Hantera gödsel

Gödsel innehåller näringsämnen och smittoämnen. Därför är det viktigt att du hanterar gödseln på rätt sätt.

Du är ansvarig för att hantera gödsel så att det återförs till kretsloppet utan onödiga läckage till ytvatten eller grundvatten. I Halland som ligger vid kusten och räknas som ett nitratkänsligt område är bestämmelserna för hur du hanterar gödsel stränga.

Så lagrar du stallgödsel

Jordbruk med fler än tio djurenheter ska ha täta lagringsutrymmen där du kan lagra stallgödsel under:

 • åtta månader om du har nötkreatur, hästar, får eller getter
 • tio månader om du har annan djurhållning, till exempel svin och värphöns.

Jordbruk med färre djurenheter ska ha täta lagringsutrymmen där du kan lagra stallgödsel under minst sex månader.

Jordbruk med högst två djurenheter ska ha en ordnad lagringsplats för gödsel som är lämpligt placerad. Om gödseln är placerad direkt på marken ska du täcka den vid riklig nederbörd.

Flytgödsel- och urinbehållare ska ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som minskar ammoniakförlusterna. Påfyllning av flytgödsel- och urinbehållare ska ske genom rör som sticker ner under svämtäcket så att påfyllningen inte skadar täckningen. Det är viktigt att täcket hålls intakt för att ammoniaken inte ska sticka iväg.

Så sprider du gödselmedel

Spridning av gödsel på olämplig tidpunkt, vid olämpliga förhållanden och i för stora givor, leder till ökat läckage av växtnäring. I Halland får du sprida gödsel under följande månader:

 

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel

Mineralgödsel
Jan-feb Förbud mot spridning Förbud mot spridning
Mars-juli Stallgödsel ska vid spridning på obevuxen mark myllas ned inom fyra timmar efter spridning Mineralgödsel som innehåller urea ska på obevuxen mark myllas eller brukas ned inom fyra timmar.
Aug-okt Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får bara spridas i växande gröda eller före sådd av höstoljeväxter. På lerjord (>15% lerhalt) även inför sådd av höstsäd. Ej spridning i fånggröda. Vid spridning av stallgödsel på obevuxen mark ska nedmyllning ske inom fyra timmar. Mineralgödsel som innehåller urea ska på obevuxen mark myllas eller brukas ned inom fyra timmar.
Okt Under oktober får fasta gödselslag (dock ej fjäderfägödsel) även spridas på obevuxen mark. Gödseln ska då brukas ned inom fyra timmar. Mineralgödsel som innehåller urea ska på obevuxen mark myllas eller brukas ned inom fyra timmar.
Nov-dec Förbud mot spridning. Förbud mot spridning.

I Halland ska du sprida gödsel genom någon av följande metoder:

 • bandspridningsteknik som placerar gödseln direkt på marken under växttäcket
 • myllningsaggregat som placerar gödseln direkt i marken
 • teknik där en del gödsel späds ut med minst en halv del vatten före spridningen
 • teknik där du efter spridningen vattnar området med minst tio millimeter vatten
 • på obevuxen mark ska gödseln brukas ner inom fyra timmar

Du får inte sprida gödsel:

 • på vattenmättad, översvämmad mark, snötäckt eller frusen mark
 • på jordbruksmark som är närmare än två meter från vattendrag eller sjö
 • på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö och lutar mer än tio procent

Så mycket gödsel får du sprida  

Max 22 kilo totalfosfor per hektar spridningsareal och år för organiska gödningsmedel och stallgödsel. Begränsningen gäller inte gödsel från egna djur på jordbruk med högst tio djurenheter.

Max 170 kilo totalkväve per hektar spridningsareal och år för stallgödsel. Kvävegivan får inte vara större än vad grödan behöver på den aktuella växtplatsen. Dokumentera behovet av gödsling i till exempel växtodlingsplan och använd den som utgångspunkt för gödslingen.

Till spridningsareal räknas åkermark som är lämplig att plöja och som kan användas till växtodling eller bete samt betesmark utanför åker om det finns betesdjur hos verksamheten.

Inom detaljplan

Om du ska sprida gödseln ska du:

 • anpassa spridningen till väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter 
 • nedbruka den inom fyra timmar efter spridningen eller sprida den i växande gröda 
 • inte sprida den närmare än tio meter från sjö eller annat vattendrag.