Inventering och sanering av PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett giftigt ämne som förbjöds 1973. Det finns fortfarande kvar i till exempel byggnadsmaterial men enligt förordningen 2007:19 om PCB ska ämnet saneras. Du som fastighetsägare ansvarar för inventering och sanering i dina fastigheter. Reglerna gäller inte småhusägare.

Miljö & hälsoskydd har sedan 2017 drivit ett projekt att följa upp fastighetsägarnas arbete med att inventera och sanera PCB. Enligt lag skulle all PCB i fog- och golvmassor i hela Sverige varit inventerat och sanerad senast 30 juni 2016. Detta har lett till att vi har meddelat beslut om föreläggande till fastighetsägare i olika steg. Vi började med att ställa krav på att kommunens egna fastigheter inventerades och sedan även de största bostadsbolagen. Nu i sista skedet ska vi ställa krav på alla privata fastighetsägare. Kravet gäller inte småhus/villor som används som en- eller tvåbostadshus*.  

Tidigare inventeringar och saneringar 

Om du är fastighetsägare kanske du tänker att du redan har inventerat din fastighet för PCB. Tyvärr var många inventeringar som gjordes för 15 – 20 år sedan dåligt dokumenterade och kanske dåligt genomförda. Det kan saknas tydliga uppgifter om var prover har tagits på fogmassor och om alla fogmassor i en byggnad är undersökta och hur mycket fogmassor (sammanlagd längd) det finns. Uppgifter om andra produkter med PCB kan också saknas. En sådan inventering måste göras om för att få fram all information om PCB som finns i byggnaden och även kunna lämna dessa uppgifter till tillsynsmyndigheten. En bra inventering krävs också som underlag för kunna göra en bra sanering av PCB. 

Skäl till att tidigare inventering kan vara ofullständiga: 

 • Bristfällig dokumentation 

 • inventeringen bestod endast av utvändig fog, 

 • ingen förstörande provtagning har skett. Inventeringen ska även omfatta dold fog och kan man behöva avlägsna/skada byggnadsdelar för att kunna komma åt. 

 • återkontaminering av slarvigt borttagen gammal PCB-fog och man provtar inte den nya fogen. 

Är saneringen gjord efter 1998 så behöver man inte sanera om, även om halten visar sig ligga över åtgärdsvärdet för sanering, 500 mg/kg. Den nya fogmassan och kanten på angränsande material ska i stället saneras och tas omhand som PCB-avfall i samband med en framtida rivning eller ombyggnad som berör fogen. 

Vad är PCB 

PCB, polyklorerade bifenyler är en grupp organiska föreningar som är fettlösliga och svårnedbrytbara och giftiga. PCB har bland annat skadliga effekter på fortplantningsförmågan och immunförsvaret samt orsakar långsiktiga skador i vattenmiljöer. Föreningarna ackumuleras i näringskedjan till exempel från fisk till fåglar, sälar och människor. De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljelika vätskor och har haft värdefulla tekniska egenskaper och har därför tidigare använts i exempelvis fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.  

När man blev medveten om effekterna i miljön förbjöds PCB 1972 i öppen användning i Sverige. Sedan dess har man alltså inte fått montera fogmassa med PCB i fogar eller lägga in golvmassa med innehåll av PCB. Förbud mot viss annan användning (t ex i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud infördes 1995. PCB-halterna har nu minskat i miljön men minskningen har planat ut under de senaste åren, och det är därför viktigt att stoppa den spridning av PCB till miljön som fortfarande pågår. 

Inventering av PCB 

För att undvika att PCB sprids vidare är det viktigt att vi känner till var den finns i byggnaderna. Lagen säger att alla byggnader/anläggningar, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska inventeras på PCB. För fogmassor och golvmassor finns krav på sanering eftersom ämnet utsöndras från massorna till luft och mark. Övriga produkter och utrustning som innehåller PCB ska inventeras och tydligt märkas upp för att man i senare skede ska kunna sortera ut materialet när huset rivs eller renoveras.  

Alla fastighetsägare till byggnader och anläggningar uppförda eller renoverade under 1956-1973 ska inventera. Kravet gäller inte småhus/villor som används som en- eller tvåbostadshus. Används ett en- tvåbostadshuset som ex kontor gäller inte undantaget och inventering ska ske. Inventeringsarbetet ska beställas av en konsult eller person med kompetens att inventera PCB. Den som ska utföra inventeringen bör ha dokumenterad erfarenhet av PCB-inventeringar och känna till PCB och dess hälso- och miljöegenskaper samt ha kunskap kring provtagning och kraven på provers beskaffenhet. Miljö & Hälsoskydd rekommenderar starkt att man anlitar någon som är medlem i SFR, Svenska Fogbranschens Riksförbund[LB1].      

