Regler vid upphandling

För att säkerställa att all offentlig upphandling görs på ett affärsmässigt och likabehandlande sätt så infördes lagen om offentlig upphandling, LOU. Denna lag är i grunden en konkurrenslag och en antikorruptionslag som infördes i samband med att vi gick med i EU 1994. Lagen förändras löpande men det finns grundprinciper som alltid ska följas av den upphandlande myndigheten, dessa är icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och konkurrens.

Lagen ger oss förutsättningar för hur vi som myndighet ska hantera affärsrelationer. I Kungsbacka kommuns upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar beskriver vi hur detta görs i vår kommun. Våra målsättningar inom miljö, hållbarhet eller exempelvis tillgänglighet tas om hand i samband med att vi upprättar våra upphandlingsdokument.

Kontakta gärna