Avgifter och bidrag

Kungsbacka kommun har enligt Socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta ut, även kallat för maxtaxa. Maxtaxans belopp förändras årligen.

Kommunen har utifrån socialtjänstlagen utformat regler för avgifter och matkostnader. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifterna.

Du som får hjälp av hemtjänsten, boendestöd, bor på ett särskilt boende eller vård- och omsorgsboende betalar en avgift för den service och omsorg och det stöd som du får. Omsorgsavgiften baseras på din inkomst. Om din inkomst eller boendekostnad ändras under året ska du meddela oss detta för att få rätt avgift.

Så här räknar vi ut avgiftsunderlaget

Nettoinkomst per månad (inkomst efter skatt)
+ Nettoinkomst av kapital
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Minimibelopp
- Boendekostnad/hyra per månad
= Avgiftsutrymme per månad

Nettoinkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas aktuella inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen, taxerad inkomst av kapital samt vissa andra inkomster som till exempel bostadstillägg. Förvaltningen skickar ut en inkomstförfrågan i januari och räknar om avgiftsunderlaget i februari varje år. 

Förbehållsbelopp = minimibelopp och boendekostnad

Med förbehållsbelopp menas det belopp som du har rätt att ha kvar av egna medel, innan kommunen får ta ut avgift för stöd, service och omsorg. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och din boendekostnad och varierar beroende på ålder, civilstånd, hemmavarande barn och boendekostnader.

Minimibeloppet avser att täcka utgifter för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, köksredskap och läkemedel.

Reglerna om minimibelopp innebär inte att kommunen ska betala ut medel för kund för att hen ska uppnå den i lagen angivna nivån för minimibeloppet. De personer som trots avgiftsbefrielse saknar medel för att kunna uppnå en skälig levnadsnivå kan ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten/försäkringskassan eller försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.

Minimibeloppet fastställs med hänsyn till basbeloppet och ändras varje år. Kommunen kan i vissa fall sänka minimibeloppet. Det kan till exempel vara om du bor i särskilt boende där hushållsel ingår i hyran.

För år 2022 är förbehållsbeloppet (per månad) för dig som är:

  • över 65 år och ensamstående 5 452 kronor
  • över 65 år och sammanboende 4 607 kronor per person
  • under 65 år och ensamstående 5 997 kronor
  • under 65 år och sammanboende 5 068 kronor per person.

Individuellt höjt minibelopp

Kommunen kan i vissa fall även höja minimibeloppet. Det kan till exempel vara om du har dyrare mat på grund av att du har matabonnemang, kostnader för god man eller försörjningsplikt för barn. Kostnaden ska vara varaktig, över sex månader, och överstiga 200 kronor per månad.

Avgiftsutrymme

Beräkningen av omsorgsavgiften baseras på avgiftsutrymmet. Avgiftsutrymmet, dvs. din betalningsförmåga, är upp till maxtaxan, den summa som kommunen maximalt får ta ut för vård och omsorg.

För makar med gemensamt hushåll beräknas avgiftsutrymmet på makarnas sammanlagda ekonomiska förhållanden. Har enbart ena maken insatser beräknas avgiftsutrymmet på hälften av makarnas samman-lagda ekonomiska förhållanden. Vid beräkning av avgiftsutrymmet för sambo tar vi endast hänsyn till inkomsten för den person som har insatserna.

Maxtaxa

Den högsta avgift du kan betala i avgift för omsorgsinsatser är 2 170 kr per månad. En del kostnader ingår dock inte i maxtaxan, tex. mat, hyra och hygienabonnemang.

Boendekostnad

Vi tar hänsyn till den faktiska boendekostnaden. Vid beräkning av boendekostnaden används Pensionsmyndighetens regler för bostadstillägg.

Om ditt behov ändras

Omsorgsavgiften ändras om behovet av insatser ökar eller minskar. När du börjar få hjälp betalar du för den del av månaden då du fått insatser. Nästkommande månad betalas enligt avgiftstaxa. När hjälpinsatserna upphör tar vi ut avgift till och med det sista hjälptillfället.

Ändring av avgift vid frånvaro

Om du inte behöver hemtjänst eller boendestöd under en period kan du få reducerad avgift. Avgiften reduceras med månadsavgiften delat med 30 och multipliceras med antal frånvarodagar. Du måste anmäla din planerade frånvaro senast en vecka i förväg, gäller inte vid sjukhusvistelse.

Bostadstillägg/bostadsbidrag

Bostadstillägg/bostadsbidrag är ett inkomstprövat tillägg till din inkomst. Ansökan om bostadstillägg sker hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Kontakta därför Försäkringskassan angående bostadstillägg: 0771-524 524 eller Pensionsmyndigheten: 0771-776 776.

Du kan också ansöka om kom-pletterande försörjningsstöd hos kommunen. Telefon: 0300-83 42 97.

Civilstånd

Om du är gift eller har registrerat partnerskap och bor tillsammans i gemensamt boende läggs era sammanlagda inkomster ihop och delas på hälften. Om den ena maken bor på vård- och omsorgsboende räknas omsorgsavgiften på det sätt som är ekonomiskt mest fördelaktigt för båda. Om du är sambo räknas halva hushållets boendekostnad som din kostnad.

Avgiftsbeslut

Du får ett skriftligt beslut om avgifterna. I beslutet kan du se omsorgsavgiftens storlek och övriga uppgifter som ligger till grund för beräkningen. Avgifterna debiteras en månad i efterskott.

Du kan överklaga

Du kan överklaga kommunens beslut om avgiftens storlek. Beslutet överklagas skriftligt och ska ställas till Förvaltningsrätten i Göteborg, men lämnas eller skickas till kommunen inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. Din avgiftshandläggare kan hjälpa dig med din överklagan. Mer information om hur du överklagar får du med ditt avgiftsbeslut.

Återkrav

Om du eller ditt ombud lämnat felaktiga inkomstuppgifter som lett till att för låg omsorgsavgift tagits ut, har kommunen rätt att ställa krav på betalning av mellanskillnaden. Om kommunen tagit ut för hög avgift ska det korrigeras och beloppet återbetalas.

Det är viktigt att du återsänder inkomstförfrågan för att avgiften ska kunna beräknas. Om du inte gör det - eller om du inte vill medverka till att lämna in begärda uppgifter, kommer en avgift att tas ut enligt avgiftstaket för maxtaxan, utan någon prövning mot avgiftsutrymme/förbehållsbelopp. (Avgiftstaket för maxtaxan i 2022 års prisnivå är 2 170 kr/månad.)

Autogiro eller e-faktura

Det går utmärkt att betala avgiften med autogiro eller e-faktura. Ansökningsblankett för autogiro kan hämtas på Kungsbacka kommuns webbplats, kungsbacka.se, eller hos avgiftshandläggaren. E-faktura beställs via din egen bank.