Bassängbad

Alla typer av bassängbad som är öppna för allmänheten eller som många människor använder kräver en anmälan till Miljö & Hälsoskydd.

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att Miljö & Hälsoskydd kan bedöma den och föreslagen lokal. Du ska anmäla verksamheten senast sex veckor före start.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en anmälningsavgift för de verksamheter du måste anmäla. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Avgifter

Egenkontroll

Egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som du noga ska planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt förbättra. Utformningen av egenkontrollen varierar från verksamhet till verksamhet. Som utgångspunkt kan följande lista användas:

  • Vilka rutiner finns?
  • Är rutinerna kända?
  • Tillämpas rutinerna?
  • Vad är resultatet av rutinerna?

Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna system för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Krav på egenkontroll gäller så snart en verksamhet omfattas av miljöbalken. För så kallad anmälningspliktiga verksamheter gäller dessutom mer preciserade regler enligt egenkontrollförordningen. Egenkontrollen ska vara tillgänglig när Miljö & Hälsoskydd kontrollerar verksamheten.