Foto: Madeleine Thyrsson Foto: Madeleine Thyrsson Foto: Madeleine Thyrsson

Solarier

Ska du starta ett solarium för allmänheten måste du först anmäla detta till Miljö & Hälsoskydd. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som träningscenter, hotell eller hygiensalonger. För solarieverksamhet gäller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att Miljö & Hälsoskydd kan bedöma den och föreslagen lokal. Du ska anmäla verksamheten senast sex veckor före start.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en anmälningsavgift för de verksamheter du måste anmäla. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Avgifter

Krav på solarium

Om du har en solarieverksamhet behöver du säkerställa att dina solarier uppfyller kraven enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5). Några av kraven är följande:

 • Solarierna ska ha strålkällor av lysrörstyp som är godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten. Solarium ska vara märkt med uppgifter om UV-typ, rör och rördata samt synlig placering av varningstext.
 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010, ska finnas för alla som använder solarium
 • Som verksamhetsutövare ska du vidta åtgärder så att kunder solar enligt tillverkarens exponeringsschema. Exponeringsschemat med tillhörande anvisningar ska anslås väl synligt för användare.
 • I obemannade solariesalonger får soltiden inte vara längre än 15 minuter.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens affisch, Råd för att skydda din hälsa, ska sättas upp i minst A3-format, och vara väl synligt för användaren, på eller intill varje solarium, på plats där betalning eller bokning sker och på plats där ett individuellt anpassat solningsschema upprättats för kunden. Råden går att beställa från Strålsäkerhetsmyndigheten.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir utsatta för strålning av misstag.
 • Verksamheten får inte tillhandahålla kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att appliceras på huden före solning för att förstärka UV-strålningens verkningar.

Föreskrifterna gäller även solrum, det vill säga anläggningar där man kan koppla av, med lampor som avger starkt ljus och värme. Sådana solrum får inte ha UV-strålning som i solarier. 

I övrigt gäller även:

 • Lokalen ska ha bra ventilation, vilket ska kunna styrkas med protokoll från en obligatorisk ventilationskontroll, OVK.
 • Lokalen ska vara lätt att hålla ren, och det ska finnas goda rutiner för städning av lokalen. Mjuka mattor, heltäckningsmattor och textilier får inte förekomma.
 • Det ska finnas papper och desinfektionsmedel för rengöring vid samtliga solarium, så att kunden själv kan rengöra före och efter solning. Det ska också finnas fungerande rutiner så att verksamhetsutövaren regelbundet rengör och desinficerar solarierna.
 • Se till att det finns skyddsglasögon och att dessa desinfekteras efter varje kund. Alternativt att det finns engångsglasögon eller att kunden kan få köpa skyddsglasögon.
 • Det bör finnas tillgång till dusch, och det ska finnas toalett lättillgängligt för kunderna. Det ska vara försett med tvättställ, engångshanddukar och flytande tvål.

Fler krav på lokalens inredning och utformning finns i Socialstyrelsens allmänna råd 2006:4 om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Egenkontroll

Egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som du noga ska planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt förbättra. Utformningen av egenkontrollen varierar från verksamhet till verksamhet. Som utgångspunkt kan följande lista användas:

 • Vilka rutiner finns?
 • Är rutinerna kända?
 • Tillämpas rutinerna?
 • Vad är resultatet av rutinerna?

Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna system för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Krav på egenkontroll gäller så snart en verksamhet omfattas av miljöbalken. För så kallade anmälningspliktiga verksamheter gäller dessutom mer preciserade regler enligt egenkontrollförordningen. Egenkontrollen ska vara tillgänglig när Miljö & Hälsoskydd kontrollerar verksamheten.