Köldmedier

Bedriver du en verksamhet som restaurang, butik eller förvaltar en fastighet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering om köldmedier.

Regelbunden läckagekontroll

Du är ansvarig för att certifierade kylkontrollanter undersöker anläggningen med jämna mellanrum för att se att det inte finns några läckor. Hur ofta beror sedan den 1 januari 2015 på köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent (CO2-ekv). Observera att de nya reglerna innebär att även kylaggregat som innehåller mindre än tre kilo måste läcksökas, om det innehåller minst fem ton koldioxidekvivalenter. För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor). Gasens GWP-faktor finns att hämta på Naturvårdsverkets hemsida (köldmedieförteckning).

 

CO2e
(koldioxidekvivalent
antal ton) 
Läckage-
kontrollintervall 
Läckage-
kontrollintervall
(m installerat
varningssystem)
5-49 var 12 månad var 24 månad
50-499 var 6 månad var 12 månad
> 500 var 3 månad var 6 månad

Exempel på uträkning av koldioxidekvivalent:

I en kylutrustning finns 10 kg HFC 404a och GWP-faktorn för gasen är 3922.

10 kg x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e                    

Rapportera en gång per år

Om din anläggning har minst 14 ton CO2-ekv köldmedium ska du varje år skicka in resultatet av den årliga kontrollen till Miljö & Hälsoskydd. Använd den rapport du får från kontrollföretaget. Senast 31 mars ska du skicka in föregående års rapport.

Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Om du har anlitat flera kylfirmor under ett år kan du behöva skicka in flera rapporter.

Anmäl nyinstallation och konvertering

I god tid innan du installerar eller konverterar utrustning som innehåller 10 kilo köldmedium eller mer ska du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd. Du kan använda den blankett som du får av installatören för att göra anmälan. Detsamma gäller om du ska ersätta ett köldmedium med ett annat och konvertera kylutrustning på 10 kilo köldmedium eller mer.

Installationsförbud mot CFC och HCFC

Sedan den 1 januari 2008 råder förbud mot att installera köldmedierna CFC och HCFC. De bryter ned ozonskiktet och ska därför fasas ut. Det betyder att det är förbjudet att installera utrustning med CFC eller HCFC. Köldmediet HFC bryter inte ned ozonskiktet lika effektivt som CFC och HCFC men har däremot en kraftig påverkan på växthuseffekten och ska därför användas i så liten omfattning som möjligt.

Användarförbud mot HCFC

Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC med en fyllnadsmängd över tre kilo. Det innebär att sådana anläggningar ska ha skrotats och tömts på köldmediegas eller ersatts med nyare köldmedium. Skrotning eller konvertering av kylaggregat ska ha gjorts av en certifierad kylfirma. Du måste också redovisa att detta är gjort, antingen i den årliga årsrapporten eller genom skrotningsintyg till Miljö & Hälsoskydd.

Miljösanktionsavgift

Om du inte följer lagstiftningen kan Miljö & Hälsoskydd besluta om miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift beslutas för vissa särskilt angivna överträdelser enligt bilagan till förordningen om miljösanktionsavgift. Bland annat ska miljösanktionsavgift beslutas om kontrollrapporten lämnas för sent, om kontroll inte utförs eller om Miljö & Hälsoskydd inte informerats före nyinstallation.

 Tabell 2. Lagkrav, miljösanktionsavgifter och lagstöd

KravKoldioxid-ekvivalentgräns (CO2-ekv) Gäller CO2-ekvivalent-gränsen per aggregat eller per hel anläggning? Miljösanktions-avgift Lagstöd
Anmäla installation 14 ton Per aggregat Utebliven 
anmälan före installation

5000 kr
14§ 
förordningen
om fluorerade växthusgaser (2016:1128)

9 kap 19 §
förordningen om miljö-sanktions-avgifter (2012:259)
Läckage-kontroll  5 ton  Per aggregat Utebliven läckage-
kontroll
samt ej inlämnad läckage-
kontroll-
rapport

5000 kr
Artikel 4.1
EU-förordning 517/2014

9 kap 1 § förordningen om miljö-sanktions-avgifter (2012:259)
Rapportera
årlig läckage-
kontroll

31 mars
 14 ton  Hela anläggningen Försenat
inlämnad
läckage-
kontroll-
rapport

1000 kr
15§ 
förordningen
om fluorerade växthusgaser (2016:1128)

9 kap 20 § förordningen om miljö-sanktions-avgifter (2012:259)
Innehåll i den årliga läckage-kontrollen  -  - Ej komplett
innehåll i läckagekontroll-rapporten

5000 kr
Artikel 6.1
EU-förordning 517/214

9 kap 3 § förordningen om miljö-sanktions-avgifter (2012:259)