Köldmedier

Bedriver du en verksamhet som restaurang, butik eller förvaltar en fastighet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering om köldmedier.

Varför ska du kontrollera din köldmedieanläggning?

Köldmedier finns i kylar, frysar, luftkonditioneringsutrustning och värmepumpar och innehåller fluorerade växthusgaser, så kallade f-husgaser. F-gaser påverkar klimatet.

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning ska följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att:

 • Se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör. 
 • Årligen rapportera till miljöförvaltningen om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter ska rapporten vara inkommen till miljöförvaltningen).
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöförvaltningen.
 • Underrätta miljöförvaltningen innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Så kommer du kontakt med oss

Ta kontakt  med Kundcentret  Kungsbacka direkt, telefon 0300-83 40 00 så kopplar de vidare till rätt person inom avdelningen Miljö & Hälsoskydd.

Här finns svar om köldmedier:

 • Vad gör Miljö & Hälsoskydd?

  +

  Miljö & Hälsoskydd är en tillsynsmyndighet som du tillexempel rapporterar årsrapporter om köldmedieläckage till.

  Det är operatören, som med hjälp av sin certifierade kontrollant av köldmedium, granskar och skriver under årsrapporten innan den skickas in till kommunen.

 • Vad ska köldmedierapporten innehålla?

  +

  Viktigt att du som ansvarig för aggregaten (operatör) kontrollerar följande som gäller vid inlämning:

  • Årsrapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret
  • Årsrapporten ska vara undertecknad av operatören.

  Årsrapporten ska innehålla följande information:

  1.     Resultatet av läckagekontrollerna

  2.     Information om aggregat som skrotats

  3.     Information om hur de fluorerade växthusgaserna tagits omhand vid skrotning

  4.     Övriga uppgifter som anges i artikel 6.1 (se under rubrik ”Upprätta och underhålla register över köldmedieaggregat”)

  5.     Operatörens organisationsnummer

  6.     Operatörens postadress

  7.     Operatörens faktureringsadress

  8.     Adress till den fastighet där aggregaten finns

  9.     Fastighetsbeteckning på den fastighet där aggregaten finns

  10.  Förteckning över aggregaten

  Upprätta och underhålla register över köldmedieaggregat (artikel 6.1)

  Operatörer av aggregat för vilken läckagekontroll krävs ska upprätta och underhålla register där följande information ska specificeras:

  1.     Mängd och typ av fluorerade växthusgaser (per aggregat)

  2.     Mängd fluorerade växthusgaser som lagts till vid installation, underhåll, service eller läckage

  3.     Eventuell mängd fluorerade växthusgaser som har återanvänts, regenererats eller återvunnits

  4.     Företag-och person certifikatnummer för företaget och personen som utfört arbete/ kontrollen på aggregat

  5.     Datum för läckagekontroller

  6.     Resultat av läckagekontroller

  7.     Uppgift om eventuell skrotning

  8.     Uppgift om hur de fluorerade växthusgaserna tagits omhand vid skrotning.

 • Läckagekontrollintervaller

  +

  Läckagekontrollerna ska utföras med följande frekvens (per aggregat):

  • Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). 
  • Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

  Mängden koldioxidekvivalenter - Läckagekontroller

  • 5 ton CO2e eller mer     -  1 gång per 12 månader
  • 50 ton CO2e eller mer   -  1 gång per 6 månader
  • 500 ton CO2e eller mer -  1 gång per 3 månader
 • Utföra läckagekontroll

  +

  Operatörer av aggregat som innehåller fluorerade växthusgaser med mängder av 5 ton koldioxidekvivalenter, CO2e eller mer ska se till att aggregaten kontrolleras med avseende på läckor. Undantaget är hermetiskt slutna aggregat på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter, CO2e om aggregatet är märkt som hermetiskt slutet.

  • Gränsen för inrapportering är för en stationär anläggning är 14 ton CO2e HFC eller mer. 
  • Operatör av mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska skicka årsrapport till miljöförvaltningen.
 • Regler från och med 2020

  +

  Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på i utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50°C.

 • Tillsynsavgift

  +

  Tillsynsavgift
  Vid granskning av köldmedierapporter eller vid anmälan av köldmedieanläggning till Miljö & Hälsoskydd tillkommer det en avgift enligt taxa för prövning och tillsyn fastställd av kommunfullmäktige. 

  För granskning av kölmedierapporter tas en avgift ut på tre timmar.

  Avgifter

  • Om du inte har gjort en installationskontroll (5 000 kr) 
  • Om du inte har uppfyllt kraven på läckagekontroll (5000 kr)
  • Om du inte anmäler före nyinstallation eller konvertering av aggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller (5 000 kr)
  • Om du skickar in årlig kontrollrapport för sent, d.v.s. efter 31 mars (1 000 kr) 
  • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2 000 kr för mobil utrustning och 5000kr för stationär utrustning)
  • Om du som utför läckagekontroll på kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning eller läckagekontroll, återvinning, installation eller underhåll av eller service på mobil utrustning som innehåller f-gaser inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (3 000 kronor för fysisk person eller en ideell förening, och 10 000 kronor för en juridisk person som inte är en ideell förening).

