Kungsbacka å

Taxor och avgifter – Miljö & hälsoskydd

Miljö & hälsoskydd gör tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Vi har tillsyn på till exempel skolor, frisörer, bensinstationer, hästgårdar och industrier. Vår uppgift är att kontrollera att lagstiftningen följs. Den 1 januari fick vi en ny taxa.

Har du fått ett vykort från oss?

Miljö & hälsoskydd har skickat ut ett vykort till företag och privatpersoner för att informera om den nya taxan.  I vykortet informerades du om möjligheten att lämna synpunkter på din verksamhetskod fram till den 5 mars.

Med den nya taxan kommer allt fler verksamheter att betala en efterskottsbetalning, har du tidigare inte betalt en årlig avgift kommer du fortsättningsvis betala efter vi har gjort tillsyn. 

Det går bra att kontakta info@kungsbacka.se med er fråga och synpunkt, glöm inte skriva med vilken fastighetsbeteckning det gäller, skriv gärna med om hur ni önskar att bli kontaktad via telefon eller e-post.

Varför tillsyn?

Tillsyn är viktigt för att kunna säkerställa syftet med miljöbalken, genom att regler följs främjas en hållbar utveckling. Med tillsyn upptäcks avvikelser och uppnå rättelse som är av betydelse för miljön och människors hälsa, men också för att olika verksamheter ska kunna verka på lika villkor.

Förskottsbetalning för tillsyn

Alla tillstånds (A/B) - och anmälningspliktiga (C och H) verksamheter omfattas av en årlig avgift. Nämnden har även valt att ge förskottsbetalning till vissa grupper av miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter (U och UH) som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Det innebär att ni kommer få förskottsbetala de timmar som besöket/handläggningen kommer att ta före besöket/beslutet.

Att du som verksamhetsutövare betalar en årsavgift innebär inte att miljöförvaltningen besöker din verksamhet varje år; exempelvis kan en verksamhet få tillsynsbesök vart tredje år.

Efterskottsbetalning vid tillsyn

Övriga verksamheter och privatpersoner kommer få betala en avgift i efterskott för utfört tillsynsarbete. Det innebär att ni efter besöket/beslutet kommer få ett avgiftsbeslut och en faktura på det antal timmar som handläggningen tog multiplicerat med den av nämnden beslutade timavgiften för innevarande år. Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimmes handläggningstid.

Kontakter

Hör av dig till avdelningen för Miljö & Hälsoskydd via kundcentret Kungsbacka Direkt om du har frågor. 

 • Timavgift

  +

  Timavgift betalas per påbörjad halvtimme när det inte finns någon fast taxa, de baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och betalas som regel i efterskott. Timavgift debiteras inte bara för den tid som våra inspektörer bedriver tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för förberedelser och efterarbete samt den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

 • Exempel på lokaler- fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

  +

  Efterskott – Fastighetsägare privata, kommunala och bostadsrättsföreningar

  Som fastighetsägare till en bostadsfastighet där andra människor bor har du ett stort ansvar. Samma ansvar gäller för alla former av boenden: privata, kommunala och bostadsrättsföreningar.

  Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att det inte uppstår olägenhet för miljön eller för hälsan hos de boende.

  Förvaltningen för miljö & Hälsoskydd utför tillsyn hos dig som fastighetsägare och tillsyn är viktigt för att kunna säkerställa syftet med miljöbalken, genom att regler följs främjas en hållbar utveckling. 

  I Taxa för prövning och tillsyn finns information om vilken verksamhetskod din verksamhet kan ha i bilaga 2 och 3.

  Som fastighetsägare så omfattas du troligen av bilaga 3. Kod ”45 § FMH, punkt 1.

  Det står timavgift för samtliga verksamheter i bilaga 3 under kolumnen avgift vilket innebär att man betalar för den nedlagda tiden på tillsyn i efterskott. Tillsynstimmarna kan då komma uppgå till exempelvis 5 timmar. Detta då tillsynen består av flera olika delar såsom förberedelse inför inspektion, inspektion på plats, eller digitalt brev eller seminarium eller annat efter arbete.

 • Exempel på hygienisk verksamhet

  +

  Hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Några exempel på hygienisk verksamhet är fotvård, tatuering, akupunktur, piercing, hårvård, skönhetsbehandlingar och solarium.