Lagen säger att fastighetsägaren ska redovisa till tillsynsmyndigheten (Miljö & Hälsoskydd på kommunen) vilka inventeringsåtgärder som vidtagits. Till det ska du använda dessa blanketter(länk till sammanställningsblankett B, inventeringsprotokoll A1-A4 samt kompletterande bilaga till blankett B). Dessa skickas till Miljö & Hälsoskydd via info@kungsbacka.se och i ämnesraden i mailet skriver du PCB inventering. Det finns mycket bra att läsa på olika hemsidor, ex. sanerapca.nu. Hur omfattande en inventering behöver vara varierar mycket beroende på byggnaden/anläggningen. Det är väldig viktigt att dokumentera hur inventeringen gått till. Följande dokument ska bifogas:   

 • Blankett sammanställningsblankett B, inventeringsprotokoll A1-A4 samt kompletterande bilaga till blankett B 

 • situationskartor, kan fås genom att kontakta Kungsbacka direkt 

 • ritningar över byggnaden/anläggningen. Kan vara egenritade men ska vara tydliga! 

 • fotografier på byggnaden som styrker det man kommit fram till och,  

 • beskrivande text. 

Tänk på att det är den dokumentation som Miljö & Hälsoskydd sedan ska granska och förstå hur ni kommit fram till resultatet av inventeringen. Om ni hittar PCB ligger dokumentationen även till grund för en framtida sanering.  

Passa på att inventera även för klorparaffiner 

Klorparaffiner är giftiga ämnen som bland annat kan finnas i byggprodukter, t ex som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, fogmassor och golvmattor av PVC. I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits. Eftersom man bör vidta skyddsåtgärder vid borttagande av byggprodukter som innehåller klorparaffiner bör man analysera även för detta. Klorparaffiner är mindre giftiga än PCB, men särskilt de kortkedjiga ska man skydda sig mot. Det finns mer information om detta på sanerapcb.nu. 

Vad händer om du hittar PCB – krav på sanering 

Om du hittar fog-eller golvmassor under inventeringen som innehåller PCB i halter över 500 mg/kg ska detta saneras direkt. Enligt lagen skulle all sanering i hela Sverige vara klart senast 30 juni 2016. PCB i halter mellan 50 och 500 mg/kg ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.  

Det är du som äger byggnaden som ansvarar för att saneringen utförs på rätt sätt, utan att den skadar människors hälsa eller miljönVar därför noga med att anlita ett seriöst saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt den metod som branschföreningen, Svenska fogbranschens riksförbund (SFR)  rekommenderar, eller annan likvärdig metod. I vissa fall kan även sanering av PCB i marken bli aktuell. 

Innan sanering får påbörjas ska en anmälan till Miljö & Hälsoskydd ske senast tre veckor innan du börjar. Använd denna blankett. Anmälan skickas till Miljö & Hälsoskydd via info@kungsbacka.se och i ämnesraden i mailet skriver du PCB sanering. Du får tillbaka ett beslut med krav på försiktighetsåtgärder som ska följas. Mycket bra information om sanering av fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer finns på sanerapcb.nu. 

När saneringen är utförd ska du skicka en rapport till Miljö & Hälsoskydd. Använd dessa blanketter (länk till Sammanställningsblankett D samt saneringsprotokoll C1-C4).. Rapporteringen innehåller bland annat uppgifter om mängd sanerad PCB, godkänd transportör och godkänd mottagare inklusive dokument som styrker mottagandet. 

Allt PCB-avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall. Det ska samlas upp i täta behållare som är uppmärkta och förvaras inlåst för att sedan transporteras till godkänd mottagare. Den som transporterar avfallet måste vara godkänd av Länsstyrelsen. 

Avgift för tillsyn 

Den som äger en byggnad som omfattas av kraven på inventering och sanering av PCB ansvarar själv för att en ordentlig inventering, och vid behov, även sanering görs. Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & Hälsoskydd är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att gällande regler i PCB-förordningen och miljöbalken efterföljs. Detta arbete är inte skattefinansierat utan kostnaden ska täckas av den som äger byggnaden och därför tar vi ut en avgift för nedlagd handläggningstid i ärendet.  

* används ett en- tvåbostadshuset som ex kontor gäller inte undantaget och inventering ska ske. 

 • Varför får du beslut/brev?

  +

  Du får detta beslut från nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun för att du äger en fastighet som byggdes eller renoverades mellan åren 1956-1973. Vi på Miljö & Hälsoskydd (MH) har sedan 2017 drivit ett projekt att följa upp fastighetsägarnas arbete med att inventera och sanera PCB. Enligt lag skulle all PCB i fog- och golvmassor i hela Sverige varit inventerat senast 30 juni 2008.

 • Vad är PCB och på vilket sätt är det skadligt?

  +

  PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen. Bland effekterna kan nämnas påverkan på immunförsvar och fortplantning samt långsiktiga skadeeffekter i vattenmiljön. PCB är svårnedbrytbart och finns därför kvar i naturen länge. Föreningarna ackumuleras i näringskedjan till exempel från fisk till fåglar, sälar och människor.

 • Hur har PCB använts?

  +

  De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljelika vätskor och har värdefulla tekniska egenskaper och har därför tidigare använts i exempelvis fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer.

 • När förbjöds det?

  +

  När man blev medveten om effekterna i miljön förbjöds PCB 1972 Sverige.  Förbud mot viss annan användning (t ex i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud infördes 1995.

 • Vem behöver inventera?

  +

  Alla fastighetsägare till byggnader och anläggningar uppförda eller renoverade under 1956-1973 ska inventera. Kravet gäller inte småhus/villor som används som en- eller tvåbostadshus. Används ett en- tvåbostadshuset som ex kontor gäller inte undantaget och inventering ska ske.

 • Vilka byggnader och anläggningar ska inventeras?

  +

  Alla byggnader och anläggningar uppförda eller renoverade under 1956-1973 ska inventeras. Men det finns fastigheter som är undantagna från inventeringskravet och det är småhus/villor som används som en- och tvåbostadshus. Tänk bara på att om huset/villan används till nått annat, ex kontor gäller inventeringskravet. Vid taxeringen av en fastighet bestämmer skatteverket en typkod och det är en tresiffrig kod. Småhus/villor börjar på siffran 2.

 • Vad ska inventeras?

  +

  Fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och annan elektrisk utrustning (dörrstängare m.m.). Använd blanketterna som finns på hemsidan  - sammanställningsblankett B, inventeringsprotokoll A1-A4 samt kompletterande bilaga till blankett B

 • Vem ska utföra inventeringen?

  +

  Inventeringsarbetet ska beställas av en konsult eller annan med kompetens att inventera PCB. Den som ska utföra inventeringen bör ha dokumenterad erfarenhet av PCB-inventeringar och känna till PCB och dess hälso- och miljöegenskaper samt ha kunskap kring provtagning och kraven på provers beskaffenhet. Miljö & Hälsoskydd rekommenderar starkt att man anlitar någon som är medlem i SFR, Svenska Fogbranschens Riksförbund. 

 • Hur går du tillväga?

  +

  Det finns mycket bra information att läsa på olika hemsidor, ex. sanerapcb.nu. Hur omfattande en inventering behöver vara varierar beroende på byggnaden/anläggningen. Det är väldig viktigt att dokumentera hur inventeringen gått till. Följande dokument ska bifogas i din redovisning:  

  • Blankett sammanställningsblankett B, inventeringsprotokoll A1-A4 samt kompletterande bilaga till blankett B. www.kungsbacka.se/Naringsliv-och-arbete/Tjanster-och-blanketter/. Välj fastighetsägare.
  • En situationskarta, från topografisk karta eller flygfoto, tar du fram via karta.kungsbacka.se. Så här gör du:
   • Gå till karta.kungsbacka.se
   • Klicka på Bakgrundskartor och välj antingen Topografisk karta eller Flygfoto (2019-2017). Välj det som passar bäst för att markera de byggnader som PCB-inventeras.
   • Sök på fastighetsbeteckning eller adress
   • Klicka på printknappen
   • Välj lämplig skala, helst 1:1000 eller 1:500
   • Klicka på "Skapa PDF"
   • Klicka på "Ladda ner PDF" (printa ut eller spara PDF:en)
    Behöver du hjälp kontakta Kungsbacka Direkt 0300-83 40 00
  • Ritningar över byggnaden. Kan vara egenritade men ska vara tydliga! Här kan du även markera var eventuell provtagning skett.
  • Fotografier på byggnaden/anläggningen som styrker det du kommit fram till.
  • Beskrivande text
  • Analysresultat om provtagning skett.

