Det här lovar vi

Du får en kontaktperson

Vi garanterar alla som får en beviljad insats ska ha en namngiven kontaktperson. Om du inte är nöjd med din kontaktperson har du rätt att byta.

Vi erbjuder social samvaro

Vi garanterar att Vård & Omsorgs träffpunkter ska erbjuda aktiviteter eller social samvaro fem dagar i veckan.

Ditt larm ger dig snabb hjälp

Vi garanterar att vi besvarar ditt larm inom fem minuter. Den som svarar ser till att du får den hjälp du behöver.

Du får avlösning

Vi garanterar att du som vårdas av en anhörig och blivit beviljad avlösning i hemmet erbjuder vi tre former av avlösning:

  • Planerad avlösning planeras minst två veckor i förväg. Vi försöker se till att samma person från hemtjänsten kommer hem till dig.
  • Ej planerad avlösning innebär att du får avlösning inom 48 timmar. Vi kan inte garantera att det blir samma person från hemtjänsten som kommer hem till dig.
  • Akut avlösning får du om det uppstår en akutsituation, till exempel om din närstående blir akut sjuk. Avlösningstiden kan inte användas till andra hemtjänstinsatser.

Du får en individuell plan

Vi garanterar att vi gör en individuell genomförandeplan tillsammans med dig, och vid önskemål, din närstående inom fyra veckor efter att din omsorgsinsats påbörjats. Planen ska följas upp minst två gånger per år och vid behov.