Köldmedier

Blankett för årlig rapportering av köldmedieläckage

Bedriver du en verksamhet som restaurang, butik eller förvaltar en fastighet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering om köldmedier.

Den här texten riktar sig till dig som är operatör* för en köldmedieanläggning. Om du tycker att texten är svår att förstå kan du alltid kontakta din certifierade kontrollant som du har avtal med, eller oss på Miljö & Hälsoskydd för att få svar på dina frågor.

*Finns det en asterisk i texten kan du läsa mer om hur det ordet definieras under rubriken definitioner

Varför ska du kontrollera din köldmedieanläggning?

Köldmedier finns i kylar, frysar, luftkonditioneringsutrustning och värmepumpar och innehåller fluorerade växthusgaser, så kallade f-husgaser. F-gaser påverkar klimatet.

För att minimera klimatpåverkan och risken för läckage har EU och Sverige särskilda regler för anläggningar med köldmedier.

Reglerna gäller för dig som bedriver yrkesmässig verksamhet, inte för privatpersoner. Du som är registrerad ägare och operatör hos en verksamhet med en köldmedieanläggning måste följa ett antal bestämmelser när det gäller till exempel installation, kontroll och rapportering av anläggningen.

Vad gör Miljö & Hälsoskydd?

Miljö & Hälsoskydd är en tillsynsmyndighet som man till exempel rapporterar årsrapporter om köldmedieläckage till. Det är operatören, som med hjälp av sin certifierade kontrollant av köldmedium, granskar och skriver under årsrapporten innan den skickas in till Miljö & Hälsoskydd. Vår uppgift är endast att kontrollera att rapporteringen är korrekt och fullständig.

Om årsrapporten inte är komplett och fullständig utgår en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift. (Jämför med självdeklarationen du gör varje år till Skatteverket. Skatteverket kontrollerar din deklaration. Granskningen och ansvaret för deklarationsuppgifterna gör du, ibland tillsammans med en revisor, som hjälper till med granskningen.)

Utföra läckagekontroll

Operatörer av aggregat som innehåller fluorerade växthusgaser med mängder av 5 ton koldioxidekvivalenter, CO2e eller mer ska se till att aggregaten kontrolleras med avseende på läckor. Undantaget är hermetiskt slutna aggregat på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter, CO2e om aggregatet är märkt som hermetiskt slutet.

Så här kan du räkna

För att räkna fram koldioxidekvivalenten, CO2e för anläggningen ska mängden köldmediegas multipliceras med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential). Gasens GWP-faktor finns att utläsa på Naturvårdsverkets hemsida:

Exempel på uträkning av koldioxidekvivalent, CO2e:

I ett aggregat finns 10 kg HFC R404A och GWP-faktorn för gasen är 3922.
10 kg x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e

Om läckagekontroll inte utförs ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

Läckagekontrollintervaller

Läckagekontrollerna ska utföras med följande frekvens (per aggregat):

Tabell 1. Läckagekontrollintervall

CO2e
(koldioxidekvivalent
antal ton) 

Läckage-
kontrollintervall 

Läckage-
kontrollintervall
(med installerat
varningssystem)

5-49

var 12 månad

var 24 månad

50-499

var 6 månad

var 12 månad

> 500

var 3 månad

var 6 månad

Observera att andra intervall kan komma att gälla om ett läckagevarningssystem är installerat. Om läckagekontrollintervallen inte följs ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

Upprätta och underhålla register över köldmedieaggregat

Operatörer av aggregat för vilken läckagekontroll krävs ska upprätta och underhålla register där följande information ska specificeras:

 • Mängd och typ av fluorerade växthusgaser (per aggregat)
 • Mängd fluorerade växthusgaser som lagts till vid installation, underhåll, service eller läckage
 • Eventuell mängd fluorerade växthusgaser som har återanvänts, regenererats eller återvunnits
 • Identitet på företag som utfört arbete på aggregat, inklusive certifikatnummer
 • Datum för läckagekontroller
 • Resultat av läckagekontroller
 • Uppgift om eventuell skrotning
 • Uppgift om hur de fluorerade växthusgaserna tagits omhand vid skrotning

Om register inte upprättas och underhålls ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

Läckagekontroll vid installation och konvertering

Aggregat som innehåller mer än 5 ton koldioxidekvivalenter, CO2e fluorerade växthusgaser ska läckagekontrolleras i samband med installations- eller konverteringsarbetet. (Konvertering innebär att ersätta ett köldmedium med ett annat.)
Läckagekontroller i samband med installation ska finnas med i årsrapporten.

Om läckagekontroll vid installation eller konvertering inte utförs ska en miljösanktionsavgift på 5000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

Anmäla installation och konvertering av aggregat

Den som är eller avser att bli operatör av ett aggregat som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter, CO2e ska innan installation eller konvertering (ersätta ett köldmedium med ett annat) anmäla detta i god tid till Miljö & Hälsoskydd. Ni kan använda den blankett som ni får av installatören för att göra anmälan.

Om installations- eller konverteringsanmälan inte inkommer i god tid före installation ska en miljösanktionsavgift på 5 000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

Årsrapport

Den som är operatör ska lämna en årsrapport (rapportering av köldmedieläckage) om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter, CO2e fluorerade växthusgaser i en anläggning.

Följande gäller vid inlämning:

 • Årsrapporten ska lämnas in senast den 31 mars från föregående år.
 • Årsrapporten ska vara undertecknad av operatören.