  Tänk på att det är den dokumentationen som tillsynsmyndigheten (Miljö & Hälsoskydd på kommunen) sedan ska granska och förstå hur ni kommit fram till resultatet av inventeringen. Om du hittar PCB ligger dokumentationen även till grund för en framtida sanering.

  Provtagning

  • Prover ska tas på alla typer av fogmassa, dvs fogmassor som ser olika ut eller som sitter i fogar mellan olika typer av material eller produkter.

  • Prover ska även tas på nya fogmassor i byggnader från den aktuella perioden eftersom de kan vara förorenade av tidigare PCB fog.

  • Prover ska tas både på invändiga och utvändiga fogar.

  • Fogmassorna kan se olika ut och det kan bero på att de har olika sammansättning, utsatts för väder och vind eller bytts ut.

  När det gäller större bostadsområden som byggts under längre tid så kan flera olika sorters fogmassa har använts. Det kan alltså vara så att på samma fastighet kan fogmassa med PCB och fogmassa utan PCB använts. Ta alltså prover på alla sidor

   

 • Provtagning

  +

  Provtagning 

  • Prover ska tas på alla typer av fogmasssa, dvs fogmassor som ser olika ut eller som sitter i fogar mellan olika typer av material eller produkter. 

  • Prover ska även tas på nya fogmassor i byggnader från den aktuella perioden eftersom de kan vara förorenade av tidigare PCB fog.  

  • Prover ska tas både invändigt och utvändigt. 

  • Fogmassorna kan se olika ut och det kan bero på att de har olika sammansättning men också för att de är utsatts för väder och vind, exempelvis kan fogar på sydsidan av en fasad vara utbytta men inte de andra.  

  • När det gäller större bostadsområden som byggts under längre tid så kan flera olika sorters fogmassa har använts. Det kan alltså vara så att på samma fastighet kan fogmassa med PCB och fogmassa utan PCB använts. Ta alltså prover på varje sida. 

 • Vad gör jag med resultatet av inventeringen?

  +

  Resultatet av inventeringen ska redovisas till Miljö & Hälsoskydd. Du skickar in till info@kungsbacka.se eller kommunens postadress. I ämnesraden i mailet skriver du PCB inventering. Om du hittar PCB i halter över 500 mg/kg i fog- eller golvmassa måste detta saneras direkt. Det ska anmälas till Miljö & Hälsoskydd senast 3 veckor  innan. PCB i halter mellan 50 och 500 mg/kg ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

 • Har du redan inventerat?

  +

  Då behöver vi kontrollera hur inventeringen har gått till. Lagen säger att fastighetsägaren ska redovisa till tillsynsmyndigheten vilka inventeringsåtgärder som vidtagits. Är dokumentationen bristfällig eller saknas behöver inventeringen troligtvis göras om. Andra skäl till att inventeringen behöver göras om är att inventeringen inte var fullständig och inte omfattade invändig fog, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. Det kan även krävas att man gör så kallad förstörande provtagning eftersom kravet även omfattar dold fog. Ett till skäl kan vara omfogning som har skett efter 1973 men man har inte provtagit den nya fogen som kan ha återkontaminerats av den gamla.

 • Vad händer om jag inte lämnar in en inventering?

  +

  Ett föreläggande om att inkomma med en inventering är ett tvingande beslut. Om du inte följer det så kan Miljö & Hälsoskydd fatta ett beslut om föreläggande förenat med vite. Vite är ett belopp som den som föreläggandet riktas mot kan tvingas betala om hen inte följer föreläggandet. 

 • Måste jag inventera klorparaffiner?

  +

  Nej, det finns inget lagkrav men klorparaffiner är giftiga ämnen som bland annat kan finnas i byggprodukter, t ex som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, fogmassor och golvmattor av PVC. I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits. Eftersom man bör vidta skyddsåtgärder vid borttagande av byggprodukter som innehåller klorparaffiner bör man analysera även för detta eftersom klorparaffiner i halter över 2500 mg/kg klassas som farligt avfall. Klorparaffiner är mindre giftiga än PCB, men särskilt de kortkedjiga ska man skydda sig mot. Det finns mer information om detta på sanerapcb.nu.

 • Kan jag få längre tid på mig att inventera?

