Upphandlingspolicy

Upphandlingspolicyn för Kungsbacka kommun är politiskt beslutad och gäller all upphandling i kommunens samtliga nämnder.

Syftet med policyn är både att se till bästa nytta för kommunen och att medverka till en marknadssituation med uthållighet och väl fungerande konkurrens. 

Tillämpningsanvisningar 

I tillämpningsanvisningarna för upphandlingspolicyn finns information om gällande lagstiftning och regler för upphandling. Till exempel att grundläggande EG-rättsliga principer ska användas:

 • Fri rörlighet för varor
 • Etableringsfrihet
 • Frihet att tillhandahålla tjänster

Bland övriga rubriker i anvisningarna finns:

 • Direktupphandling
 • Miljöanpassad upphandling
 • Affärsetiskt förhållningssätt
 • Mutor och jäv
 • Ekonomisk brottslighet
 • Etiska krav och klausuler
 • Antidiskrimineringsklausul
 • Meddelarskydd

Policy för konkurrensprövning

Policyn för konkurrensprövning av kommunens verksamheter ska skapa tydlighet kring kommunens arbete med konkurrensutsättning. 

Utmaningsrätten finns med i policyn som en möjlighet för det privata näringslivet att pröva om kommunens verksamhet kan konkurrensutsättas och upphandlas.