Så säger lagen

Vilket stöd och vilken hjälp du kan få från Vård & Omsorgen styrs av flera olika lagar och förordningar.

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen rör alla som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans. Du som har vård och omsorg har naturligtvis samma rätt till hjälp som alla andra. Vissa delar av socialtjänstlagen ger också dig och dina anhöriga möjlighet till extra stöd. 

Hälso- och sjukvårdslagen

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar landstingen för habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning och tolktjänst för döva och hörselskadade. Rehabilitering ska bota en skada eller återställa en förmåga. Habilitering ska förbättra förmågor och bibehålla färdigheter.

Hela lagtexten

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

LSS gäller personer med funktionsnedsättning, till exempel utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. 

Beroende på vilken funktionsnedsättning du har tillhör du personkrets 1, 2 eller 3. För att ha rätt till en insats enligt LSS krävs också att du har behov av den och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Offentlighets- och sekretesslagen

Sekretess betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dig till utomstående personer eller till någon annan verksamhet, varken muntligen eller skriftligen. 

Hela lagtexten