  +

  Det finns ingen möjlighet att få dispens från inventeringsplikten. Men om du behöver längre tid än vad som är bestämt kontaktar du ansvariga handläggare på Miljö & Hälsoskydd för diskussion.

 • När ska jag sanera för PCB?

  +

  Om man hittar PCB i halter över 500 mg/kg i fog- eller golvmassa måste detta saneras direkt. Det ska anmälas till Miljö & Hälsoskydd innan. PCB i halter mellan 50 och 500 mg/kg ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

 • Hur går en sanering till?

  +

  Om du behöver sanera anmäler du det till Miljö & Hälsoskydd senast tre veckor innan den börjar. Anmälan görs via info@kungsbacka.se eller till kommunens postadress och du använder blanketten som finns på hemsidan.  I ämnesraden i mailet skriver du PCB sanering. Du får tillbaka ett beslut med krav på försiktighetsåtgärder som ska följas. Mycket bra information om sanering av fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer finns på sanerapcb.nu.

 • Vem ska utföra saneringen?

  +

  Det är du som äger byggnaden som ansvarar för att saneringen utförs på rätt sätt, utan att den skadar människors hälsa eller miljön. Var därför noga med att anlita ett seriöst saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt den metod som branschföreningen, Svenska fogbranschens riksförbund (SFR) rekommenderar, eller annan likvärdig metod. I vissa fall kan även sanering av PCB i marken bli aktuell. Tänk på att Miljö & Hälsoskydd inte kan rekommendera dig vilket saneringsföretag du ska anlita eftersom vi är en tillsynsmyndighet.

 • Kan jag få längre tid på mig att sanera?

  +

  Ja, det finns möjlighet att sanera PCB i fogmassa eller halkskyddad golvmassa vid en senare tidpunkt till exempel om det planeras en ombyggnad, renovering eller rivning under de närmast följande åren, eller om massan sitter mycket svåråtkomligt, eller om det är nödvändigt att vänta för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt. Det sista kan till exempel gälla för sjukhus där en sanering skulle kunna innebära omfattande svårigheter i verksamheten.

 • Vad gör jag efter saneringen?

  +

  När saneringen är utförd ska du skicka resultatet till Miljö & Hälsoskydd, info@kungsbacka.se eller till kommunens postadress. I ämnesraden i mailet skriver du PCB sanering. Du ska använda blanketterna som finns på hemsidan (Sammanställningsblankett D samt saneringsprotokoll C1-C4). Det som ska rapporteras är bland annat uppgifter om mängd sanerad PCB, godkänd transportör och godkänd mottagare inklusive dokument som styrker mottagandet.

 • Har du redan sanerat?

  +

  Är saneringen gjord efter 1998 behöver du inte sanera om även om halten visar sig ligga över åtgärdsvärdet för sanering, 500 mg/kg. Den nya fogmassan och kanten på angränsande material ska istället saneras och tas omhand som PCB-avfall i samband med en framtida rivning eller ombyggnad som berör fogen.

 • Vad kostar det?

  +

  Din kostnad för inventeringen kommer bestå av två delar och sedan eventuellt en kostnad för sanering om det behövs. Den ena delen är till en konsult eller annan person med kunskap som kommer utföra inventeringen. Den andra delen är till oss på Miljö & Hälsoskydd. Vi kommer att ta ut en avgift för den tiden vi lägger på ditt ärende.

  Timtaxan för år 2021 är 1100 kronor.

  Hur mycket tid avgörs av flera faktorer såsom omfattningen av inventeringen men även kvalitén på dokumentationen spelar stor roll. För små byggnader utan PCB kommer handläggningstiden uppskattningsvis ligga på 2 timmar. För stora byggnader ökar tiden och finns det PCB så ökar den ytterligare.

  Miljö & Hälsoskydd kommer enbart granska inkommen dokumentation och det är därför mycket viktigt att dokumentationen är utförlig och tydlig så att det går att utläsa hur inventeringen gått till och hur man kommit fram till resultatet av den. Bedöms dokumentationen som ofullständig kommer kompletteringar att begäras och handläggningstiden blir längre.

 • Vad gör jag om jag inte kan betala?

  +

  Om det finns skäl till att du inte kan betala fakturan så finns det möjlighet att begära anstånd för fakturor och att dela upp betalningen. Det hoppas vi kan underlätta för dig. Om du vill ha anstånd och dela upp betalningen ska du höra av dig till vårt kundcenter Kungsbacka Direkt 0300- 83 40 00 som kopplar er vidare till Kundfakturateamet.