Lätt & Rätt

Vi har som mål att ha Västsveriges bästa företagsklimat. Detta ska nås bland annat genom ett rådgivande förhållningssätt som underlättar för företagarna i deras kontakt med oss. Arbetet och satsningen för att nå dit, heter Lätt & Rätt. Syftet är bland annat att minska regelkrångel, vilket ska leda till att det blir roligare att vara både företagare och myndighetsutövare i Kungsbacka.

Kungsbacka är en kommun med många entreprenörer. Med nästan 10 000 företag är näringslivet brett både vad gäller antal branscher och anställda. Men de allra flesta är små, nästan 75 procent av näringslivet utgörs av bolag med mindre än 25 anställda och 50 procent har färre än tio anställda. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, har åtta av tio företag kontakt med kommunen. För dessa ska det vara enkelt att bedriva sin verksamhet i Kungsbacka.

Service i myndighetsutövning avgörande för tillväxten

I en tillväxtkommun/region är utmaningen att möta expansionsbehovet från näringslivet och i det finns det flera områden där kommunen har stor påverkan. Företag lever ständigt i en hård konkurrens och många av dem på en global marknad.

En god service och en professionell myndighetsutövning kan vara avgörande för företagens överlevnad och tillväxt samt för kommunens attraktionskraft. Därför är det viktigt att Kungsbacka kommun upplevs som en positiv aktör i näringslivet. 

Kontakta gärna: 
Elinor Filipsson, Näringslivschef, elinor.filipsson@kungsbacka.se 

Katarina Öryd, Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen, katarina.oryd@kungsbacka.se  

 • Detta är Lätt & Rätt i Kungsbacka:

  +

  Lätt och rätt i Kungsbacka är ett utvecklingsarbete som grundar sig i Rättviksmodellen. Det som Rättviksmodellen syftar till att uppnå är helt i samklang med Kungsbackas övergripande mål och då främst målet om att nå Västsveriges bästa företagsklimat. Grovt förenklat handlar det om att vi ska ha: 

  • Kommunikation som är enkel och begriplig  
  • Korta ledtider och snabb handläggning 
  • Rådgivande förhållningssätt som underlättar för företagen att göra rätt  
  • Minskad administration och regelkrångel 
  • Tydliga avgifter och taxor så att företagare förstår och kan förutse vad de betalar för 

  Det handlar också om att skapa ömsesidig förståelse mellan företag och myndigheter avseende verksamheternas villkor och uppdrag (företagande vs myndigheternas tillståndsgivning och tillsyn). Sammantaget ska det leda till att det blir roligare att vara både företagare och myndighetsutövare. Vi kallar det nya arbetssättet ”Lätt & Rätt i Kungsbacka. 

 • Pågående insatser:

  +
  • Kartläggning nuläge, företagare, politiker och tjänstemän
  • Kundresor
  • Förtydliga och systematisera etableringsprocessen
  • E-learning för alla nyanställda kring näringslivet i Kungsbacka.
  • Digitalisering och effektivisering vid tillstånd och tillsyn.