  Du som bedriver hygienisk verksamhet ska veta vilka risker som just din verksamhet kan ha för kunderna och miljön. Framför allt är det viktigt att du är medveten om vilka risker för smitta, infektion och allergi som kan uppstå i verksamheten. Du behöver också ha kunskap om de produkter som används och hur de kan påverka miljön negativt.

 • Exempel frisersalong

  +

  Efterskott - För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling

  Exempel Frisersalong

  I Taxa för prövning och tillsyn finns information om vilken verksamhetskod din verksamhet kan ha i bilaga 2 och 3.

  Om du har en mindre verksamhet så omfattas du troligen av bilaga 3.

  Det står timavgift för samtliga verksamheter i bilaga 3 under kolumnen avgift vilket innebär att man betalar för den nedlagda tiden på tillsyn i efterskott. Tillsynstimmarna kan då komma uppgå till exempelvis 5 timmar. Detta då tillsynen består av flera olika delar såsom inför inspektion, själva inspektionen antingen på plats, digitalt, brev, seminarium eller annat samt efterarbete efter inspektion. 

 • Exempel tatuerare

  +

  Förskott - För hygienisk behandling med risk för blodsmitta

  Exempel Tatuerare

  I Taxa för prövning och tillsyn finns information om vilken verksamhetskod din verksamhet kan ha i bilaga 2 och 3.

  Om du har en verksamhet med högre risk så omfattas du troligen av bilaga 2. Din verksamhet hittar du under kolumnen Beskrivning verksamhetsgrupp, Tatuerare. Det innebär att du ska betala i förskott genom en årlig tillsynsavgift. 

  Under kolumnen Timmar ser du antalet timmar som du ska betala. För en tatueringsverksamhet blir tillsynstiden 6 timmar multiplicerat med timavgiften om 1 100 kronor.

  Tillsynen består av flera olika delar såsom inför inspektion, själva inspektionen antingen på plats, digitalt, brev, seminarium eller annat samt efterarbete efter inspektion. 

 • Exempel på hästgårdar

  +

  Hästgårdar är en bidragande faktor till övergödning av vattendrag, om gödselhanteringen är bristfällig och hagarna är upptrampade kan närliggande vattendrag, sjöar och hav få ett överskott av bland annat fosfor och kväve. Syftet med tillsyn på hästgårdar är att granska att lagefterlevnad och försiktighetsprincipen följs, men även öka kunskapen hos hästägare hur de kan minska risken för påverkan på miljön.

  Om du har en hästgård eller jordbruk som inte kräver anmälningsplikt kan du omfattas av en efterskottsbetalning med exempelvis verksamhetskod 1.2000, de verksamheter som går under efterskottsbetalning hittar man i bilaga 3. De verksamheter som omfattas av efterskottsbetalning får ett avgiftsbeslut efter besök av inspektör.

 • Exempel fritidsbåtshamnar, båtservice och varv

  +

  Varför är tillsynen viktig?

  Det stora antalet båtar och bryggor kan ha betydande påverkan på miljön. Detta gör att det är viktigt att alla vi båtägare/ personal på varv och båtservice hjälps åt att minska denna negativa effekt.

  Verksamhetsgrupp hamnar (fritidsbåtshamnar, båtklubbar, föreningar eller bryggor)

  Färre än 50 fritidsbåtar eller liknande är tillsynstiden 6 timmar och verksamheten betalar för tillsynen i efterskott med en timavgift, s.k. efterskottsbetalning.Verksamhetskod: 63.2002
  Prövningsnivå: U-verksamhet (dvs miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan). 

  Denna grupp återfinns i ”Taxebilaga 3” och som gäller avgifter för verksamheter som saknar fastställd anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808). Avgifter enligt taxebilaga 3 betalas i efterskott efter utförd tillsyn.

  Fler än 50 fritidsbåtar eller liknande är tillsynstiden 6 timmar och verksamheten betalar för tillsynen i förskott genom en årlig avgift.
  Verksamhetskod: 63.2001
  Prövningsnivå: U-verksamhet (dvs miljöfarlig verksamhet som inte kräver tillstånd eller anmälan). Återfinns i bilaga 2.

  Verksamhetsgrupp skeppsvarv (varv, båtservice och liknande)
  För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar och betalar för tillsynen i förskott genom en årlig avgift.

