Patientavgift inom hemsjukvården

Kungsbacka kommun inför patientavgifter inom hemsjukvården från och med den 1 januari 2022. Det gäller när invånare får hemsjukvård som utföras av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Idag är det gratis för invånare i Kungsbacka kommun som får hembesök av en legitimerad personal som sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut inom hemsjukvården. Detta trots att det är samma vård som vid ett besök på en vårdcentral. Men nu har politikerna i kommunfullmäktige beslutat att införa patientavgifter inom hemsjukvården. Patientavgiften införs från den 1 januari 2022.

Vem gäller det?

Avgiften gäller personer mellan 18 och 84 år som har hemsjukvård i sitt hem. Det gäller inte personer som bor på ett vård- och omsorgsboende, korttidsboende eller på ett annat särskilt boende.

Att vara inskriven i kommunens hemsjukvård betyder att du har hjälp av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Det innebär inte automatiskt att du har hembesök varje månad, utan det är alltid upp till vilka behov du har över tid.

Ibland är det hemtjänstens medarbetare som utför den behandling som arbetsterapeuten, fysioterapeuten eller sjuksköterskan har planerat. Det kan till exempel vara att du får hjälp att ta dina mediciner eller tränar med hjälp av hemtjänsten.

Vad kostar det?

Du betalar en månadsavgift så länge du är inskriven i den kommunala hemsjukvården. Avgiften påverkas inte av antal besök.

Patientavgiften är kopplad till kommunens maxtaxa och beräknas utifrån inkomst och boendekostnad. I maxtaxan ingår bland annat avgifter för både hemsjukvård och hemtjänst. Patientavgiften kan som högst bli 306 kronor per månad. Kommunen skickar en faktura varje månad. 

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift måste du lämna en inkomstanmälan till kommunen. Om du inte lämnar någon inkomstanmälan får du betala enligt maxtaxa. Du som var inskriven i hemsjukvården i januari 2022 kommer att få inkomstblanketten hemskickad till dig i ett separat brev i början av året. När kommunens avgiftshandläggare får meddelande om ny patient i hemsjukvården så skickar de hem inkomstförfrågan.
Blankett för inkomstanmälan finns även att ladda ner via kommunen hemsida. Du hittar den här: https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Tjanster-och-blanketter/

Fakta hemsjukvård

I första hand får du vård vid din vårdcentral. Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period eller vid enstaka tillfällen får du hemsjukvård i kommunal regi. Du kan läsa mer om kommunal hemsjukvård här: https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Halso--och-sjukvard/Hemsjukvard-i-Halland/

 

Här kan du läsa vanliga frågor och svar:

När införs avgiften för hemsjukvårdsinsatser? 
1 januari 2022 

Vilka ska betala avgiften?  
Svar: Avgiften gäller medborgare mellan 19 och 84 år som har hemsjukvård i sitt hem. Det betyder att avgiften tas ut från och med den dag personen fyller 19 år och fram till den dag personen fyller 85 år. Personer som bor på vård- och omsorgsboendena eller andra särskilda boenden kommer inte att betala någon avgift.  

Vad räknas som hemsjukvård? 
Svar: I första hand får du vård via din vårdcentral. Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period får du hemsjukvård i kommunal regi. Att vara inskriven i kommunens hemsjukvård betyder att du har hjälp av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Det innebär inte automatiskt att du har hembesök varje månad, utan det är alltid upp till vilka behov du har över tid.  

Ibland är det hemtjänstens medarbetare som utför den behandling som arbetsterapeuten, fysioterapeuten eller sjuksköterskan har planerat. Det kan till exempel vara att du får hjälp att ta dina mediciner eller tränar med hjälp av hemtjänsten.

Jag har hjälp av hemtjänst men inte av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kan jag ändå vara inskriven i hemsjukvården?
Ja, det kan du vara. Hemsjukvården kan delegera vissa sjukvårdsinsatser och rehabiliterande insatser till hemtjänstpersonal. I dessa fall blir även hemtjänsten involverad i din sjukvård. Du är då inskriven i hemsjukvården för att det är en sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut som ansvarar för att det utförs på rätt sätt och ansvarar för uppföljning av de utförda insatserna. Däremot utför de inte själva arbetet. 

Till exempel:

  • Hemtjänsten kan lägga om ditt sår men en sjuksköterska ansvarar för hur det skall läggas om.
  • Hemtjänsten kan överlämna läkemedel men sjuksköterska ansvarar för att läkares ordinationer följs. Medicinerna finns då inlåsta i ett skåp.
  • Hemtjänsten kan hjälpa till med den dagliga skötseln av en kateter men sjuksköterska ansvara för bytet av kateter, samt uppföljning av att det fungerar som det skall.
  • Hemtjänsten kan hjälpa till med träning och rehabilitering men en fysioterapeut eller arbetsterapeut ansvarar för uppföljning och utvärdering av träningen samt av de hjälpmedel som behövs.

