Köldmedier

Blankett för årskontroll

Bedriver du en verksamhet som restaurang, butik eller förvaltar en fastighet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering om köldmedier.

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Varje år måste ni kontrollera er utrustning och rapportera in resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år ha inkommit till Miljö & Hälsoskydd.

Anläggningar som innehåller HFC-köldmedier med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton koldioxidekvivalenter, CO2e måste anmälas till Miljö & Hälsoskydd.

För att räkna fram koldioxidekvivalenten, CO2e för anläggningen ska mängden köldmediegas multipliceras med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential). Gasens GWP-faktor finns att utläsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Exempel på uträkning av koldioxidekvivalent, CO2e:

I ett aggregat finns 10 kg HFC R404A och GWP-faktorn för gasen är 3922.
10 kg x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e

Tillsynsavgift

Vid granskning av köldmedierapporter eller vid anmälan av köldmedieanläggning till Miljö & Hälsoskydd tillkommer det en avgift enligt taxa för prövning och tillsyn fastställd av kommunfullmäktige.

Miljösanktionsavgift

Enligt miljöbalken utgår miljösanktionsavgift för vissa typer av förseelser. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Regler från och med 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på i utrustningar aggregat som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020. Förbudet gäller inte utrustningar aggregat som är avsedd att kyla till temperaturer under -50°C.

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste ni som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Utföra läckagekontroll

Operatörer av aggregat som innehåller fluorerade växthusgaser med mängder av 5 ton koldioxidekvivalenter, CO2e eller mer ska se till att aggregaten kontrolleras med avseende på läckor. Undantaget är hermetiskt slutna aggregat på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter, CO2e om aggregatet är märkt som hermetiskt slutet.
Om läckagekontroll inte utförs ska en miljösanktionsavgift på 5000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

Läckagekontrollintervaller

Läckagekontrollerna ska utföras med följande frekvens (per aggregat):

Tabell 1. Läckagekontrollintervall

CO2e
(koldioxidekvivalent
antal ton) 

Läckage-
kontrollintervall 

Läckage-
kontrollintervall
(med installerat
varningssystem)

5-49

var 12 månad

var 24 månad

50-499

var 6 månad

var 12 månad

> 500

var 3 månad

var 6 månad

Observera att andra intervall kan komma att gälla om ett läckagevarningssystem är installerat.

Om läckagekontrollintervallen inte följs ska en miljösanktionsavgift på 5000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

Upprätta och underhålla register över köldmedieaggregat

Operatörer av aggregat för vilken läckagekontroll krävs ska upprätta och underhålla register där följande information ska specificeras:

 • Mängd och typ av fluorerade växthusgaser (per aggregat)
 • Mängd fluorerade växthusgaser som lagts till vid installation, underhåll, service eller läckage
 • Eventuell mängd fluorerade växthusgaser som har återanvänts, regenererats eller återvunnits
 • Identitet på företag som utfört arbete på aggregat, inklusive certifikatnummer
 • Datum för läckagekontroller
 • Resultat av läckagekontroller
 • Uppgift om eventuell skrotning
 • Uppgift om hur de fluorerade växthusgaserna tagits omhand vid skrotning

Om register inte upprättas och underhålls ska en miljösanktionsavgift på 5000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

Läckagekontroll vid installation och konvertering

Aggregat som innehåller mer än 5 ton koldioxidekvivalenter, CO2e fluorerade växthusgaser ska läckagekontrolleras i samband med installations- eller konverteringsarbetet. (Konvertering innebär att ersätta ett köldmedium med ett annat.)
Läckagekontroller i samband med installation ska finnas med i årsrapporten.
Om läckagekontroll vid installation eller konvertering inte utförs ska en miljösanktionsavgift på 5000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

Anmäla installation och konvertering av aggregat

Den som är eller avser att bli operatör av ett aggregat som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter, CO2e ska innan installation eller konvertering (ersätta ett köldmedium med ett annat) anmäla detta i god tid till Miljö & Hälsoskydd. Ni kan använda den blankett som ni får av installatören för att göra anmälan.
Om installations- eller konverteringsanmälan inte inkommer i god tid före installation ska en miljösanktionsavgift på 5000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2.

Årsrapport

Den som är operatör ska lämna en årsrapport (rapportering av köldmedieläckage) om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter, CO2e fluorerade växthusgaser i en anläggning.

Följande gäller vid inlämning:

• Årsrapporten ska lämnas in senast den 31 mars från föregående år.
• Årsrapporten ska vara undertecknad av operatören.

