Tandvård

Driver du en tandvårdsklinik eller äger en fastighet där det finns eller har funnits en klinik kan du förebygga att kvicksilver sprids genom att till exempel sanera rörledningarna.

Om du ska sanera eller demontera avloppsstammar i en tandvårdsklinik ska du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd. Du kan använda blanketten sanering av tandvårdsklinik. Vid högtrycksspolning måste du samla upp allt spolvatten och hantera det som farligt avfall. 

Mycket kvicksilver från tandvårdskliniker

Stora delar av kvicksilvret som kommer till reningsverken kommer från tandvårdskliniker. Även tandläkare som idag inte använder amalgam som till 50 procent består av kvicksilver producerar amalgamavfall när gamla fyllningar borras ur eller rengörs.

För att minska utsläppen från tandvården krävs att en amalgamavskiljare är ansluten till alla avlopp där amalgamförorenat vatten kan förekomma. Dessutom ska alla kliniker ha en vask som är ansluten till amalgamavskiljare, där man kan göra rent förorenade instrument. Skötsel och tömning av amalgamavskiljare ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Fastighetsägare

Det är också viktigt att du som fastighetsägare vet om det funnits en tandvårdsklinik i fastigheten och om ledningarna blivit sanerade. För att förebygga att inga ledningsarbeten utförs utan sanering kan rören med fördel märkas upp med exempelvis klisterlappar.