Egenkontroll

Du som är verksamhetsutövare ansvarar för att den mat du producerar är säker och att konsumenten inte blir sjuk för att maten innehåller farliga bakterier, främmande ämnen och föremål eller allergiframkallande ämnen som inte är angivna.

Vad är egenkontrollprogram?

Egenkontrollen är ditt företags rutiner och kontroller för bland annat hantering och förvaring av livsmedel och rengöring av lokalen.

I ditt företag ska du bygga upp ett system för egenkontroll för att säkra kvaliteten. Exakt hur systemet ska utformas och dokumenteras är inte reglerat i någon lagstiftning. Det ska dock baseras på:

  • God hygien och produktionspraxis 
  • Faroanalys och kritiska styrpunkter

Vad ska ingå i ett system för egenkontroll?

I ditt egenkontrollprogram ska det ingå ett antal grundläggande rutiner för din verksamhet. Dessa rutiner kallas grundförutsättningar.

Verksamheter med omfattande hantering av livsmedel behöver även en faroanalys enligt de så kallade HACCP-principerna. Det står för Hazard Analysis and Critical Control Point.

Vissa kontroller, till exempel temperaturkontroller, som du gör i verksamheten behöver dokumenteras. Vid eventuella avvikelser från rutinerna ska det framgå vad du har gjort för att avhjälpa problemet. Det är också viktigt att notera datumet för den avvikande händelsen.

Hur gör jag ett system för egenkontroll?

Du ska ha tillräcklig kunskap och tydliga rutiner för hanteringen av livsmedel i ditt företag. Ta gärna hjälp av branschriktlinjer för din typ av verksamhet.

Har du inte tidigare erfarenhet av yrkesmässig livsmedelshantering bör du skaffa dig grundläggande kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll. Det finns ett flertal företag som ordnar sådana utbildningar.

Involvera personalen

Det är viktigt att alla som jobbar i verksamheten har goda kunskaper om livsmedelshanteringen. Du bör gå igenom egenkontrollprogrammet med din personal och försäkra dig om att alla förstår vad rutiner och kontroller innebär.

Ett tips är att skaffa en pärm för de olika rutinerna samt för journalblad och avvikelserapporter. Ditt egenkontrollprogram ska alltid finnas tillgängligt vid Miljö & Hälsoskydds kontroller.