Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter som arbetar med olika behandlingar till exempel hårvård, massage, zonterapi, akupunktur, fotvård, hudvård, tatuering och piercing/håltagning. En del av dessa är du skyldig att anmäla till Miljö & Hälsoskydd.

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att Miljö & Hälsoskydd kan bedöma dessa och föreslagen lokal. Du ska anmäla verksamheten senast sex veckor före start.

Ändring av anmälningsplikt sedan den 1 juli 2021

Den 1 juli 2021 skedde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Ändringen innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattades redan före den 1 juli 2021.

Du blir anmälningspliktig oavsett om du avser att starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till Miljö & Hälsoskydd så snart som möjligt. Läs mer här om lagändringen och anmälan.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en anmälningsavgift för de verksamheter du måste anmäla. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Avgifter

Verksamheter du är skyldig att anmäla:

Om du driver en verksamhet där det finns risk för blodsmitta ska du anmäla den till Miljö & Hälsoskydd. Exempel på sådana verksamheter är akupunktur, tatuering, piercing och fotvård. Det vill säga verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.

Verksamheter du gärna får upplysa om:

Om du driver en verksamhet utan risk för blodsmitta behöver du inte anmäla verksamheten till Miljö & Hälsoskydd. Exempel på sådana behandlingar är massage, skönhetsvård och hårvård. Däremot har förvaltningen tillsyn över verksamheten.

För att vi ska få kännedom om din verksamhet är vi tacksamma om du ändå tar kontakt med oss. Du kan till exempel använda blanketten information om ny hygienisk verksamhet.

Anmäl upphörande och ägarbyte

Om din verksamhet upphör är det bra att anmäla detta till oss, även om din verksamhet inte är av anmälningspliktig karaktär. Det är viktigt för oss att veta så att vi kan justera din avgift. Vid ägarbyte av en hygienisk verksamhet ska den nya ägaren informera om detta, gärna via vår e-tjänst eller blankett som finns på denna webbsida så vi får in alla uppgifter som vi behöver i vår kontakt framöver.

Egenkontroll

Egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som du noga ska planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt förbättra. Utformningen av egenkontrollen varierar från verksamhet till verksamhet. Som utgångspunkt kan följande lista användas:

  • Vilka rutiner finns?
  • Är rutinerna kända?
  • Tillämpas rutinerna?
  • Vad är resultatet av rutinerna?

Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna system för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Krav på egenkontroll gäller så snart en verksamhet omfattas av miljöbalken. Om du bedriver en så kallad anmälningspliktig verksamhet gäller dessutom mer specifika regler enligt egenkontrollförordningen. Egenkontrollen ska vara tillgänglig när Miljö & Hälsoskydd kontrollerar verksamheten.