Skola, förskola och fritidshem

Skol- och fritidsverksamheter kräver en anmälan och exempel på skol- och fritidsverksamheter är förskola, öppen förskola och fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola eller internationell skola.

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och skickas till Miljö & Hälsoskydd.

Anmälan ska innehålla administrativa uppgifter, en verksamhetsbeskrivning och skiss på lokalens användningsområden såsom klassrum, vilrum och toaletter och. Miljö & Hälsoskydd granskar och bedömer verksamheten som ska bedrivas i lokalen och verksamhetens lokalisering.  

Verksamheten ska göra sin anmälan senast sex veckor före start. Miljö & Hälsoskydd kan bestämma annat startdatum.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts, om inte Miljö & Hälsoskydd bestämmer något annat. 

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Timtaxan fastställs antingen av fullmäktige eller av Nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Vi kommer att ta ut en miljösanktionsavgift om du inte anmäler din verksamhet senast sex veckor före start. Avgiften tillfaller staten, och avgiftens storlek är reglerad i Miljöbalken.

Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa. 

Avgifter

Egenkontroll

Eftersom din verksamhet är anmälningspliktig ska förordningen 1998:901 om verksamhetens egenkontroll följas. 

Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna system för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Krav på egenkontroll gäller så snart en verksamhet omfattas av miljöbalken. För så kallad anmälningspliktiga verksamheter gäller dessutom mer preciserade regler enligt egenkontrollförordningen. Egenkontrollen ska vara tillgänglig när Miljö & Hälsoskydd kontrollerar verksamheten.