Miljörapport

Om du bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska du senast den 31 mars varje år lämna en miljörapport enligt miljöbalken.

Så lämnar du in rapporten

Du lämnar miljörapporten elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen, SMP. Gå in på länken och följ instruktionerna. Där finns all information du behöver.

Rapportens innehåll

Miljörapporten ska redovisa hur verksamheten under föregående år tillgodosett kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken. Miljörapporten innehåller en grunddel, en textdel och en emissionsdeklaration.

Alla tillståndspliktiga verksamheter ska lämna in miljörapportens grunddel och textdel. Emissionsdeklarationen lämnas bara av de företag som har utsläpp över vissa tröskelvärden eller som hanterar vissa specificerade kemikalier.

Om du lämnar in miljörapporten för sent kan du få betala miljösanktionsavgift.

Läs mer om miljörapportens innehåll i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2006:9.