Höjda avgifter inom omsorgen från 1 januari, 2017

Från 1 januari, 2017 höjs avgifter inom omsorgen.

I juni 2016 fattade Kommunfullmäktige beslut om en höjning av matavgifterna för dig som har hemtjänst, bor på särskilt boende eller har dagomsorg. Höjningen börjar gälla från 1 januari 2017 och berör dig som får stöd från förvaltningarna Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg.

Från årsskiftet görs även den årliga uppräkningen av maxtaxan vilket innebär att vissa av avgifterna för omsorg även höjs något. Läs mer om vilka avgifter som gäller från 1 januari 2017 i tabellen nedan. 

Avgift

Avgift till och med
31 december, 2016

Avgift från och med
1 januari, 2017

Helabonnemang särskilt boende inkl. sondmat

2880 kr/mån

3 363 kr/mån

Mat korttidsplats

89 kr/mån

112 kr/dygn

Matportion ordinärt boende

50 kr/portion

60 kr/portion

Lunch och fika dagomsorg

50kr/dag

60 kr/dag

Maxtaxa

1991 kr/mån

2013 kr/mån

Timtaxa hemtjänst

199 kr/timme

201 kr/timme

Trygghetslarm

206 kr/månad

206 kr/månad

Avgift korttidsplats omsorg

66 kr/dag

67 kr/dygn

Avgift dagomsorg

22 kr/dag

22 kr/dag

Avgift matdistribution

17 kr/dag

17 kr/dag

Avgift boendestöd

199 kr/timme

201 kr/timme

* Individ & Familjeomsorg följer Vård & Omsorgs avgiftstaxa för maten och det är också Vård & Omsorgs personal som levererar maten.


Vanliga frågor

Varför höjs priserna för mat?

Matavgifterna har under flera år inte höjts i nivå med kostnadsutvecklingen. Kommunen har under flera år subventionerat de ökade kostnaderna men har nu fattat beslut om att på sikt ta ut den verkliga tillverkningskostnaden för maten. Därför görs nu en höjning.

Vad är maxtaxa?

Maxtaxa innebär att det finns en övre gräns för hur mycket kommunen får debitera för vård, omsorg och socialt stöd - dett vill säga en högsta avgift för hemtjänst, särskilt boende och så vidare. Maxtaxan beräknas utifrån prisbasbeloppet som är 44 800 kr för år 2017 vilket ären höjning med 500 kronor jämfört med 2016. Detta innebär att maxtaxan höjs från 1991 kronor till 2 013 kronor per månad.

Maxtaxan höjdes 1 oktober 2016, varför höjs maxtaxan igen?

Höjningen av maxtaxan som skedde 1 oktober 2016 var en extra engångshöjning som gjordes på grund ett regeringsbeslut. Höjningen 1 januari 2017 är den ordinarie justeringen som sker varje år knutet till prisbasbeloppet.

När börjar de nya avgifterna att gälla?

De nya avgifterna börjar gälla 1 januari 2017. Detta innebär att de kommer med på fakturan som kommer i februari. Detta eftersom avgifterna debiteras månaden efter det att de är utförda.

Vem vänder man sig till om man vill förändra sina hemtjänstinsatser?

Du som är kund vänder dig till kommunens biståndshandläggare om du vill förändra dina hemtjänstinsatser.

Hur beräknas avgifterna?

Information om avgifterna inom omsorgen och hur de beräknas 
(Observera att i denna information finns 2016 års avgifter som fortfarande gäller till årsskiftet)

Bidrag och ekonomiskt stöd

Har du behov av att söka ekonomiskt stöd? Information om bidrag och stöd du kan ansöka om. 

Frågor?

Har du som är kund frågor om hemtjänstbeslut kontakta din biståndshandläggare via kundcentret Kungsbacka direkt tel 0300-83 40 00.
Har du som är kund frågor om avgiftsbeslut kontakta din avgiftshandläggare via kundcentret Kungsbacka direkt tel 0300-83 40 00.
För att få svar på övriga frågor, kontakta kundcentret Kungsbacka direkt tel 0300-83 40 00.