Avgifter

Nedanstående avgifter gäller inom Vård & Omsorg från den 1 januari, 2020.

Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett vård- och omsorgsboende betalar en avgift för den hjälp du får.

Hur mycket du betalar i avgift beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Via e-tjänsterna till höger på sidan finns möjlighet att göra ett räkneexempel för vilken avgift som gäller för dig. Observera att det är ett räkneexempel som bygger på dina egna antagande och vilken hjälp du har behov av. 

Det här gäller för omsorgsavgiften

Omsorgsavgift för hemtjänst

Du betalar efter en timtaxa utifrån antalet beviljade biståndstimmar per kalendermånad. Från 1 januari 2020 är timtaxan 213 kronor per timme. Avgiften debiteras månaden efter att insatsen har utförts.

Omsorgsavgift för vård- och omsorgsboende

Avgiften motsvarar maxtaxan och från 1 januari 2020 är den 2 125 kronor per månad. Beloppet justeras efter prisbasbeloppet. Avgiften debiteras månaden efter att insatsen har utförts.

Den faktiska avgiften som du ska betala påverkas av ditt avgiftsutrymme. För år 2020 får avgiften inte överstiga 2 125 kronor per månad. Vi gör en individuell avgiftsberäkning där vi tar hänsyn till att du ska ha pengar över för personliga behov och din bostadskostnad.

Så här räknar vi ut avgiften för omsorg

Se hur vi räknar ut hur mycket du ska betala för den omsorg du får. 

Avgift för trygghetslarm 

Du kan få bistånd i form av trygghetslarm. Avgiften för trygghetslarm är 266 kronor per månad.

I de fall avgiften för larm tillsammans med omsorgsavgiften för hemtjänst
överstiger 2 125 kronor per månad tar vi inte ut högre sammanlagd avgift än
2 125 kronor.

Kostnad för dagomsorg

För dagomsorg tar vi ut en omsorgsavgift på 24 kronor om dagen. Dessutom betalas en matkostnad på 66 kronor.

Avgift för korttidsplats

Om du bor på ett korttidsboende betalar du 198 kronor per dygn. 71 kronor utgör avgift för omvårdnad och 127 kronor utgör kostnad för mat. Kostnaden gäller oavsett hur länge du bor på korttids­boendet. Ankomstdygnet är avgiftsbelagt och hemgångsdygnet är avgiftsbefriat.

Kostnad för mat och nutritionsprodukter

Du kan få färdiglagad mat hem till dig. Maten kostar 66 kronor per portion. Till detta kommer en kostnad på 18 kronor för matleverans som faller inom ramen för omsorgstaxan. Om du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du en abonnemangskostnad för mat på 3 822 kronor per månad. 

Från 1 mars 2018 gäller nya avgifter för nutritionsprodukter, det vill säga näringsdryck, sondnäring, berikningsprodukt eller förtjockningsmedel. Dessa produkter förskrivs av sjuksköterska eller dietist och betalas via faktura som skickas till dig som kund.

Om du bor på vård- och omsorgsboende och endast har sondnäring så betalar du inget matabonnemang utan endast kostnad för produkten till kommunen. 

Hyra för boende

Bor du permanent i vård- och omsorgsboende betalar du en hyra. Hyran regleras genom hyreslagstiftningen och debiteras av extern fastig­hetsägare eller via förvaltningens avgiftsdebitering.

Bostadskostnad

Vi tar hänsyn till den faktiska boendekostnaden. Vid beräkning av bostadskostnaden används Pensionsmyndighetens regler för bostadstillägg.

Bostadstillägg

Pensionärer kan ha rätt till bostadstillägg. Det är ett inkomstprövat tillägg till pensionen. Bostadskostnad och inkomst påverkar bostadstilläggets storlek. Ansökan om bostadstillägg för pensionärer sker hos Pensionsmyndigheten.

Kontakta därför Pensionsmyndigheten angående ansökan om bostadstillägg: 0771-776 776.

När make/maka flyttar till vård- och omsorgsboende har makarna rätt till pension motsvarande ensamstående. Det ger en högre garantipension.

Civilstånd

Om du är gift eller har registrerat partnerskap och bor tillsammans i eget boende läggs era sammanlagda inkomster ihop och delas på hälften. Om den ena maken bor på vård- och omsorgsboende räknas omsorgsavgiften på det sätt som är ekonomiskt mest fördelaktigt för båda. Om du är sambo räknas halva hushållets boendekostnad som din kostnad.