Köldmedier

Blankett för årlig rapportering av köldmedieläckage

Bedriver du en verksamhet som restaurang, butik eller förvaltar en fastighet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering om köldmedier.

Varför ska du kontrollera din köldmedieanläggning?

Köldmedier finns i kylar, frysar, luftkonditioneringsutrustning och värmepumpar och innehåller fluorerade växthusgaser, så kallade f-husgaser. F-gaser påverkar klimatet.

För att minimera klimatpåverkan och risken för läckage har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med köldmedier.

Reglerna gäller för dig som bedriver yrkesmässig verksamhet, inte för privatpersoner. Du som är registrerad ägare och operatör hos en verksamhet med en köldmedieanläggning måste följa ett antal bestämmelser när det gäller till exempel installation, kontroll och rapportering av anläggningen.

Den här texten riktar sig till dig som är operatör* för en köldmedieanläggning. Om du tycker att texten är svår att förstå kan du alltid kontakta din certifierade kontrollant som du har avtal med Miljö & Hälsoskydd för att få svar på dina frågor.

*Finns det en asterisk i texten kan du läsa mer om hur det ordet definieras under rubriken definitioner

Vad gör Miljö & Hälsoskydd?

Miljö & Hälsoskydd är en tillsynsmyndighet som du tillexempel rapporterar årsrapporter om köldmedieläckage till.

Det är operatören, som med hjälp av sin certifierade kontrollant av köldmedium, granskar och skriver under årsrapporten innan den skickas in till kommunen.

Miljö & Hälosskydds uppgift är endast att kontrollera att rapporteringen är korrekt och fullständig. Om årsrapporten inte är komplett och fullständig utgår en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift. 

Så kommer du kontakt med oss

Ta kontakt  med Kundcentret  Kungsbacka direkt, telefon 0300-83 40 00 så kopplar de vidare till rätt person inom avdelningen Miljö & Hälsoskydd.

Här finns svar om köldmedier:

 • Definitioner

  +
  Aggregat En kyl, frys, luftkonditioneringsapparat eller värmepump.
  Anläggning Summan av alla aggregat som omfattas av krav på läckagekontroll som en operatör innehar på en fastighet.
  Fluorerade växthusgaser Växthusgaser som innehåller grundämnet fluor.
  Hermetiskt sluten Aggregat som har en gastät förslutning genom svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning. Aggregatet ska ha ett fastställt minsta läckage. Det fastställda minsta läckaget får t.ex. inte överskridas vid reparationer och bortskaffande.
  Koldioxidekvivalenter Mått på en fluorerad växthusgas förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.
  Operatör Fysisk eller juridisk person som har det faktiska tekniska ansvaret för aggregaten.
  Regenerera Behandla en återvunnen fluorerad växthusgas så att dess globala uppvärmningsförmåga minskar.
  Utrusning Vanligt förekommande ord i lagstiftningen och betyder ”aggregat”.
  Växthusgas Gaser som absorberar och utstrålar infraröd strålning, vilket ger global uppvärmning. Exempel på naturliga växthusgaser i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid. dikväveoxid, metan och ozon.
 • Utföra läckagekontroll

  +

  Operatörer av aggregat som innehåller fluorerade växthusgaser med mängder av 5 ton koldioxidekvivalenter, CO2e eller mer ska se till att aggregaten kontrolleras med avseende på läckor. Undantaget är hermetiskt slutna aggregat på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter, CO2e om aggregatet är märkt som hermetiskt slutet.