  Verksamhetskod: 35.20 
  Prövningsnivå: C-verksamhet (dvs anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet)

  Tillsynstiden kan komma att ändras beroende på hur behoven ser ut.

  Läs mer om fritidsbåtsverksamheter på denna sidan

 • Taxan är uppdelade i tre olika bilagor

  +

  Taxan har stark koppling till myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Taxan är uppbyggd med taxebestämmelser samt tre bilagor.

  • Bilaga 1 = Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn.
   Här finns de avgiftsnivåerna för privatpersoner eller verksamheter som exempelvis skickar in köldmedierapporter, anmälan om miljöfarlig verksamhet eller inrättande av avloppsanordning.
  • Bilaga 2 = Fasta årliga avgifter (förskottsbetalning) för A, B, IUV, C och H.
   Här finns exempelvis verksamhetsgrupper som omfattas av de verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Exempelvis trävaror, jordbruk, berg & grus, fordonverksamhet eller småbåtshamn. [LP1] (obs vissa verksamheter som inte är anmälnings- och tillståndspliktiga kan även omfattas av förskottsbetalning).
  • Bilaga 3 = Timavgifter (efterskottsbetalning) för U och UH. Här finns exempelvis verksamhetskoderna för de verksamheter som inte behöver tillstånd eller anmäla sin verksamhet. Exempelvis hästgårdar, små verkstäder, samlingslokaler m.m.

   

 • Hur mycket jag ska betala för min verksamhet när ni har tillsyn?

  +
  • Gå in i taxan, information om vilken verksamhetskod din verksamhet kan ha finns i bilaga 2 och 3. Bilaga 2 innehåller de verksamhetskoder som innebär att du  ska betala i förskott genom en årlig tillsynsavgift. I bilaga 3 finns de verksamhetskoder som omfattas av de verksamheter som betalar efter utförd tillsyn.
  • I bilaga 2 hittar du din verksamhet under kolumnen beskrivning verksamhetsgrupp. När du hittat den verksamhetskod som bäst beskriver din verksamhet så ser du antalet timmar som du ska betala för under tredje kolumnen som heter ”Timmar”. Du tar antalet timmar och multiplicerar med 1100 kr. Om du omfattas av bilaga 2 är troligen din verksamhet lite större och du har gjort en anmälan till oss eller har ett tillstånd hos Länsstyrelsen. Dock kan större u-verksamheter omfattas av årlig avgift till exempel fritidsbåtshamnar, slakterier, golfbanor eller större vårdboende.
  • Om du har en mindre verksamhet så omfattas du troligen av bilaga 3. Här ser du en kort beskrivning under kolumnerna bransch och verksamhet. Det står timavgift för samtliga verksamheter i bilaga 3 under kolumnen ”Avgift” vilket innebär att man betalar för den nedlagda tiden på tillsyn i efterskott. Antalet timmar som läggs på tillsynen multipliceras med 1 100 kr. Inför varje tillsynsbesök kontaktas du och vi kan då föra en dialog på ungefärlig tid som vi uppskattar att tillsynen kommer ta. För att göra tillsynen så effektiv som möjligt ser vi gärna att du förbereder den genom att ta fram lista på kemikalier, egenkontroll m.m.
  • Om du inte hittar din verksamhet i bilaga 2 och 3 så är du välkommen att kontakta oss via info@kungsbacka.se. Beskriv din verksamhet och ange kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig.
  • Om du fått det här vykortet och du inte längre har någon verksamhet så vill vi också att du kontaktar oss via info@kungsbacka.se
 • Behovsstyrd taxa enligt SKR

  +

  Tillsynen finansieras huvudsakligen genom avgifter, detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av verksamheter. 

  Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god hälsa och miljö. För att detta ska uppnås är det viktigt att prioritera tillsyn där riskerna är störst. Den behovsstyrda taxemodellen ger kommunerna verktyg att bedöma vilket tillsynsbehov som finns för en viss verksamhet och tydligare koppla avgiften till behovet. Syftet med den behovsstyrd taxa är att miljötaxan ska vara enklare att förstå, bidra till större jämförbarhet och bidra till rättssäkerhet mellan olika myndigheter.

  SKR* Sveriges kommuner och regioner.

Kontakta gärna