Hantera bekämpningsmedel

När du använder kemiska bekämpningsmedel utsätter du både dig själv och miljön för risker. Därför finns det regler för hur de får användas.

Så anmäler du eller söker tillstånd

Innan du använder bekämpningsmedel kan du behöva göra en skriftlig anmälan eller söka tillstånd. Blanketterna för att anmäla eller söka tillstånd är inte helt uppdaterade, men det går bra att använda dem ändå.

Du behöver inte anmäla eller söka tillstånd om du ska sprida bekämpningsmedel på åkermark.

Anmäl om du vill sprida bekämpningsmedel på:

 • Banvall
 • På vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter
 • Områden större än 1 000 m² där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark
Blanketten ska vara inne senast fyra veckor innan spridningen börjar.

Sök tillstånd om du vill sprida bekämpningsmedel:

 • Inom skyddsområde för vattentäkt
 • På tomtmark vid flerfamiljshus
 • På gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar, som till exempel en golfbana
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten

Om du ska bekämpa invasiva arter eller sprida bekämpningsmedel på banvallar räcker det med en anmälan. Annars behöver du också tillstånd för att sprida bekämpningsmedel på:

 • Vägområden, samt på grusytor och andra genomsläppliga ytor
 • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
Blanketten ska vara inne senast sex veckor innan spridningen börjar.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift när du söker tillstånd eller anmäler att du ska sprida bekämpningsmedel. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Avgifter

Integrerat växtskydd

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är du skyldig att praktisera så kallat integrerat växtskydd. Det innebär att du i första hand använder förebyggande åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter. Om dessa åtgärder inte räcker, kan det bli aktuellt med kemisk bekämpning.

Vilka bekämpningsmedel får jag använda?

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen. Vilka de är och hur de ska användas kan du se i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Medlen delas in i tre behörighetsklasser:

 • Klass 3 får användas av alla. 
 • Klass 2 och 1 är för yrkesmässigt bruk och kräver kunskapsbevis respektive tillstånd som du får genom en utbildning hos länsstyrelsen.

Du som använder bekämpningsmedel har ansvar för att det inte skadar dig, andra människor, djur eller miljön. Förvara medlen säkert och använd den skyddsutrustning som krävs.

Fylla på, använda och rengöra sprutan

Fyll på och rengör sprutan på en platta med uppsamling, en biobädd eller biologisk aktiv mark. Om du fyller på i fält ska du använda en separat tankvagn för påfyllning och tillredning av sprutvätskan.

Tänk på att hålla ett skyddsavstånd på 30 meter till brunnar, diken, vattendrag och sjöar när du fyller på spruten, rengör utrustningen och tillreder sprutvätskan. Rester av bekämpningsmedel är farligt avfall och ska hanteras som sådant.

Farligt avfall

Goda råd vid spridningen

 • Bespruta behovsanpassat
 • Använd så låg dos som möjligt
 • Använd om möjligt avdriftsreducerande utrustning
 • Planera besprutning efter väderlek - spruta i lugnt och svalt väder
 • Använd så låg körhastighet på sprutan som möjligt
 • Spruta inte om det finns risk för grundvattenförorening
 • Var restriktiv med användning av bekämpningsmedel på jordar med låg mullhalt och hög vattenledande förmåga, liksom på marker med tunt jordlager över sprickig berggrund
 • Rengör sprutan i fält, på biologisk aktiv mark eller på en biobädd
 • Vattna inte marken de närmaste dagarna efter utförd bekämpning
 • Undvik sena höstspridningar

Vid en läcka

Om du upptäcker att bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut ska du med en gång meddela Räddningstjänsten Storgöteborg. Om det redan läckt ut ska du även meddela markägaren och Miljö & Hälsoskydd.

Skyddsavstånd

Vid all bekämpning ska du ha ett skyddsavstånd mellan det bekämpade objektet och det som kan ta skada av bekämpningsmedlet.

Markanpassat skyddsavstånd

Det grundavstånd som du alltid ska använda kallas markanpassat skyddsavstånd och ska ge ett skydd mot marktransport av bekämpningsmedel. Du ska bland annat ta hänsyn till jordart, marklutning och omgivningens känslighet för det medel du använder.

Du bör minst hålla följande skyddsavstånd:

 • 2 meter till diken och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor
 • 12 meter till grävda eller borrade vattentäkter

Vindanpassat skyddsavstånd

Beroende på hur det blåser, vilken temperatur det är och vilken utrustning du har varierar skyddsavståndet. Med hjälp av Säkert växtskydds hjälpreda kan du räkna ut aktuella avstånd. 

Dokumentera bekämpningen

Om du ska sprida bekämpningsmedel av klass 1 eller 2 ska du dokumentera det i en så kallad sprutjournal. Du ska också dokumentera om du använder bekämpningsmedel av klass 3 yrkesmässigt. I journalen tar du med:

 • Varför du använder bekämpningsmedlet
 • Vilket medel och vilken dos som använts samt tidpunkt och plats för spridningen,
 • Temperatur och vindförhållanden
 • Skyddsavstånd till omgivningen
 • Vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring av utrustningen
 • Påfyllnings- och rengöringsplats
 • Sprutförare
 • Karens och skördedatum
 • Blommande vegetation

Spara journalen i tre år. Du ska kunna visa upp den för Miljö & Hälsoskydd.