Att vara leverantör till Kungsbacka kommun

Företag som vill bli leverantör till kommunen måste vara med och lämna anbud. Här kan du läsa om hur du ska göra.

Här på kommunens webbplats finns länkar till pågående upphandlingar, så att du kan hålla dig uppdaterad om vilka de är.

Anbud lämnas elektroniskt

I Kungsbacka kommun genomförs upphandlingsförfarandet på svenska och anbud lämnas elektroniskt via kommunens webbaserade upphandlingsstöd Tendsign. Anbud tas inte emot på annat sätt.

Det är viktigt att du noga följer de anvisningar som anges i förfrågningsunderlaget. Se även Upphandling steg för steg.

I LOU, lagen om offentlig upphandling, anges vilka möjligheter som finns att förtydliga och komplettera anbud, till exempel får uppenbara felskrivningar eller felräkningar rättas. Kommunen kan också begära att du förtydligar eller kompletterar ett anbud eller en ansökan, om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. 

Anbud som inte innehåller alla de uppgifter som begärts in kan förkastas, det vill säga tas bort från upphandlingsförfarandet, utan att du som anbudsgivare får tillfälle till förtydligande eller komplettering.

Under anbudstiden har du som anbudsgivare möjlighet att ställa frågor om upphandlingen. Dessa frågor ska ställas via fråga-svarfunktionen i upphandlingsstödet Tendsign, och kommunen besvarar frågorna i samma funktion. Innan du lämnar in ditt anbud uppmanas du att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit. 

Läs mer om upphandlingsstödet Tendsign.