  Timavgift

  Timavgifterna betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fastställd fast taxa. De baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott.

  Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

  Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

  Här kan du läsa mer om taxa. Du hittar det i bilaga 1. 

 • Miljösanktionsavgift

  +

  Miljösanktionsavgift

  Enligt miljöbalken utgår miljösanktionsavgift för vissa typer av förseelser. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten. Om du får ett beslut om miljösanktionsavgift kan du överklaga det och få det rättsligt prövat. Kontakta gärna Miljö & Hälsoskydd om du tycker att beslutet är felaktigt. Du kan också kontakta din certifierade kontrollant för att höra dig för om vad som gäller.

  Undvik miljösanktionsavgift

  • Gör en installationskontroll.
  • Anlita certifierad tekniker och entreprenör för att utföra ingrepp och kontroller i köldmedieutrustningen.
  • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation. Denna måste rapporteras till miljöförvaltningen senast den 31 mars varje år.
  • Du måste anmäla till miljöförvaltningen innan en utrustning på 14 ton CO2e eller mer installeras eller konverteras.
  • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör. Detta ska i sin tur redovisas till miljöförvaltningen. 
 • Så här kan du räkna

  +

  För att räkna fram koldioxidekvivalenten, CO2e för anläggningen ska mängden köldmediegas multipliceras med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential). Gasens GWP-faktor finns att utläsa på Naturvårdsverkets hemsida:

  Exempel på uträkning av koldioxidekvivalent, CO2e:

  I ett aggregat finns 10 kg HFC R404A och GWP-faktorn för gasen är 3922.
  10 kg x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e

  Om läckagekontroll inte utförs ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

 • Laghänvisning

  +

  Miljöbalken (1998:808)
  30 kapitlet i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
  9 kapitlet i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
  Artikel 4.1 i EU-förordningen 517/2014
  Artikel 4.3 i EU-förordningen 517/2014
  Artikel 6.1 i EU-förordningen 517/2014

 • Definitioner

  +
  Aggregat En kyl, frys, luftkonditioneringsapparat eller värmepump.
  Anläggning Summan av alla aggregat som omfattas av krav på läckagekontroll som en operatör innehar på en fastighet.
  Fluorerade växthusgaser Växthusgaser som innehåller grundämnet fluor.
  Hermetiskt sluten Aggregat som har en gastät förslutning genom svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning. Aggregatet ska ha ett fastställt minsta läckage. Det fastställda minsta läckaget får t.ex. inte överskridas vid reparationer och bortskaffande.
  Koldioxidekvivalenter Mått på en fluorerad växthusgas förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.
  Operatör Fysisk eller juridisk person som har det faktiska tekniska ansvaret för aggregaten.
  Regenerera Behandla en återvunnen fluorerad växthusgas så att dess globala uppvärmningsförmåga minskar.
  Utrusning Vanligt förekommande ord i lagstiftningen och betyder ”aggregat”.
  Växthusgas Gaser som absorberar och utstrålar infraröd strålning, vilket ger global uppvärmning. Exempel på naturliga växthusgaser i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid. dikväveoxid, metan och ozon.
 • Tabell 2. Lagkrav, miljösanktionsavgifter och lagstöd

  +

  Krav

  Koldioxid-

  ekvivalentgräns (CO2-ekv)

  Gäller CO2-ekvivalent-

  gränsen per aggregat eller per hel anläggning?

  MSA (kr)

  Lagstöd

  Utföra läckagekontroll

  5 ton

  Aggregat

  5000

  Artikel 4.1 EU 517/2014

   

  9 kap 1§ förordningen

  (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Läckagekontrollintervaller

  5 ton

  Aggregat

  5000

  Artikel 4.3 EU 517/2014

   

  9 kap 1§ förordningen

  (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Upprätthålla register över köldmedieutrustning

  5 ton

  Aggregat

  5000

  Artikel 6.1 EU 517/2014

   

  9 kap 3§ förordningen

  (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Utförandekrav vid läckagekontroll i samband med installation eller konvertering

  14 ton

  Aggregat

  5000

  10 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

   

  9 kap 17§ förordningen

  (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Anmäla installation- eller konvertering av utrustning

  14 ton

  Aggregat

  5000

  14 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

   

  9 kap 19§ förordningen

  (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Lämna in årlig kontrollrapport av köldmedieläckage 31 mars

  14 ton

  Anläggning

  1000

  15 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

   

  9 kap 120§ förordningen