Rökfria miljöer

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler och reglerna syftar till att motverka de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök. Reglerna omfattar vissa allmänna platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Den nya lagen om tobak och liknande produkter gäller från och med den 1 juli 2019.
De nya reglerna om bland annat rökförbud är viktiga att känna till och anpassa sin verksamhet efter.  

Ansvarig för rökförbudet 

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Ansvarig är verksamhetsansvarig i en verksamhet och för att nämna några så kan det exempelvis vara rektor på en skola, fastighetsägare, restaurangägare, försäljare inom detaljhandel, huvudansvarig inom vården eller huvudansvarig för kollektivtrafik. 

Förtydligande om skyltar 

Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas. Rätten att avlägsna någon från allmänna utomhusplatser är förbehållen polismän och ordningsvakter. Som ansvarig har man stora möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet. Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.   

Produkter som omfattas av rökförbudet 

Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipa och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.  

Kommunens ansvar 

Kommunen är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan om lagen inte efterlevs förelägga, med eller utan vite, den som är ansvarig. 

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

 • Information om entréer till offentliga lokaler

  +
  Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.    

  Rökförbud vid entréer till offentliga lokaler 

  Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler och andra utrymme som är rökfria och som allmänheten har tillträde till. Det saknas betydelse vem det är som disponerar eller äger lokalen eller utrymmet innanför entrén.  
  Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud. Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter till exempel e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 • Information till skolor

  +

  Rökförbud på skolor 

  Rökning är sedan 1994 förbjuden i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom. Detsamma gäller på skolgårdar i anslutning till grund- eller gymnasieskolor och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Rökning är även i fortsättningen förbjuden på dessa områden.  

  Entréer till offentliga lokaler 

  Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar. För skolor som saknar skolgård innebär det att åtminstone den entré som allmänheten har tillträde till, exempelvis till expeditionen eller liknande, omfattas av rökförbudet. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud. Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.   
 • Information om inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning

  +
  Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  

  Rökförbud på inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsutövning  

  Från den 1 juli är rökning förbjuden på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och olika idrotts- och nöjesarrangemang, exempelvis en arena.
 • Information om allmänna lekplatser

  +
  Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.    

  Rökförbud på allmänna lekplatser 

  Från den 1 juli är rökning förbjuden på lekplatser som allmänheten har tillträde till. Med lekplats menas ett iordningställt område med lekredskap som till exempel gungor och rutschkanor. 
 • Information om lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård

  +
  Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård är det vissa förändringar att ta hänsyn till. Rökförbud i lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättning med särskild service och vård. 
  Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård. Exempel på sådana lokaler är sällskapsrum, motionslokaler, lokaler i servicehus och gruppbostäder.
 • Information till hälso- och sjukvården

  +
  Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För hälso- och sjukvårdens del är det vissa förändringar att ta hänsyn till.  

  Rökförbud inom hälso- och sjukvården 

  Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård. 

  Entréer till offentliga lokaler 

  Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.  
  Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter. 
 • Information om restauranger och andra serveringsställen

  +
  Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För restauranger och på andra serveringsställen är det vissa förändringar att ta hänsyn till.   

  Rökförbud på restauranger och andra serveringsställen 

  Sedan 2005 är rökning förbjuden i restauranger och på andra serveringsställen. Från och med den 1 juli 2019 utökas förbudet till att även omfatta serveringar utomhus. Det finns ingen möjlighet till undantag och ett serveringsställe kan inte ha särskilda rökområden på sin uteservering.  

  Entréer till offentliga lokaler 

  Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till restauranger och andra serveringsställen. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.  
  Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter. 
 • Information till de som bedriver inrikes kollektivtrafik

  +
  Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För de som bedriver inrikes kollektivtrafik är det vissa förändringar att ta hänsyn till.

  Rökförbud inom kollektivtrafiken 

  Sedan 1993 är rökning förbjuden på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser kollektivt. Med den nya lagen gäller rökförbudet även områden utomhus i anslutning till av- och påstigning, som till exempel vid busshållplatser, perronger och taxizoner. Även biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden berörs av rökförbudet.   

  Entréer till offentliga lokaler 

  Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler som är avsedda för kollektivtrafik, såsom stationer och vänthallar. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.  
  Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkt för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.