Hållbara inköp

Allt vi konsumerar påverkar människor och miljön, oavsett om det är varor, tjänster eller transporter. Våra skattemedel ska användas så att vi får ut maximal nytta, med så små negativa konsekvenser som möjligt. I Kungsbacka har vi bland annat valt att arbeta med hållbar konsumtion, eftersom de val vi gör vid inköp och upphandling påverkar de globala målen, Agenda 2030.

För att våra inköp ska vara hållbara är omvärldsbevakning och samarbete viktigt. I dialog med leverantörer kan vi tala om vad vi vill uppnå, och få ta del av marknadens kunskap om möjliga vägar dit. Genom de hållbarhetskrav vi ställer och följer upp påverkar vi marknaden i en hållbar riktning, och skapar förutsättningar för en mer hållbar konsumtion, både för kommunens verksamheter och våra kommuninvånare.

När vi arbetar med hållbarhet i inköpsprocessen utgår vi ifrån de mål, fokusområden och styrdokument som finns internationellt, i Sverige och i kommunen i linje med fullmäktiges mål, för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.

Kungsbacka kommuns hållbarhetskrav vid upphandlingar

För att ställa rätt hållbarhetskrav utgår vi alltid ifrån det som ska köpas in. Vad finns det för påverkan på människor eller miljön vid utvinning av råmaterial, tillverkning, användning, avfallshantering eller vid utförandet av en tjänst?

Utifrån dessa hållbarhetsaspekter utgår vi ifrån de mål, styrdokument och beslut som finns i kommunen. Det är viktigt att föra en dialog med marknaden så att kraven läggs på en bra nivå. Hållbarhet skapar vi tillsammans.

 • Kemikalier

  +

  Vi fasar ut farliga kemikalier ur våra verksamheter. Att skapa materialflöden utan farliga ämnen är en viktig del av det globala målet om hållbar konsumtion, och en förutsättning för att vi ska kunna nå en cirkulär ekonomi.

  Kommunens kemikalieplan pekar ut vilka slags ämnen vi helt ska fasa ut. Barns miljöer är ett prioriterat område och när det gäller material som barn kommer i kontakt med ställer vi mer långtgående krav. Dessa varugrupper är särskilt prioriterade för kemikaliekrav:

  • Kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter
  • Byggvaror
  • Leksaker och hobbymaterial
  • Möbler, textilier och inredning
  • Städtjänster
  • Livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel
  • Elektriska och elektroniska produkter

  Kemikalieplan

 • Klimat

  +

  Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids stora utmaning. Utifrån vår klimatstrategi ställer vi krav på fossilfria fordon och transporter, fossilfri och återvunnen plast, energisnål elektronik och klimatsmarta livsmedel. Även vår fordonspolicy och våra reseregler innehåller förhållningssätt som vi tar med oss in i upphandlingsprocessen.

  Klimatstrategi för Kungsbacka kommun
  Fordonspolicy
  Reseregler

 • Hållbarhetsmärkta varor och tjänster

  +

  Vi arbetar för att köpa in varor och tjänster med hållbarhetsmärkningar som ligger i linje med våra mål och ambitioner.

  Enligt Kungsbackas kemikalieplan ska vi ställa kemikaliekrav i nivå med kriterierna för miljömärkningar när det är möjligt. Kommunen är också ansluten till kampanjen ModUpp2020 med målet att 50 procent av de varor och tjänster vi köper ska vara hållbarhetsmärkta.

  Läs mer om ModUpp2020.

 • Cirkulära flöden och förebygga avfall

  +

  I naturen finns inget avfall och det samma måste vara målet med våra materialflöden i samhället för att vi ska bli långsiktigt hållbara. Förutom att mängden avfall måste minska måste vi också se till att det inte innehåller farliga kemikalier, eftersom det annars blir svårt att använda avfallet som en resurs att göra nya saker av. Därför är det viktigt att styra mot varor som håller länge, är möjliga att reparera och uppgradera och som inte innehåller farliga ämnen.

  Som en del i kommunens arbete med hållbar konsumtion ser vi till att våra verksamheter får tillgång till ett batteri av cirkulära tjänster, så att vi i första hand kan underhålla och laga de saker vi redan har, istället för att köpa nytt. Arbetet med att knyta fler duktiga verksamheter till oss fortsätter.

  Cirkulära tjänster sökes

  Skrädderiavtal ska öka återanvändningen i Kungsbacka kommun

  För mer information om hur vi arbetar med avfall, se avfallsplanen.

 • Livsmedel

  +

  Maten vi äter har kopplingar till alla de stora utmaningar vi ser på miljöområdet. Till exempel står ungefär en tredjedel av vår klimatpåverkan från framställningen av maten vi äter. Samtidigt spelar det stor roll för bland annat biologisk mångfald och antibiotikaresistens hur maten är producerad.

  Kommunerna i Halland har tillsammans med Region Halland tagit fram gemensamma riktlinjer för vilka krav vi ska ställa när vi upphandlar livsmedel. Tillsammans är vi en starkare röst och gemensamt arbetar vi för att maten ska vara producerad på ett lika bra sätt som gäller för det svenska jordbruket. Fisk ska komma från hållbara bestånd och våra livsmedel ska inte bidra till skövling av värdefulla naturområden på olika platser i världen.

  För mer information se riktlinjer för inköp av livsmedel.

 • Arbetsrättsliga villkor

  +

  Våra upphandlingar kan driva utvecklingen mot ett mer socialt hållbart samhälle, det vill säga att människor får sina behov tillgodosedda.

  I upphandlingar av en viss storlek ska vi oftast ställa arbetsrättsliga villkor, om det finns risk för att dessa annars är oskäliga. Om arbetet utförs i Sverige ska vi ställa krav på lön, semester och arbetstid motsvarande nivån i centrala kollektivavtal.

  Om arbetet utförs i andra länder, där svensk rätt inte tillämpas, ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. Dessa reglerar förbud mot tvångs- och barnarbete, förbud mot diskriminering och lika lön för lika arbete, oavsett kön.

  Kraven gäller vid upphandling av både varor och tjänster. De gäller även underleverantörer, oavsett hur många mellanled som finns. Detta är till exempel den personal som producerar eller sätter ihop en vara, tillhandahåller en tjänst eller utför arbete i en byggentreprenad.

Kontakta gärna