Avgifter

Miljö & Hälsoskydd har två timtaxor. Kommunfullmäktige ser över taxorna varje år.

Miljö & Hälsoskydd tar ut avgifter för:

  • Registrering – 1 136 kronor 
  • Godkännande – 1 265 kronor per timme
  • Årlig kontroll – 1 265 kronor per timme
  • Extra offentlig kontroll – 1 136 kronor per timme
  • Utfärda exportintyg – 1 136 kroner per timme

Avgifter och tillsynsintervall

De flesta verksamheter som är registrerade för livsmedelshantering kontrolleras årligen och betalar en årlig kontrollavgift. Verksamheter som har ett lägre tillsynsbehov och en lägre avgift kan få kontrollbesök vartannat eller var tredje år. De här verksamheterna betalar ändå avgift varje år, som en slags delbetalning för att jämna ut kostnaden för verksamheten. Oavsett om man har tillsyn årligen eller mer sällan får alla verksamheter den tillsyn de betalar för.

Registrering alternativt godkännande

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för en handläggningstimme vid registrering. För de verksamheter som måste godkännas tar Miljö & Hälsoskydd ut en prövningsavgift för ansökan om godkännande för den handläggningstid prövningen tar.

Årlig avgift beror på riskklass

Verksamhetens årliga kontrollavgift bestäms av vilken så kallad riskklass den hamnar i. Riskpoängen beror på vilken typ av livsmedel som produceras och säljs i verksamheten, antalet portioner som produceras samt om det produceras eller serveras livsmedel till en känslig grupp som barn under fem år, personer med nedsatt immunförsvar eller allergiker.

Det finns åtta olika riskklasser. Grundregeln är att verksamheter med högre risk ska ha mera kontroll än de med lägre risk. Modellen för riskklassificering är framtagen av Livsmedelsverket.

Du kan påverka avgiften

Du som livsmedelsföretagare har möjlighet att påverka storleken på den årliga avgiften.

Om din verksamhet under året haft en bra egenkontroll samt inte fått några avvikelser vid Miljö & Hälsoskydds inspektioner, kan du få en lägre årlig avgift nästkommande år genom att Miljö & Hälsoskydd bedömer att verksamheten behöver färre kontrolltimmar.

På samma sätt kan en verksamhet som haft många avvikelser och en bristfällig egenkontroll få ett ökat antal kontrolltimmar vilket betyder en större årlig avgift.

Avgift för extra kontroll

Om en inspektion visar på allvarliga brister i livsmedelsverksamheten krävs en uppföljande inspektion. Livsmedelsföretaget debiteras då för den extratid som Miljö & Hälsoskydd lägger ned på att följa upp bristerna i verksamheten.