Årsrapporten ska innehålla följande information:

• Året det avser.
• Operatörens postadress.
• Operatörens organisationsnummer. 
• Operatörens faktureringsadress.
• Adress till den fastighet där aggregaten finns.
• Fastighetsbeteckning på den fastighet där aggregaten finns.
• Information om aggregat som skrotats.
• Information om hur de fluorerade växthusgaserna tagits omhand vid skrotning
• Övriga uppgifter som anges i artikel 6.1 (se under rubrik ”Upprätta och underhålla register över köldmedieaggregat”)
• Förteckning över aggregaten
• Resultat av läckagekontrollerna
• Certifikatsförteckning

Många certifierade kontrollföretag erbjuder serviceavtal. Det betyder att det certifierade kontrollföretaget ni tecknar avtal med ser till att läckagesökningarna görs vid rätt tid. Om ni har anlitat flera certifierade kontrollföretag under ett år kan ni behöva skicka in flera rapporter.

Om årsrapport inte är fullständig eller inte inkommer i tid ska en miljösanktionsavgift på 1000 kr betalas. Se även avsnitt om miljösanktionsavgift och tabell 2 (tabell 2 hittar du längst ned på sidan).

Installationsförbud mot CFC och HCFC

Sedan den 1 januari 2008 råder förbud mot att installera köldmedierna CFC och HCFC. De bryter ned ozonskiktet och ska därför fasas ut. Det betyder att det är förbjudet att installera utrustning med CFC eller HCFC.

Köldmediet HFC bryter inte ned ozonskiktet lika effektivt som CFC och HCFC men har däremot en kraftig påverkan på växthuseffekten och ska därför användas i så liten omfattning som möjligt.

Användarförbud mot HCFC

Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC med en fyllnadsmängd över tre kilo. Det innebär att sådana anläggningar ska ha skrotats och tömts på köldmediegas eller ersatts med nyare köldmedium.

Skrotning eller konvertering av kylaggregat ska ha utförts av en certifierad kylfirma. Ni måste också redovisa att detta är gjort, antingen i den årliga årsrapporten eller genom skrotningsintyg som skickas till Miljö & Hälsoskydd.

Laghänvisning

Miljöbalken (1998:808)
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Artikel 4.1 i EU-förordningen 517/2014
Artikel 4.3 i EU-förordningen 517/2014
Artikel 6.1 i EU-förordningen 517/2014

Definitioner

Aggregat En kyl, frys, luftkonditioneringsapparat eller värmepump.
Anläggning Summan av alla aggregat som omfattas av krav på läckagekontroll som en operatör innehar på en fastighet.
Fluorerade växthusgaser Växthusgaser som innehåller grundämnet fluor.
Hermetiskt sluten Aggregat som har en gastät förslutning genom svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning. Aggregatet ska ha ett fastställt minsta läckage. Det fastställda minsta läckaget får t.ex. inte överskridas vid reparationer och bortskaffande.
Koldioxidekvivalenter Mått på en fluorerad växthusgas förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.
Operatör Fysisk eller juridisk person som har det faktiska tekniska ansvaret för aggregaten.
Regenerera Behandla en återvunnen fluorerad växthusgas så att dess globala uppvärmningsförmåga minskar.
Utrusning Vanligt förekommande ord i lagstiftningen och betyder ”aggregat”.
Växthusgas Gaser som absorberar och utstrålar infraröd strålning, vilket ger global uppvärmning. Exempel på naturliga växthusgaser i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid. dikväveoxid, metan och ozon.
 • Tabell 2. Lagkrav, miljösanktionsavgifter och lagstöd

  +

  Krav

  Koldioxid-ekvivalentgräns (CO2-ekv)

  Gäller CO2-ekvivalent-gränsen per aggregat eller per hel anläggning?

  Miljösanktions-avgift

  Lagstöd

  Anmäla installation

  14 ton

  Per aggregat

  Utebliven 
  anmälan före installation

  5000 kr

  14§ 
  förordningen 
  om fluorerade växthusgaser (2016:1128)

  9 kap 19 §
  förordningen om miljö-sanktions-avgifter (2012:259)

  Läckage-kontroll

   5 ton

   Per aggregat

  Utebliven läckage-
  kontroll
  samt ej inlämnad läckage-
  kontroll-
  rapport

  5000 kr

  Artikel 4.1
  EU-förordning 517/2014

  9 kap 1 § förordningen om miljö-sanktions-avgifter (2012:259)

  Rapportera 
  årlig läckage-
  kontroll

  31 mars

   14 ton

   Hela anläggningen

  Försenat 
  inlämnad 
  läckage-
  kontroll-
  rapport

  1000 kr

  15§ 
  förordningen 
  om fluorerade växthusgaser (2016:1128)

  9 kap 20 § förordningen om miljö-sanktions-avgifter (2012:259)

  Innehåll i den årliga läckage-kontrollen

   -

   -

  Ej komplett 
  innehåll i läckagekontroll-rapporten

  5000 kr

  Artikel 6.1 
  EU-förordning 517/214

  9 kap 3 § förordningen om miljö-sanktions-avgifter (2012:259)