Avgifter och regler

Det tillkommer en taxa för tillsyn och även miljösanktionsavgift för vissa typer av förseelser. Här kan du läsa mer om dessa.

Tillsynsavgift

Vid granskning av köldmedierapporter eller vid anmälan av köldmedieanläggning till Miljö & Hälsoskydd tillkommer det en avgift enligt taxa för prövning och tillsyn fastställd av kommunfullmäktige.

Miljösanktionsavgift

Enligt miljöbalken utgår miljösanktionsavgift för vissa typer av förseelser. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten. Om du får ett beslut om miljösanktionsavgift kan du överklaga det och få det rättsligt prövat. Kontakta gärna Miljö & Hälsoskydd om du tycker att beslutet är felaktigt. Du kan också kontakta din certifierade kontrollant för att höra dig för om vad som gäller.

Regler från och med 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på i utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50°C.

Regler för att förhindra utsläpp

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste ni som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.