Fastighetsägarens egenkontroll

Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska. Egenkontrollen är ditt egna kvalitetssystem för att förebygga och åtgärda händelser som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Så snart en verksamhet omfattas av miljöbalken gäller krav på egenkontroll. Det innebär att fastighetsägare som upplåter bostäder åt andra, till exempel fastighetsägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar med bostadsrätter, måste ha en fungerande egenkontroll. Du omfattas även av kraven om du hyr ut ditt hus eller ett rum till någon.

Exempel på riskområden som du som fastighetsägare bör ha koll på är buller, fukt och mögel, legionella, radon, skadedjur och ohyra, störande lukt, avfall, temperatur och drag samt ventilation.

Läs mer om boendemiljö

Gör regelbundna kontroller

Genom en god egenkontroll med fungerande, tydliga rutiner och regelbundna kontroller har du bra förutsättningar att upptäcka fel och brister innan skada har uppstått. Det kan också bidra till att minimera kostnaderna vid oförutsägbara händelser eftersom du då vet vad som ska göras. Att regelbundet gå igenom din fastighet ger bättre framförhållning när det gäller stora kostnader som stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Det kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

Dokumentera väl

En väl fungerande dokumentation underlättar bedömning av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Den underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är också ett sätt att visa att du följer de krav som ställs från myndigheter.

Tillsyn av Miljö & Hälsoskydd

Miljö & Hälsoskydd bedriver tillsyn hos dig som fastighetsägare för att kontrollera att du följer de regler som finns i miljöbalken och att du sköter din egenkontroll. Miljö & Hälsoskydd tar ut en taxa vid tillsynsarbetet. Alla fastighetsägare med mer än tio lägenheter betalar en årlig tillsynsavgift. I Taxa för prövning och tillsyn finns information om vilken verksamhetskod din verksamhet kan ha i bilaga 2 och 3.

Ny taxa för år 2021 för tillsyn 

Om avgifter

Efterskott – Fastighetsägare privata, kommunala och bostadsrättsföreningar

Som fastighetsägare till en bostadsfastighet där andra människor bor har du ett stort ansvar. Samma ansvar gäller för alla former av boenden: privata, kommunala och bostadsrättsföreningar. Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att det inte uppstår olägenhet för miljön eller för hälsan hos de boende. Förvaltningen för miljö & Hälsoskydd utför tillsyn hos dig som fastighetsägare och tillsyn är viktigt för att kunna säkerställa syftet med miljöbalken, genom att regler följs främjas en hållbar utveckling. 

I Taxa för prövning och tillsyn finns information om vilken verksamhetskod din verksamhet kan ha i bilaga 2 och 3. Som fastighetsägare så omfattas du troligen av bilaga 3.

Det står timavgift för samtliga verksamheter i bilaga 3 under kolumnen avgift vilket innebär att man betalar för den nedlagda tiden på tillsyn i efterskott. Tillsynstimmarna kan då komma uppgå till exempelvis 5 timmar. Detta då tillsynen består av flera olika delar såsom förberedelse inför inspektion, inspektion på plats, eller digitalt brev eller seminarium eller annat efter arbete.

Vägledningsmaterial

Nedan hittar du vägledningsmaterial om exempelvis buller, radon och ventilation från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.