Vad kostar patientavgiften? 
Svar: Patientavgift är kopplad till maxtaxan och maxtaxan beräknas utifrån inkomst och boendekostnad. I maxtaxan ingår bland annat avgifter för både hemsjukvård och hemtjänst. Patientavgiften kan som högst bli 306 kronor per månad. Du som är inskriven i den kommunala hemsjukvården betalar en avgift varje månad och kommunen skickar hem en faktura. Avgiften ingår inte i regionens högkostnadsskydd. 

Jag skall bara ha hjälp med en enstaka sjukvårdsinsats i hemmet. Är jag ändå inskriven i hemsjukvården?
Ja, det är du.  Inskrivning i hemsjukvården kan vara aktuell för en viss tid. Om du inte har hemsjukvård sen tidigare men av medicinska skäl för tillfället inte kan ta dig till vårdcentralen, kan du få tillfällig sjukvård i hemmet. Det kan till exempel vara när du varit inlagd på sjukhus och under en kortare period  och efter det behöver hjälp med injektioner eller medicinering. Detta kallas för enstaka hembesök och innebär att utskrivning från hemsjukvården omprövas och kan ske när planerade åtgärder är utförda eller avslutade.

Vad betalar jag vid enstaka hembesök från hemsjukvården?
Du som får ett enstaka hembesök men som inte ska vara inskriven på längre tid i hemsjukvården betalar också patientavgift per månad och avgiften skickas ut med faktura. Om du som får enstaka hembesök inte redan har andra insatser från oss, som exempelvis hemtjänst, får du hem en blankett för inkomstförfrågan. Du kan även ladda ner den från Kungsbacka.se. Om du inte lämnar in någon inkomstförfrågan får du betala enligt maxtaxa.

Hur meddelas de som är inskrivna i hemsjukvården om införandet av avgift? 
Kommunen har skickat ett informationsbrev till berörda personer i mitten av december,   

Ska personer som redan har annan hjälp av kommunen betala även för hemsjukvård?  
Ja. Patientavgiften är endast en avgift för hemsjukvård.  Patientavgift är kopplad till maxtaxan och maxtaxan beräknas utifrån inkomst och boendekostnad. I maxtaxan beräknas avgift för både hemtjänst och hemsjukvård.

Hur betalar invånaren för patientavgift? 
Kommunen skickar hem en faktura.  

Gäller avgiften per kalendermånad eller från första insatsen och en månad framåt? 
Avgiften gäller per kalendermånad. 

Blir kostnaden fortfarande max 306 kronor per månad även vid gemensamma besök av arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska? 
Ja, det spelar ingen roll om besöken är gemensamma eller hur ofta de sker. Avgiften är en månadsavgift och påverkas inte av antal besök.  

Är patientavgiften per besök eller är det en månadsavgift? 
Det är en månadsavgift och avgiften påverkas inte av antal besök.  

Jag är inskriven i hemsjukvården men hade ingen hjälp förra månaden. Ska jag ändå betala patientavgift?  
Ja, att vara inskriven i hemsjukvården innebär inte automatiskt att du har hembesök varje månad, utan det är alltid upp till vilka behov du har över tid. 

Tar kommunen ut en avgift för alla åtgärder som genomförs eller endast hembesök? 
Kommunen tar endast ut en patientavgift för hembesök och exempelvis inte telefonsamtal. 

Ska jag som invånare betala en avgift även när till exempel hemtjänsten utför insatser på delegering av legitimerad personal? 
Ja, den som har hjälp av en undersköterska med delegerade insatser är inskriven i hemsjukvården och ska betala en avgift.  

Ska jag som invånare betala en avgift i samband med utprovning av hjälpmedel? 
 Ja.  Själva hjälpmedlet får du låna utan kostnad.

Vad gäller för personer som inte har hemtjänst men som får tidiga insatser i form av träning eller hjälpmedel från arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska? 
De omfattas av avgiften. Avgift tas inte ut för hjälpmedlet, bara för utprovningen. 

Ska jag betala en avgift för avgift för arbetsterapeutens, fysioterapeutens eller sjuksköterskans arbetsinsats vid reparation av trasiga hjälpmedel? 
Nej. 

Kommer det att tas ut en avgift på vissa hjälpmedel, exempelvis elrullstolar? 
Nej. Kommunen tar inte ut någon avgift för hjälpmedel.  

Hur vet jag om jag är inskriven i hemsjukvården?
Om du får hjälp med sjukvårdsinsatser eller rehabilitering i ditt hem istället för på vårdcentralen är du inskriven i hemsjukvården. Det kan till exempel bestå av att du får hjälp med dina mediciner, injektioner, provtagningar, omläggning av sår, skötsel av kateter, smärtlindring uppföljning efter sjukdom eller olika träningsinsatser.

Jag vill inte ha hemsjukvård längre om jag skall betala för den, vad gör jag?
Kontakta din ansvariga sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.