Så säger lagen

Vilket stöd och vilken hjälp du kan få gällande vård och omsorg styrs av flera olika lagar och förordningar.

Det är Socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som styr vilken omsorg du kan få hjälp med som kommuninvånare. 

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen styr vilken hjälp du kan få i form av omsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt. Även stöd till anhöriga kan omfattas av socialtjänstlagen. Hjälpen som du kan få kallas för bistånd. Biståndet ska bidra till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

LSS gäller personer med funktionsnedsättning, till exempel utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. 

Beroende på vilken funktionsnedsättning du har tillhör du personkrets 1, 2 eller 3. För att ha rätt till en insats enligt LSS krävs också att du har behov av den och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Hälso- och sjukvården i kommunen

Kungsbacka kommun ansvarar hälso- och sjukvården för vissa patienter. Det handlar om patienter som bor på ett särskilt boende. Det handlar också om patienter som bor hemma men som omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården, enligt överenskommelsen med Region Halland. Det kallas för hemsjukvård. 

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Den anger vilken vård som kommunen, regionen och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den person som har störst behov ges företräde till hälso- och sjukvården. 

Patientlagen

Patientlagen har tagits fram för dig som patient för att stärka patientens ställning inom vården. I Patientlagen beskrivs bland annat att hälso- och sjukvården ska, så långt som det är möjligt, utformas och genomföras i samråd med patienten. I lagen beskrivs också att vårdpersonal ska ge den information som du behöver. Informationen ska vara anpassad till din situation och dina förutsättningar, för att du ska kunna förstå och vara delaktig. Patienten ska även få information om exempelvis metoder för undersökning samt vård- och behandling.  

Patientsäkerhetslagen

I Patientsäkerhetslagen beskrivs hur vårdgivaren, det vill säga den politiska nämnden, ska arbeta systematiskt för att kunna ge en god och säker hälso- och sjukvård. Det innebär att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Det kan ske genom ett förebyggande arbete med att identifiera risker men också att utreda och analysera inträffade händelser. Det görs för att vi ska kunna ta tillvara erfarenheterna, så att bristerna inte upprepas. 

 

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns ocks regler om tystnadsplikt och förbud att lämnba ut allmänna handlingar.
Om information omfattas av sekretess betyder det att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dig till utomstående personer eller till någon annan verksamhet, varken muntligen eller skriftligen.