Årsrapporten ska innehålla följande information:

 • Året det avser.
 • Operatörens postadress
 • Operatörens organisationsnummer
 • Operatörens faktureringsadress
 • Adress till den fastighet där aggregaten finns
 • Fastighetsbeteckning på den fastighet där aggregaten finns
 • Information om aggregat som skrotats
 • Information om hur de fluorerade växthusgaserna tagits omhand vid skrotning
 • Övriga uppgifter som anges i artikel 6.1 (se under rubrik ”Upprätta och underhålla register över köldmedieaggregat”)
 • Förteckning över aggregaten
 • Resultat av läckagekontrollerna
 • Certifikatsförteckning

Många certifierade kontrollföretag erbjuder serviceavtal. Det betyder att det certifierade kontrollföretaget ni tecknar avtal med ser till att läckagesökningarna görs vid rätt tid. Om ni har anlitat flera certifierade kontrollföretag under ett år kan ni behöva skicka in flera rapporter.

Om årsrapport inte är fullständig eller inte inkommer i tid ska en miljösanktionsavgift på 1000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

Regler från och med 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på i utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50°C.

Installationsförbud mot CFC och HCFC

Sedan den 1 januari 2008 råder förbud mot att installera köldmedierna CFC och HCFC. De bryter ned ozonskiktet och ska därför fasas ut. Det betyder att det är förbjudet att installera utrustning med CFC eller HCFC. Köldmediet HFC bryter inte ned ozonskiktet lika effektivt som CFC och HCFC men har däremot en kraftig påverkan på växthuseffekten och ska därför användas i så liten omfattning som möjligt.

Användarförbud mot HCFC

Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC med en fyllnadsmängd över tre kilo. Det innebär att sådana anläggningar ska ha skrotats och tömts på köldmediegas eller ersatts med nyare köldmedium. Skrotning eller konvertering av kylaggregat ska ha utförts av en certifierad kylfirma. Ni måste också redovisa att detta är gjort, antingen i den årliga årsrapporten eller genom skrotningsintyg som skickas till Miljö & Hälsoskydd.

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste ni som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Tillsynsavgift

Vid granskning av köldmedierapporter eller vid anmälan av köldmedieanläggning till Miljö & Hälsoskydd tillkommer det en avgift enligt taxa för prövning och tillsyn fastställd av kommunfullmäktige.

Miljösanktionsavgift

Enligt miljöbalken utgår miljösanktionsavgift för vissa typer av förseelser. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten. Om du får ett beslut om miljösanktionsavgift kan du överklaga det och få det rättsligt prövat. Kontakta gärna Miljö & Hälsoskydd om du tycker att beslutet är felaktigt. Du kan också kontakta din certifierade kontrollant för att höra dig för om vad som gäller.

Laghänvisning

Miljöbalken (1998:808)
30 kapitlet i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
9 kapitlet i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Artikel 4.1 i EU-förordningen 517/2014
Artikel 4.3 i EU-förordningen 517/2014
Artikel 6.1 i EU-förordningen 517/2014

*Definitioner

Aggregat En kyl, frys, luftkonditioneringsapparat eller värmepump.
Anläggning Summan av alla aggregat som omfattas av krav på läckagekontroll som en operatör innehar på en fastighet.
Fluorerade växthusgaser Växthusgaser som innehåller grundämnet fluor.
Hermetiskt sluten Aggregat som har en gastät förslutning genom svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning. Aggregatet ska ha ett fastställt minsta läckage. Det fastställda minsta läckaget får t.ex. inte överskridas vid reparationer och bortskaffande.
Koldioxidekvivalenter Mått på en fluorerad växthusgas förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.
Operatör Fysisk eller juridisk person som har det faktiska tekniska ansvaret för aggregaten.
Regenerera Behandla en återvunnen fluorerad växthusgas så att dess globala uppvärmningsförmåga minskar.
Utrusning Vanligt förekommande ord i lagstiftningen och betyder ”aggregat”.
Växthusgas Gaser som absorberar och utstrålar infraröd strålning, vilket ger global uppvärmning. Exempel på naturliga växthusgaser i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid. dikväveoxid, metan och ozon.

Tabell 2. Lagkrav, miljösanktionsavgifter och lagstöd

Krav

Koldioxid-

ekvivalentgräns (CO2-ekv)

Gäller CO2-ekvivalent-

gränsen per aggregat eller per hel anläggning?

MSA (kr)

Lagstöd

Utföra läckagekontroll

5 ton

Aggregat

5000

Artikel 4.1 EU 517/2014

 

9 kap 1§ förordningen

(2012:259) om miljösanktionsavgifter

Läckagekontrollintervaller

5 ton

Aggregat

5000

Artikel 4.3 EU 517/2014

 

9 kap 1§ förordningen

(2012:259) om miljösanktionsavgifter

Upprätthålla register över köldmedieutrustning

5 ton

Aggregat

5000

Artikel 6.1 EU 517/2014

 

9 kap 3§ förordningen

(2012:259) om miljösanktionsavgifter

Utförandekrav vid läckagekontroll i samband med installation eller konvertering

14 ton

Aggregat

5000

10 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

 

9 kap 17§ förordningen

(2012:259) om miljösanktionsavgifter

Anmäla installation- eller konvertering av utrustning

14 ton

Aggregat

5000

14 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

 

9 kap 19§ förordningen

(2012:259) om miljösanktionsavgifter

Lämna in årlig kontrollrapport av köldmedieläckage 31 mars

14 ton

Anläggning

1000

15 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

 

9 kap 120§ förordningen

(2012:259) om miljösanktionsavgifter

Vill du komma i kontakt med förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd?

Ring Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 så kopplar de vidare till rätt person.