Fotvård

All vård av fötter där du använder stickande och skärande verktyg, till exempel skalpeller, och där det finns risk för blodsmitta, ska du anmäla till Miljö & Hälsoskydd. Det gäller även pedikyr om du som verksamhetsutövare använder stickande eller skärande verktyg som tränger in i huden.

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att Miljö & Hälsoskydd kan bedöma den och föreslagen lokal. Du ska anmäla verksamheten senast sex veckor före start.

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en anmälningsavgift för de verksamheter du måste anmäla. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Avgifter

God hygien minskar riskerna

Det är viktigt att lokalen är utformad för verksamheten och att du sköter den så att det inte uppstår några risker för människors hälsa. Läs mer om hur en lokal med fotvård bör vara utformad i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

God hygien är en förutsättning för att begränsa smittrisker och andra olägenheter för människors hälsa. Till exempel ska instrument, redskap och produkter som du använder förvaras och skötas på rätt sätt.

Egenkontroll

Verksamheter som arbetar med fotvård ska ha ett fastställt egenkontrollprogram med dokumenterade uppgifter om till exempel ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter för verksamheten.