Kemikalier

Många företag och verksamheter använder stora mängder kemikalier. Du ska hantera och använda kemiska produkter på rätt sätt för att inte skada människors hälsa och miljön.

Använd miljömärkta produkter

När du väljer produkt ska du ta den som är minst farlig för människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide, PRIO och Reach-förordningen hjälper dig att välja rätt.

Även produkter märkta med Svanen eller Naturskyddsföreningens Bra miljöval är bra val.  

Förvara kemikalier säkert

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att förvara kemikalierna på ett säkert sätt så att de inte sprids till omgivningen vid en eventuell läcka.

Kemikalierna ska förvaras i utrymmen som är tydligt märkta med att det förvaras kemikalier där. Giftiga ämnen ska förvaras i ett låst och ventilerat utrymme. Obehöriga ska inte kunna komma åt kemikalierna.

Förvara kemikalierna avskilda från produkter som kan ätas eller drickas. Eventuella ångor ska inte nå utrymmen där människor är.

Hantera kemikalierna säkert

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att kemikalierna hanteras på ett säkert sätt och att utsläppen inte skadar människors hälsa eller miljön. Gör riskbedömningar regelbundet och vidta skyddsåtgärder när det behövs.

Inom företaget ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning. All personal som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner. Kemikalierna ska vara tydligt märkta så att alla som kommer i kontakt med dem vet vad de innehåller, vilka risker som användningen innebär och vilka skyddsåtgärder de måste göra.

Så hanterar du bekämpningsmedel

Infoblad om tillsyn av kemiska produkter i handeln