OVK - ventilationskontroll

Om du äger en byggnad måste du regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK).
 • Skicka in besiktningsprotokoll

  +

  Protokoll skickas till:

  Kungsbacka kommun
  Byggnadsförvaltningen
  434 81 Kungsbacka

 • Återkommande besiktningar

  +

  Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången eller efter ett befintligt ventilationssystem byggts om ska det funktionskontrolleras. Därefter ska det kontrolleras regelbundet vid återkommande besiktningar med intervaller enligt tabellen nedan. 

  En- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation är undantagna från kravet på funktionskontroll av ventilationssystem. 

   

  Byggnadstyp/lokaltyp

  Intervall

  Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande, oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation*

  3 år

  2

  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation**

  6 år

  3

  En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

  Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

  *Med FT-ventilation avses fläktventilation där både från- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Vid FTX-ventilation finns även värmeåtervinning.

  **Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Vid FX-ventilation finns även värmeåtervinning. Med S-ventilation avses självdragsventilation.

  Kategori 1 inrymmer oavsett typ av ventilationssystem även gymnasieskolor, fritidshem och servicehus för äldre. 

  Högskolor, universitet, samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, museer, utställningshallar, hotell och garage tillhör kategori 1 eller 2 beroende på typ av ventilationssystem.

 • Godkänd kontrollant

  +

  Kontrollen ska utföras av en godkänd funktionskontrollant. Kontrollanten ska ha riksbehörighet. Du hittar godkända kontrollanter på Boverkets webbplats.

 • Besiktningsprotokoll

  +

  Vid varje besiktning ska kontrollanten föra protokoll. Detta ska sedan skickas till byggnadsnämnden och till byggherren. Intyg från genomförd besiktning ska också sättas upp på väl synlig plats i byggnaden.

 • Vid brister

  +

  Om funktionskontrollanten rapporterar anmärkning ska byggnadens ägare så snart som möjligt rätta till bristerna. Protokoll från ombesiktningen ska skickas till byggnadsnämnden.