Tillgänglighet

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.

Lokaler som allmänheten använder

De lokaler som berörs av lagen är så kallade publika lokaler, det vill säga lokaler som används av allmänheten. Det kan till exempel vara butiker, restauranger och bibliotek.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Ett enkelt avhjälpt hinder är ett hinder som bedöms vara ett hinder för många och som inte kostar orimligt mycket för fastighetsägaren att åtgärda. Exempel på hinder kan vara nivåskillnader, tunga dörrar, bristande skyltning och bländande belysning.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort hindren. Förvaltningen för Plan & Bygg ansvarar sedan för tillsyn. I de fall där reglerna inte följs kan byggnadsnämnden besluta om sanktioner mot fastighetsägaren.