Fritidsbåtshamnar

Fritidsbåtshamnar är en miljöfarlig verksamhet och Miljö & Hälsoskydd gör återkommande tillsynsbesök på hamnar med minst 15 båtplatser. Vid besöken kontrollerar vi hamnens miljöpåverkan samt att den följer lagstiftningen.

Även mindre hamnar/bryggor

Miljö och Hälsoskydd gör även tillsyn på mindre fritidsbåtshamnar/bryggor på minst 15 båtplatser. Då tittar vi framförallt på hur egenkontrollen ska genomföras, vi diskuterar båttvättsavtal med större småbåtshamnar och informerar om vilka lagar som gäller.

Lagkrav på spolplatta

Större fritidsbåtshamnar måste ha en spolplatta för att hindra att giftiga ämnen hamnar i marken och vattnet. Till exempel följer giftiga färgflagor från gamla färglager med spolvattnet.

Kontakta alltid Miljö & Hälsoskydd innan du anlägger en spolplatta för att diskutera hur den kan utformas. Spolplattan kan också kräva bygglov. Då ska du kontakta Plan & Bygg.

Så utformar du spolplattan

En spolplatta ska ha en hård yta av betong eller annat beständigt, slätt material med avrinning mot en gallerförsedd grovrensränna. Spolplattan ska vara så stor att allt spillvatten från de båtar som spolas av hamnar på plattan. Spolplattan ska ha en sedimentationsavskiljare och finfilter för att fånga upp de mindre partiklarna. Hur stor sedimentationsavskiljaren ska vara avgörs av förväntat vattenflöde. 

Krav på egenkontroll

Alla fritidsbåtshamnar med tvättanläggning ska ha skriftliga rutiner för skötsel och underhåll av tvättanläggningen. Du ska dokumentera alla kontroller och åtgärder och kunna visa dem för Miljö & Hälsoskydd.  
Exempel på saker att dokumentera:

  • Antal tvättade båtar
  • Förbrukning av vatten
  • Förbrukning av kemikalier
  • Datum för tömning av slamavskiljare och filterbyte
  • Uppkomna mängder farligt avfall
  • Analysrapporter (resultatet från provtagningen av spillvattnet från tvättanläggningen)

Mindre fritidsbåtshamnar/bryggor ska ha en egenkontroll med utsedd miljöansvarig, som i sin tur ska informera båtplatsinnehavare om verksamhetens miljörisker och om hur dessa ska förebyggas och kontrolleras.

Välj bra båtbottenfärg

Godkända båtbottenfärger finns listade på Kemikalieinspektionens webbplats. Det bästa du kan göra ur miljösynpunkt är dock att använda mekaniska metoder mot påväxten. Du kan till exempel prova att tvätta skrovet några gånger per år. Länk till Kemikalieinspektionens sida: Godkända båtbottenfärger finns listade på Kemikalieinspektionens webbplats och som länk längst ner.

Förbud mot toalettavfall 

Det är förbjudet att släppa toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller över hela Sverige och för alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. Genom förbudet minskar utsläppen av kväve och fosfor.

Förbudet innebär ett ökat behov av toalettömning i hamnarna, som måste installera eller bygga ut mottagningsanordningar för toalettavfall. För fritidsbåtshamnar gäller att de ska kunna ta emot avfall från fritidsbåtar som normalt använder hamnen.