 • Så här kan du räkna

  +

  För att räkna fram koldioxidekvivalenten, CO2e för anläggningen ska mängden köldmediegas multipliceras med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential). Gasens GWP-faktor finns att utläsa på Naturvårdsverkets hemsida:

  Exempel på uträkning av koldioxidekvivalent, CO2e:

  I ett aggregat finns 10 kg HFC R404A och GWP-faktorn för gasen är 3922.
  10 kg x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e

  Om läckagekontroll inte utförs ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

 • Läckagekontrollintervaller

  +

  Läckagekontrollerna ska utföras med följande frekvens (per aggregat):

  Tabell 1. Läckagekontrollintervall

  CO2e
  (koldioxidekvivalent
  antal ton) 

  Läckage-
  kontrollintervall 

  Läckage-
  kontrollintervall
  (med installerat
  varningssystem)

  5-49

  var 12 månad

  var 24 månad

  50-499

  var 6 månad

  var 12 månad

  > 500

  var 3 månad

  var 6 månad

  Observera att andra intervall kan komma att gälla om ett läckagevarningssystem är installerat. Om läckagekontrollintervallen inte följs ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

 • Regler från och med 2020

  +

  Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på i utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50°C.

 • Installationsförbud mot CFC och HCFC

  +

  Sedan den 1 januari 2008 råder förbud mot att installera köldmedierna CFC och HCFC. De bryter ned ozonskiktet och ska därför fasas ut. Det betyder att det är förbjudet att installera utrustning med CFC eller HCFC. Köldmediet HFC bryter inte ned ozonskiktet lika effektivt som CFC och HCFC men har däremot en kraftig påverkan på växthuseffekten och ska därför användas i så liten omfattning som möjligt.

 • Användarförbud mot HCFC

  +

  Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC med en fyllnadsmängd över tre kilo. Det innebär att sådana anläggningar ska ha skrotats och tömts på köldmediegas eller ersatts med nyare köldmedium. Skrotning eller konvertering av kylaggregat ska ha utförts av en certifierad kylfirma. Ni måste också redovisa att detta är gjort, antingen i den årliga årsrapporten eller genom skrotningsintyg som skickas till Miljö & Hälsoskydd.

 • Tillsynsavgift och miljösanktionsavgift

  +

  Tillsynsavgift
  Vid granskning av köldmedierapporter eller vid anmälan av köldmedieanläggning till Miljö & Hälsoskydd tillkommer det en avgift enligt taxa för prövning och tillsyn fastställd av kommunfullmäktige.

  Miljösanktionsavgift
  Enligt miljöbalken utgår miljösanktionsavgift för vissa typer av förseelser. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten. Om du får ett beslut om miljösanktionsavgift kan du överklaga det och få det rättsligt prövat. Kontakta gärna Miljö & Hälsoskydd om du tycker att beslutet är felaktigt. Du kan också kontakta din certifierade kontrollant för att höra dig för om vad som gäller.

 • Regler för att förhindra utsläpp

  +

  Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste ni som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

 • Laghänvisning

  +

  Miljöbalken (1998:808)
  30 kapitlet i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
  9 kapitlet i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
  Artikel 4.1 i EU-förordningen 517/2014
  Artikel 4.3 i EU-förordningen 517/2014
  Artikel 6.1 i EU-förordningen 517/2014

 • Tabell 2. Lagkrav, miljösanktionsavgifter och lagstöd

  +

  Krav

  Koldioxid-

  ekvivalentgräns (CO2-ekv)

  Gäller CO2-ekvivalent-

  gränsen per aggregat eller per hel anläggning?

  MSA (kr)

  Lagstöd

  Utföra läckagekontroll

  5 ton

  Aggregat

  5000

  Artikel 4.1 EU 517/2014

   

  9 kap 1§ förordningen

  (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Läckagekontrollintervaller

  5 ton

  Aggregat

  5000

  Artikel 4.3 EU 517/2014

   

  9 kap 1§ förordningen

  (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Upprätthålla register över köldmedieutrustning

  5 ton

  Aggregat

  5000

  Artikel 6.1 EU 517/2014

   

  9 kap 3§ förordningen

  (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Utförandekrav vid läckagekontroll i samband med installation eller konvertering

  14 ton

  Aggregat

  5000

  10 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

   

  9 kap 17§ förordningen

  (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Anmäla installation- eller konvertering av utrustning

  14 ton

  Aggregat

  5000

  14 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

   

  9 kap 19§ förordningen

  (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Lämna in årlig kontrollrapport av köldmedieläckage 31 mars

  14 ton

  Anläggning

  1000

  15 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

   

  9 kap 120§ förordningen

  (2012:259) om miljösanktionsavgifter