vattenskyddsområden: Lygnern-Fjärås bräcka, Gällinge, Öjersbo och Sönnerbergen. Har man en cistern inom ett vattenskyddsområde ska man skaffa sig kunskap om de särskilda föreskrifter som gäller för just det vattenskyddsområdet.

Läs mer om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

Ta cisternen ur bruk

När du slutar använda din cistern ska du informera Miljö & Hälsoskydd. Det kan du göra genom att använda vår e-tjänst eller skicka in en blankett.

När du slutar använda cisternen ska du i samband med tömning och rengöring skriftligen informera Miljö & Hälsoskydd (se blankett). Informationen ska då även innehålla information om slutligt omhändertagande av cisternen (till exempel sandfyllning eller borttagande). Miljö & Hälsoskydd kan sedan eventuellt komma att besluta om vilket slutligt omhändertagande som ska gälla.

Avfall från rengöring och tömning av cisternen är farligt avfall och ska lämnas till insamlingen för farligt avfall.