Tystnadsplikt och sekretess

Vi som arbetar på kommunen med att ge stöd, service och omsorg samt hälso- och sjukvård till dig har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dina personliga förhållanden, varken till utomstående personer eller till någon annan.

Alla våra medarbetare har tystnadsplikt

Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom förvaltningen för Vård & Omsorg och inom den kommunala hälso- och sjukvården har sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att all vår personal får underteckna sekretess- och tystnadspliktsförbindelser. 

Sekretessen och tystnadsplikten fortsätter att gälla oförändrat även efter om medarbetaren skulle sluta arbeta hos oss.

Varken skriftligt eller muntligt

Sekretess gäller som huvudregel för alla uppgifter om personliga förhållanden som kommer till våra medarbetares kännedom, skriftligt eller muntligt. Det kan till exempel vara uppgifter om din funktionsnedsättning, familjesituation, yrke, ekonomi, sociala situation, adress och telefonnummer.

En trygghet för dig

För dig som kommer i kontakt med kommunens stöd är det viktigt att veta att de anställda inte berättar sådant som de fått kännedom om i tjänst till obehöriga. Du kan också vara säker på att dina handlingar inte lämnas till andra än de, som på grund av sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.

Särskilda fall

I vissa särskilda fall kan och ska uppgifter lämnas ut, trots sekretess och tystnadsplikt. Det gäller exempelvis vid misstanke om brott eller barn som far illa. Uppgifterna lämnas då endast till den berörda tjänstemannen inom förvaltningen för Individ & familjeomsorg eller till polis.


Bestämmelsen om sekretess och tystnadsplikt finns i Offentlighets- och sekretesslagen. Du kan läsa mer om lagen under länken längre ner på sidan.