Egenkontroll

Du som är verksamhetsutövare har regler om miljö och människors hälsa att förhålla dig till. Du är skyldig att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen.

Egenkontroll är verksamhetsutövarens egna system för att förebygga eller åtgärda händelser som kan påverka människors hälsa eller miljön. Med väl fungerande rutiner har du bra förutsättningar att upptäcka fel på utrustningen eller felaktig hantering innan en allvarlig skada inträffar.

Anmälningsplikt ställer högre krav

Så snart en verksamhet omfattas av miljöbalken gäller krav på egenkontroll. Om du bedriver en så kallad anmälningspliktig verksamhet gäller dessutom mer preciserade regler enligt egenkontrollförordningen. Till exempel ska det finnas:

  • En tydlig och fastställd fördelning av det organisatoriska ansvaret för miljöfrågor för att se till att miljöbalkens bestämmelser följs.
  • Skriftliga rutiner för kontroll av utrustning för drift och kontroll.
  • En förteckning över de kemiska produkter som används i verksamheten och som kan innebära risker för människa och miljö. I kemikalieförteckningen ska det stå information om produkternas miljö- och hälsoskadlighet och det ska finnas uppgifter om var produkten används och hur mycket som används

Håll egenkontrollen tillgänglig

Egenkontrollen ska vara tillgänglig när Miljö & Hälsoskydd kontrollerar verksamheten. Om det händer något som kan påverka människor eller miljön ska du med en gång kontakta Miljö & Hälsoskydd.