Tatuering och piercing

Att bedriva verksamhet med tatuering och piercing kräver en anmälan. Andra exempel på skärande/stickande behandlingar med risk för blodsmitta där anmälan krävs är permanent make-up, fotvård och akupunktur.

Att tatuera eller pierca sig innebär alltid en hälsorisk, eftersom kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras. För att minska hälsoriskerna är det viktigt att du som tatuerar eller piercar har goda kunskaper om hygienfrågor och smittspridning samt bra rutiner för att minska hälsoriskerna. Du ska också anmäla verksamheten till Miljö & Hälsoskydd.

Så anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla administrativa uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar över verksamheten så att Miljö & Hälsoskydd kan bedöma den och föreslagen lokal. Du ska anmäla verksamheten senast sex veckor före start.

Verksamheten ska göra sin anmälan senast sex veckor före start. Miljö & Hälsoskydd kan bestämma annat startdatum.Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts, om inte Miljö & Hälsoskydd bestämmer något annat

Avgifter

Miljö & Hälsoskydd tar ut en anmälningsavgift för de verksamheter du måste anmäla. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa.

Vi kommer att ta ut en miljösanktionsavgift om du inte anmäler din verksamhet senast sex veckor före start. Avgiften tillfaller staten, och avgiftens storlek är reglerad i miljöbalken. Tillsynsavgiften bestäms av gällande taxa.

Avgifter

Viktigt med god hygien 

Oönskade effekter av tatuering och piercing kan vara olika slags infektioner, allergier, skador i munhålan eller ärrbildningar. Den allvarligaste hälsorisken är att få någon typ av blodsmitta.

Det bästa sättet att minimera hälsoriskerna är god hygien. Genom att tvätta och desinficera händerna får du bort både synlig smuts och mikroorganismer. Det är också viktigt att du rengör, desinficerar och steriliserar de arbetsverktyg du använder. Lokalerna bör vara utformade för att underlätta rengöring och desinfektion.

Egenkontroll 

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvar för att de som du tatuerar eller piercar inte utsätts för några risker i samband med behandlingen. Du ansvarar också för egenkontrollen av din verksamhet och ska följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Eftersom din verksamhet är anmälningspliktig ska förordningen (1998:801) om verksamhetsutövares egenkontroll följas. Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna system för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Krav på egenkontroll gäller så snart en verksamhet omfattas av miljöbalken. För så kallad anmälningspliktiga verksamheter gäller dessutom mer preciserade regler enligt nämnda egenkontrollförordning. Egenkontrollen ska vara tillgänglig när Miljö & Hälsoskydd kontrollerar verksamheten.

Oseriösa tatuerare eller piercare 

Om en verksamhet inte finns registrerad hos Miljö & Hälsoskydd eller exempelvis bedrivs i hemmiljö bör du misstänka att verksamheten är oseriös. Då ska du kontakta oss på Miljö & Hälsoskydd.

Läs mer om hur en lokal med tatuering eller piercing bör vara utformad i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet