Skola, förskola och fritidshem

Skol- och fritidsverksamheter kräver en anmälan och exempel på skol- och fritidsverksamheter är förskola, öppen förskola och fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola eller internationell skola.

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och skickas till Miljö & Hälsoskydd.

Anmälan ska innehålla administrativa uppgifter, en verksamhetsbeskrivning och skiss på lokalens användningsområden såsom klassrum, vilrum och toaletter. Miljö & Hälsoskydd granskar och bedömer verksamheten som ska bedrivas i lokalen och verksamhetens lokalisering.  

Verksamheten ska göra sin anmälan senast sex veckor före start. Miljö & Hälsoskydd kan bestämma annat startdatum.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts, om inte Miljö & Hälsoskydd bestämmer något annat. 

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Timtaxan fastställs antingen av fullmäktige eller av Nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Vi kommer att ta ut en miljösanktionsavgift om du inte anmäler din verksamhet senast sex veckor före start. Avgiften tillfaller staten, och avgiftens storlek är reglerad i Miljöbalken.

Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa. 

Avgifter

Egenkontroll

Eftersom din verksamhet är anmälningspliktig ska förordningen 1998:901 om verksamhetens egenkontroll följas. 

Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna system för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Krav på egenkontroll gäller så snart en verksamhet omfattas av miljöbalken. För så kallad anmälningspliktiga verksamheter gäller dessutom mer preciserade regler enligt egenkontrollförordningen. Egenkontrollen ska vara tillgänglig när Miljö & Hälsoskydd kontrollerar verksamheten.

Tillsynsprojekt ute på skolorna

Det stora flertalet skolor i Kungsbacka har idag arbetat fram ett systematiskt egenkontrollarbete enligt miljöbalken. Under 2019 har Miljö & Hälsoskydd ett tillsynsprojekt där vi kontrollerar hur väl detta arbete fungerar. Projektet handlar om luftkvalitet med fokus på ventilation och rökfria miljöer och går ut på att se hur ansvarsfördelningen och rutinerna går till ute på skolorna. I samband med denna tillsyn informerar Miljö & Hälsoskydd även om rökfria miljöer.

God luftkvalitet för hälsan

Barn och ungdomar i skolmiljö ska ha en god inomhusmiljö och inte utsättas för hälsorisker i lokaler de vistas i. Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan, och det är därför viktigt att inomhusmiljön och luftkvaliteten är bra. År 2020 kommer vi att genomföra stickprov vid ett fysiskt tillsynsbesök på skolan, utifrån bland annat inkomna redovisningar.

“Luften vi andas”

2018 bjöd vi in ansvariga och representanter som har undervisningslokaler i kommunen till halvdagsseminariet, “Luften vi andas”. Seminariet handlade om just egenkontroll med fokus på ventilation och rökfria miljöer. Vi informerade om många delar, exempelvis: vad som ingår i verksamhetsutövarens egenkontroll, hur man ska tänka när det gäller filterbyte och städningens påverkan på inomhusmiljön.

Se seminariet – del för del

Vi spelade in seminariets program, del för del. Här nedanför kan ni ta del av de olika presentationerna på seminariet. Läs även broschyren Vägledning om anmälan och egenkontroll, som ni kan ladda ner längre ned på sidan under Dokument.

Vad ingår i verksamhetsutövarens egenkontroll:

Ventilation och hälsa:

Ventilation i undervisningslokaler:

 

Rökfria miljöer och tobakslagen:

 

Rökfria miljöer vid undervisningslokaler

Luften vi andas, frågestund