Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med ett beslut inom vård och omsorgen har du rätt att överklaga det.

I första hand ska du alltid prata med den som har fattat beslutet som du inte är nöjd med.

Om du inte är nöjd med vård och omsorgens insatser har du flera möjligheter att klaga:

  • Överklaga ett beslut av en biståndshandläggare

  • Kontakta patientnämnden

  • Enskilt klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Överklaga beslut av biståndshandläggare

Om du inte är nöjd med ett beslut om stöd som du har ansökt om kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Du kan överklaga inom tre veckor efter att du fått beslutet.

Så gör du för att överklaga

Din biståndshandläggare kan hjälpa till med din överklagan. 

Det här ska vara med

Du ska ange beslutsfattare, datum, varför du anser beslutet oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga gärna handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Underteckna också din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. 

Förvaltningsrätten avgör

Vi skickar sedan överklagandet till Förvaltningsrätten som prövar ditt överklagande. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dagen du får del av beslutet. Överklagandet ska lämnas eller skickas till den som fattat beslutet.

Skicka din överklagan hit:

Handläggarens namn
Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Vård & Omsorg
Box 104 09
434 24 Kungsbacka

Kontakta patientnämnden

Patientnämnden är en politisk nämnd för region Halland och samtliga halländska kommuner. Deras ansvar är att vägleda, ge råd och stöd där hälso- och sjukvården inte har tillgodosett dina behov.

När du har beskrivit ditt klagomål för Patientnämnden kontaktar den oss och meddelar vilken tjänsteman som kontakta dig. Tjänstemannen gör sedan gör en utredning om händelsen. Arbetsutskottet i nämnden för Vård & Omsorg får information om ärendet.

Enskilt klagomål till IVO (Inspektionen för vård och omsorg, tidigare Socialstyrelsen)

Om du är missnöjd med din vård och omsorg har du alltid rätt att lämna in ett enskilt klagomål direkt till tillsynsmyndigheten. Du fyller i en blankett och skickar till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som utreder händelsen. IVO kontaktar alltid vård och omsorgen för att få kompletterande uppgifter. IVO håller kontakt med dig under utredningstiden. I beslutet finns det förslag på eventuella förbättringar som vård och omsorgen bör göra.

Kontakta gärna