Utmaningsrätt

Utmaningsrätten, eller utmanarrätten som den också kallas, innebär att den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten.

Syftet med utmaningsrätten är framför allt att pröva om verksamheter som bedrivs av kommunen drivs på bästa sätt, med hänsyn till både kvalitet och kostnader. Målet är ökad mångfald, effektivitet och kvalitet.

Vad får utmanas?

All verksamhet som drivs av kommunen kan utmanas. Dock får inte myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal utmanas. Inte heller det som bedöms vara olämpligt att lägga ut på någon form av entreprenad får utmanas.

Utmaningens innehåll

Verksamheten som är tänkt att utmanas måste kunna avgränsas från övrig verksamhet. En utmaning ska riktas till den nämnd som idag driver verksamheten.

Den skriftliga utmaningen  bör innehålla följande:

  • vilken verksamhet i kommunen som utmanas
  • om hela eller delar av verksamheten utmanas
  • hur utmanaren tänkt driva den utmanade verksamheten
  • en beskrivning av den person eller företag som utmanar

Bedömning av trovärdighet i utmaningen görs utifrån LOU, lagen om offentlig upphandling eftersom denna lag ändå blir aktuell om det blir fråga om en upphandling.

Ärendets gång

När en utmaning kommer in till kommunen ska den berörda nämnden besluta om utmaningen godkänns eller inte. Hur en nämnd tar ställning till utmaningen bestäms av de lagar och inriktningsmål som styr den verksamhet som utmanas.

Om nämnden beslutar om avslag för utmaningen ska beslutet motiveras.

Godkänns utmaningen kommer ett normalt upphandlingsförfarande att genomföras. Den som lämnade in den ursprungliga utmaningen blir då en av flera anbudsgivare. Det finns alltså ingenting som säger att den som initierade utmaningen automatiskt får uppdraget att driva verksamheten.

Idag är det närmare 40 kommuner i Sverige som har infört utmaningsrätt.