Livsmedelskontroll

Alla livsmedelsverksamheter i kommunen kontrolleras av Miljö & Hälsoskydd. Vår uppgift är att se till att livsmedelslagstiftningen följs hos alla livsmedelsverksamheter som är registrerade hos oss. Kontrollerna görs regelbundet och är både riskbaserade och behovsanpassade. Varje år gör vi mellan 500 och 600 livsmedelskontroller i kommunen.

Enligt EU-gemensam lagstiftning är kontrollerna uppdelade i två metoder, revision och inspektion.

Revision

En revisionskontroll är alltid föranmäld för att vi i lugn och ro tillsammans med dig som är verksamhetsansvarig ska kunna gå igenom arbetsrutinerna. För de företag som har en så kallad HACCP-plan, Hazard Analysis and Critical Control Point, gör vi en genomgång av att den följs.

Inspektion

Inspektionen är oftast oanmäld och där tittar vi på hur verksamheten sköter sina rutiner och om livsmedelslagens krav följs. Det är viktigt att grundförutsättningarna följs. Vi kan också göra oanmälda kontroller för till exempel uppföljning, klagomål eller vid misstänkta matförgiftningar.

Provtagning av livsmedel kan göras i samband med projekt eller för att säkerställa verksamhetens rutiner för kontroller.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en årlig avgift ut för livsmedelskontrollen.

Avgifter

Vilka regler gäller vid tillsyn?

Miljö & Hälsoskydd har rätt att få tillträde till en livsmedelsanläggning för att inspektera, undersöka eller ta prover. Du som ansvarar för verksamheten måste lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Miljö & Hälsoskydd får publicera resultat från inspektionen om det är av allmänt intresse.

Checklista

Vid kontrollerna använder vi Livsmedelsverkets checklista för livsmedelsanläggning. Checklistan består av 15 kontrollområden och omfattar de grundläggande livsmedelslagarna som verksamheterna ska följa. Syftet med en checklista är att alla livsmedelsinspektörer ska göra likvärdiga bedömningar.

Checklistan består av följande kontrollområden:

 • Infrastruktur, lokaler och utrustning, även fordon
 • Råvaror och förpackningsmaterial
 • Säker hantering, lagring och transport
 • Hantering och förvaring av avfall
 • Skadedjursbekämpning
 • Rengöring och desinfektion
 • Vattenkvalitet
 • Temperatur
 • Personlig hygien
 • Utbildning
 • HACCP-baserade förfaranden
 • Information
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska kriterier
 • Övrigt

Om det finns brister

Dålig mat ska inte nå konsumenterna. Om kontrollen visar brister kan Miljö & Hälsoskydd agera på olika sätt. Följderna och sanktionerna blir olika beroende på vad det är som är fel.

Om det till exempel handlar om salmonella i ett parti livsmedel får det inte säljas och du som företagare har ansvar för att hela partiet tas bort från marknaden. Är det stora brister i lokalen eller i rutinerna kan företagaren bli tvungen att stänga sin verksamhet tills allt hanteras på rätt sätt.